بررسی نقش بافت‌های قدیم و نو در شکل‌گیری خرده فرهنگ‌های بزهکاری شهر بوشهر: رویکردی آینده‌نگر به امنیت کشور در سال 1404

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، بوشهر، ایران

10.22055/qjsd.2021.17212

چکیده

وجود گروه‌ها و خرده فرهنگ‌های متفاوت در کنار هم و به‌خصوص در بافت‌های قدیم شهر نوعی ناسازگاری اجتماعی با همدیگر و با فرهنگ غالب به وجود می‌آورد که منجر به شکل‌گیری خرده فرهنگ‌های انحرافی در حاشیه‌ها و بافت‌های قدیم شهر می‌شود. هدف اساسی این مقاله بررسی نقش بافت‌های قدیم و نو در گرایش جوانان خرده فرهنگ‌های انحرافی در شهر بوشهر با رویکردی آینده‌نگر برای سال 1404 مورد ارزیابی قرار گیرد. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و از طریق ابزار پرسشنامه انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه جوانان بین سنین 15 تا 29 سال شهر بوشهر می‌باشد. تعداد 300 نفر جوان از جامعه آماری به‌عنوان نمونه معرف به شیوه تصادفی سیستماتیک برای مطالعه انتخاب شدند. از اعتبار صوری برای روایی و آلفا کرونباخ برای پایایی ابزار تحقیق استفاده به عمل آمد و از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و مقایسه میانگین‌ها برای آزمون فرضیات و تکنیک رگرسیون برای سنجش مدل تحقیق استفاده شد. بر اساس یافته‌های تحقیق رابطه معناداری بین چهار دسته متغیر: متغیرهای خانوادگی، گروه‌های دوستی، عوامل فردی و ویژگی‌های سکونتی با گرایش به خرده فرهنگ‌های انحرافی در میان جوانان وجود دارد. این فرضیه‌ها حداقل در سطح 95 درصد، معنادار بوده و تأیید شده‌اند. آزمون T نشان می‌دهد که هفت متغیر وابستگی به محل سکونت، جنسیت، سال‌های اقامت، تعداد افراد خانواده، صمیمت بین اعضای خانواده، گسیختگی خانوادگی و میزان آشنایی و ارتباط با همسایگان از لحاظ آماری معنی‌دار است. این متغیرها به ترتیب میزان اهمیتی در تبیین متغیر وابسته داشته‌اند، وارد معادله رگرسیونی شده‌اند و در مجموع توانسته‌اند 62/0 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین و توضیح کنند (62/0=R²).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Old and New Contexts in the Formation of Delinquent Subcultures in Bushehr: A Forward-Looking Approach to National Security in 2025

نویسنده [English]

  • Gholam Reza Jafari Nia
Associate Professor, Department of Sociology, Islamic Azad University, Bushehr Branch, Bushehr, Iran
چکیده [English]

Groups and diffrent culture together and specially in old shap Typisall social coflict with to gether and with dominat small culture that cause for mation conflict culture in old shape town. Basic goal article analysisrole new and old shape in attitude's youth perverse small culture in Asaloye city with regard future for year 2025. The methoel of consider .Research consider with we from the method  of surveying and by way of tod ouestionnaire, statistic society of studying youth is between 15 to Asaloye city numbers 300 persons youth select from statistic society for sample systematic random for studying .use from important for mmal for justifiability and alfa for stability research and use method of statistics prison's correlation and com parison factor of averages for testing theory rgrsiuon,s technique measurement of research. Result research relation of meaning between four diverse groups. There is family's diverses, friend ship groups, and personal causes in habitable specialties with attitude perverse small culture. it theory atleast in 45./.level meaning and accept.T-test show that seven diffrent suchas dependence of local in habi t ancy, sexuality, years of in habitansy, number of family intimacy between member of family, dis connection of family and rate connection with neighbors meaning from statistic and it different had import familiarity rate and intrant rgrsiuon,s and intotal and success to comment 0/062 from variyans.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social
  • Safety
  • Attitude to Perverse Small Culture
  • Dependences
  • Friend Ship
  • Family Personal in Gradient
احمدی، حبیب (1377). نظریه‌های انحرافات اجتماعی، شیراز، انتشارات زر.
احمدی، حبیب (1384). جامعه‌شناسی انحرافات، تهران، سمت.
احمدی، حبیب و محمد تقی ایمان ( 1384). "فرهنگ فقر، حاشیه­نشینی و گرایش به رفتار بزهکارانه در میان جوانان حاشیه­نشین ده­پیاله شیراز"، مجله جامعه­شناسی کاربردی، دانشگاه اصفهان، سال نوزدهم، شماره 2.
افروغ، عماد (1377). فضا و نابرابری اجتماعی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
امین صارمی، نوذر (1380). انحرافات اجتماعی و خرده فرهنگ‌های معارض، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی.
بخشنده، مجتبی؛ گلمراد مرادی و الهام رستمی­زاده (1387). بررسی نقش گروههای دوستان بر گرایش جوانان حمل سلاحهای سرد، مقالات اولین همایش تأثیر نزاع بر امنیت اجتماعی، یاسوج، دی ماه، 1387.
بیات، بهرام (1384). "بررسی پدیده حاشیه نشینی در استان تهران"، فصلنامه تخصصی ـ کاربردی مطالعات امنیت اجتماعی، تهران: معاونت اجتماعی نیروی انتظامی، شماره اول.
ترنر، جاناتان اچ (1372). ساخت نظریه جامعه­شناختی، ترجمه دکتر عبدالعلی لهسائی­زاده، شیراز: انتشارات نوید شیراز.
توسلی، غلامعباس (1374). جامعه‌شناسی شهری، چاپ ششم، انتشارات پیام نور.
سخاوت، جعفر (1384). انحرافات اجتماعی، انتشارات دانشگاه پیام نور.
طبیبیان، منوچهر (1379). "شهر و فضاهای شهری"، فصلنامه معماری و فرهنگ، سال دوم، شماره 6.
فکوهی، ناصر (1383). انسان‌شناسی شهری، نشر نی.
قربان حسینی، علی­اصغر(1377). احساس امنیت، نشریه امنیت، سال دوم، شماره‌ 4.
کیوسیتو، پیتر (1383). اندیشه‌های بنیادی در جامعه­شناسی، ترجمه منوچهر محسنی،‌ تهران:‌ نشرنی.
محسنی تبریزی، علیرضا (1383). وندالیسم، تهران، انتشارات آن.
 
Becker, H. S. (1960). “Notes on the Concept of Commitment”, American Journal of Sociology, No. 66, pp. 32-42.
Cushman, J. W. (1992). “The Organizational Dynamics of Teacher Workplace Commitment: A study of Urban Elementary and Middle Schools”, Educational Administration Quarterly, Vol. 28, No 1, pp. 5-42.
Doosje, B. E. & Spears, R. (1999). Commitment and Intergroup Behavior & Social Identity: Context, Commitment, Content. Oxford: Blackwell.
Lin, N. (1974). “Foundation of Social Research”, New York: MC Graw, Hill.