تحلیل جامعه شناختی سیاستهای کاهش فقر و نابرابری اجتماعی در برنامه های توسعه ( راهکارها و توصیه های سیاستی برای تدوین برنامه هفتم توسعه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران

10.22055/qjsd.2023.42331.2745

چکیده

مبارزه با فقر و نابرابری های اجتماعی یکی از اصلی ترین دغدغه های سیاستگذاران اجتماعی است. در ایران این موضوع در قالب برنامه های توسعه و لایحه فقر زدایی همواره مد نظر بوده است. با این حال شاخص های حوزه فقر نتایج چندان رضایت بخشی را نشان نمی دهند. در مقاله حاضر به تحلیل محتوای شش برنامه توسعه با تاکید بر سیاست های کاهش فقر و نابرابری های اجتماعی پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که؛ 1) در هیچکدام از برنامه‌ها ( بجز برنامه چهارم) خط فقر استاندارد و رسمی که ملاک عمل سیاستگذار قرار گرفته باشد، ملاحظه نمی‌شود، 2) جدی ترین چالش برنامه های توسعه در رابطه با کاهش فقر ، شناسایی فقرا است ، 3) برنامه فقرزدایی در ایران بر رفع پیامدهای فقر تأکید دارد تا علل و ریشه های آن ، 4) در برنامه های توسعه به موضوع آسیب پذیری توجه جدی نشده است. لذا در تدوین برنامه هفتم توسعه تاکید می گردد: در ابتدای برنامه تعریف مشخصی از خط فقر و شاخص های مربوطه ارائه شود، گروه های هدف یعنی فقرا و مناطق محروم و نیازهای آنها شناسایی گردد، به جای دیدگاه عارضه نگـر، رویکرد سـاختارنگر بـه فقـر اتخاذ گردد، به جای برنامه های جزیره ای سعی در تدوین برنامه جامع کاهش فقر شود، موضوع توانمند سازی در کنار پرداخـتهـای مسـتقیم مد نظر قرار گیرد، علاوه بر رشد ، موضوع توزیع مجدد درامد مد نظر قرار گیرد و تکانه های احتمالی خارجی پیش بینی و برای مقابله با آنها برنامه ریزی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological analysis of policies to reduce poverty and social inequality in development plans (Policy solutions and recommendations in compiling the seventh development plan

نویسنده [English]

  • Amir Maleki
Department of Social Sciences. Faculty of social sciences.Payame Noor University.Tehran.Iran
چکیده [English]

Combating poverty and social inequalities is always one of the main concerns of policymakers. In Iran, this issue has always been considered in the form of development plans and poverty alleviation bills. Unfortunately, the poverty indicators do not show satisfactory results. Considering the importance of the subject, in this article, the content analysis of six development plans has been done with an emphasis on policies to reduce poverty and social inequalities. The results indicate that; 1) In none of the development plans (except for the fourth plan), there is no standard and official poverty line used as a criterion for policymakers, 2) The most important challenge of development plans in poverty alleviation is "identifying the poor", 3) The poverty alleviation program in Iran mainly emphasizes on removing the consequences of poverty rather than its causes and roots, 4) the issue of vulnerability has not been given serious attention in the plans. Therefore, it is recommended to emphasize the following principles in preparing the seventh development plan: 1) at the beginning of the plan, a specific definition of the poverty line and the relevant indicators should be provided, 2) the target groups, namely the poor and deprived areas, and their needs should be identified, 3) Instead of a complication- based perspective, a structural approach to poverty should be adopted, 4) Instead of isolated programs, try to compile a comprehensive plan

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poverty
  • social inequality
  • development plans
  • poverty alleviation
  • Social Problem