عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر پدیده روسپی‌گری در شهر شیراز در سال ۱۳۸۹

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد گرایش جزا و جرم‌شناسی مرکز آموزش‌های بین‌المللی خلیج فارس، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی پدیده­ی روسپی­گری در شهر شیراز در سال ۱۳۸۹ است.  در مجموع برای این تحقیق پنج سؤال در نظر گرفته شده، که بر مبنای آن پنج فرضیه مطرح می­گردد.  1- نقش عوامل زندگی شهری (تحصیلات بالا، شهرنشینی، وسایل ارتباط جمعی و تحصیلات پایین والدین) در روسپی­گری چیست؟ 2- عدم نظارت اجتماعی بر روسپی­گری چه آثاری دارد؟ 3- کارکرد منفی خانواده چه آثاری بر توسعه­ی این بلا دارد؟ 4- ناهنجاری اخلاقی چه نقش مضری در این پدیده دارد؟ 5- عوامل فردی (زیبایی چهره، حاشیه­نشینی، فقر، اعتیاد و درآمد بالای روسپی­گری) چه نقشی در بحث ما دارد؟ روش پژوهش پیمایشی و صورت توصیفی و تحلیلی است.  صد نمونه از زنان روسپی و صد نمونه­ی عادی مورد سؤال واقع شده­اند.  پرسش­نامه­ای برای جمع اطلاعات با سی سؤال فراهم شده و به کمک نرم­افزار SPSS و آزمون آماری در قالب جداول توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.  نتایج بدست آمده، که فرضیات را تأیید می­کند به این شرح است: الف) 49% زنان روسپی عوامل زندگی شهری را در رخداد روسپی­گری مؤثر دانسته­اند و تنها 20% زنان عادی به این مسئله اشاره داشتند؛ ب) 47% از زنان روسپی  مسئله­ی عدم نظارت اجتماعی را عامل این پدیده دانسته و 44% زنان عادی به این عامل اشاره کرده­اند؛ ج) در بحث کارکرد منفی خانواده، 79% از زنان درگیر این عامل را باعث معضل روسپی­گری دانسته و 58% زنان عادی به این نقش اشاره کرده­اند؛ د) نقش ناهنجاری اخلاقی را در ایجاد روسپی­گری 51% درصد زنان روسپی و 35% زنان عادی برشمرده­اند؛ ه) به نقش عوامل فردی، 59% زنان روسپی و 53% زنان عادی توجه داده­اند؛ بنابراین هر پنج عامل در روسپی­گری رابطه­ی معنادار دارند (05/0 >P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Social and the Economical Factors on Prostitution Phenomena in Shiraz at 2010

نویسندگان [English]

  • hossein izadi 1
  • afrasiab zarghami 2
چکیده [English]

The aim of fulfillment of this research is the study of effective and economical factors on prostitution in Shiraz at 2010. This research has fulfilled with measurement method and also descriptive and analytic ways. There are choosing 100 samples from prostitute women for determining sample volume. After collecting information in framework of prostitution questionnaire. Datas have analyzed with spss software and statistic test of linear regression based of descriptive and analytical tables. The findings of (1) table show that among usual and prostitute samples %20 and 49 samples 49 % have found effective greatly civil life factors in prostitution phenomena. The findings of table, (2) among the samples which have usual and ethical deviation, 47 sample %47 and 44 samples 44 % have (understood) found effective greatly the absence of social monitoring in appearance of prostitution phenomena. The table (3) shows that among the samples which have usual and ethical deviations, 79 samples %79 and 58 samples %58 have understood effective greatly the family negative application in appearance of prostitution phenomena. The findings of table (4) show that among the sample which have usual and ethical deviations, 51 samples %51 and 35 samples %35 have understood (found) effective greatly ethical coarseness factors in appearance of the findings of table (5) show that among the samples of usual a prostitute 59 samples %59 and 53 samples %53 have understood effective greatly individual factor in prostitution. There fore, there a meaning ful relations ship among each of 5 variables and prostitute phenomena (p < .05).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • social factors
  • Economical Factors
  • Prostitution