دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 1-258 (دوره 9 - شماره 1 - پاییز 1393) 
2. فقر، نابرابری، طبقه متوسط در ایران

صفحه 37-66

اکرم حمیدیان؛ عزیز حزباوی؛ حسن رضا یوسفوند


3. زورخانه و منابع هویت‌یابی آن

صفحه 67-84

سینا امینی زاده؛ داریوش بوستانی