تحلیل جامعه‌شناختی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با تأکید بر احکام جنایی در سال 1399

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران

10.22055/qjsd.2022.40115.2622

چکیده

امروزه لزوم توجه به تحلیل‌های جامعه‌شناختی در تفسیر مقررات حقوق کیفری، به این دلیل که ارتباط تنگاتنگی با حقوق و آزادی‌های مردم جامعه دارد اهمیت راهبردی غیر قابل انکاری دارد. از جمله مقرراتی که در این خصوص اثرات و چالش‌های اجتماعی بسیار قابل توجهی داشته است قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 می‌باشد. مسأله پژوهش حاضر آن است که با توجه به قانون مهم اخیرالذکر که بسیاری از جرایم را قابل گذشت نموده است و به نحوی از میزان سختگیرانه بودن کیفرهای حبس تعزیری کاسته است، آیا تصویب و اجرای چنین قانونی به لحاظ جامعه‌شناسی جنایی و علت‌های ارتکاب جرایم همخوانی دارد یا خیر. لذا در این رابطه ابعاد مختلف این قانون از قبیل کاهش مدت حبس، افزایش نهادهای مرتبط با تخفیف مجازات حبس و ارفاق در کیفر محکومان بررسی می‌شوند. مقاله حاضر با روش کیفی و ابزار کتابخانه‌ای تنظیم و تحریر شده است. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که قانون‌گذار بدون منطق یکسان و به‌طور بی‌ضابطه اقدام به کاهش حبس تعزیری در ابعاد مختلف نموده است و اینکه جرایم علیه امنیت از قبیل سرقت و یا جرایم خشونت‌آمیز از قبیل آدم‌ربایی موضوع ارفاق قانون‌گذار قرار گیرند خود نوعی از بین رفتن قدرت و قاطعیت و بازدارندگی قانون در جامعه است و لطمات جبران‌ناپذیری را به جامعه وارد خواهد ساخت و به همین موازات پیشنهاد اصلاح سریع قانون و حذف ارفاق‌های بدون منطق در جرایم مهم از این قانون ارائه خواهد شد. مضافاً اینکه رویه قضایی و احکام دادگاه‌ها نشانگر آن است که به‌عنوان مثال جرایم مهمی از جمله سرقت با گذشت شاکی به راحتی مختومه می‌شوند و این امر باعث خواهد شد که احکام دادگاه‌ها و دادسراهای جنایی نیز در مبارزه با جرایم از بازدارندگی اندکی برخوردار باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminal-Sociological Analysis of the Law Reducing the Punishment of Imprisonment 2020

نویسندگان [English]

  • reza alinasab 1
  • isa baninaeme 2
1 PhD student in criminal law and criminology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Ramhormoz Branch, Islamic Azad University, Ramhormoz, Iran
چکیده [English]

The issue of the present study is whether, considering the important law mentioned above, which has made many crimes forgivable and has somewhat reduced the severity of the punishments of imprisonment, whether the adoption and implementation of such a law in terms of criminal sociology and reasons for committing Are the crimes compatible or not? Therefore, in this regard, various aspects of this law, such as reducing the term of imprisonment, increasing the institutions related to reducing the sentence of imprisonment and compassion in the punishment of convicts are examined. The present article has been compiled and written with a qualitative method and library tools. Finally, it can be concluded that the legislator, without the same logic and without discipline, has reduced imprisonment in various dimensions, and that crimes against security, such as robbery or violent crimes, such as kidnapping, are subject to the legislator's mercy. The loss of power, determination and deterrence of the law is in the society and will cause irreparable damage to the society, and at the same time, a proposal will be made to amend the law quickly and eliminate irrational excuses in important crimes of this law. In addition, the jurisprudence and rulings of the courts indicate that, for example, important crimes, such as theft, can easily end with the plaintiff's pardon, and this will lead to the rulings of courts and criminal courts in the fight against deterrent crimes. Have a little.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Law to Reduce Imprisonment
  • Criminal Sociology
  • Violent Crimes
  • Forgivable Crimes
Behrmand, H. (2017). "Detention Policy in the Legislative System of the Islamic Republic of Iran", Tehran, Strategy. (Persian).
Haji Dehabadi, A. (2011). “Reflections on the Punishment of Imprisonment in the Islamic Legal System”, Studies in Islamic Jurisprudence and Law, No. 4, pp. 47-68. (Persian).
Jafari, M. (2013). Sociology of Criminal Law, A Critical Approach to Criminal Law, First Edition, Tehran: Mizan Publishing. (Persian).
Khademi Darakouyeh, M,. Jalali, M,. & Dastgheib, N. (2020). Critique of the challenges arising from the passage of the Law on Reducing the Punishment of Imprisonment in 2020, the First National Conference on Law, Jurisprudence and Culture, Shiraz. (Persian).
Khaksar, D,. & Gholami, H. (2018). “Iran's Judicial Criminal Policy in Relation to Alternative Punishments to Imprisonment”, Journal of Criminal Law and Criminology Research, No. 11, pp. 110-115. (Persian).
Sadeghi, M,. & Riahi, J. (2009). “Philosophy of applying restrictive punishments from the perspective of ta'zir criteria”, Quarterly Journal of Islamic Jurisprudence and Law, Vol. 16, No. 58, pp. 134-145. (Persian).
Tavajohi, A., & Ebrahim Vand, H. (2014). “The need for limited use of negative punishment based on Islamic jurisprudence”, Quarterly Journal of Judicial Law Perspectives, No. 68, pp. 79-108. (Persian).
Vaziri, V,. & Ramesh, A. (2017). “Effectiveness of reducing recourse to imprisonment from the perspective of criminal management”, Studies in Political Science, Law and Jurisprudence, Volume 3, Number 3/1, pp. 25-33. (Persian).
Yousefinejad, N,. & Aghajani, M. (2017). “Reducing the punishment of imprisonment and the central policy role of the judiciary in the establishment of Arfaqi institutions”, Studies in Political Science, Law and Jurisprudence, Vol. 3, No. 212, pp. 27-43. (Persian).