بررسی رابطه بین احساس امنیت، پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی با کیفیت زندگی افراد (مورد مطالعه: جامعه شهری اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیا بهبهان

3 عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مقاله­ی حاضر با هدف بررسی رابطه­ی بین احساس امنیت اجتماعی ـ اقتصادی، پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی با کیفیت زندگی افراد در شهر اهواز انجام گرفته است.  نظر به این است که احساس امنیت اجتماعی ـ اقتصادی و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی، موجد سطوح متفاوتی از کیفیت زندگی می­گردد.  چارچوب نظری مقاله بر گرفته از فضای مفهومی،  نظری، بینشی و         روش­شناختی رویکرد ساختاری می­باشد.  داده­های پژوهش با روش پیمایشی از نمونه­ای با حجم 385 نفر از میان شهروندان اهواز با روش  نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب گردیده و جمع­آوری شد.  مراحل آماری آن با استفاده از نرم­افزار 16 SPSSانجام شده است.  نتایج نشان داد، احساس امنیت اجتماعی ـ اقتصادی و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی بر کیفیت زندگی افراد در شهر اهواز به طور مثبت مؤثر است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study Relation Emotion Social Security–Economy, Social-Economy Status on Quality of Life Persons (Case Study: Ahwaz City)

نویسندگان [English]

  • alihossein hosseinzadeh 1
  • tahereh ahmadipour 2
  • elaheh mavalizadeh 3
چکیده [English]

This study is aimed to assessing Relation Emotion social security–economy, social–economy subjective and objective status on quality of life in Ahwaz city.  In this research suggests that, emotion social security–economy, social-economy status result different levels quality of life. Then structure of the studies is taken of concept theory, Ideology, method knowledge, Structural approaches. Research data are chosen by survey method from samples with 385 person which are selected by cluster sampling from ahwaz citizens in different steps and gathered. Steps of statistical was done by Spss v 16 software. Result show that, emotion social security–economy, social–economy status are positive effective on quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of life
  • Emotion Social Security–Economy
  • Social–Economy Status
  • Structural Approach