الگوهای تحول دین‌داری در بین جوانان در شهر رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری تخصصی جامعه شناسی؛ دانشکده ادبیات، علوم انسانی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

10.22055/qjsd.2021.17079

چکیده

پژوهش حاضر تغییرات ذهنی منجر به تحولات الگوهای دین‌داری با اشکال باور و رفتار را در بین گروهی از جوانان ۲۱ تا ۳۶ ساله شهر رشت مورد مطالعه قرار می‌دهد که با بهره‌گیری از رویکرد کیفی با روشِ پژوهش تحلیلِ روایت و ابزار مصاحبه روایی در بین ۱۶ تن از جوانان شهر رشت با رعایت نسبت جنسیتی به سرانجام رسانیده است. چارچوب نظری پژوهش بر اساس آرای تنی چند از جامعه‌شناسان به‌صورت تلفیقی آمده است. مهم‌ترین نتایج پژوهش نشان‌دهنده تحولاتی مبتنی بر این است که اکثریت، یعنی از 16 تن مصاحبه‌شوندگان 15 تن آنان از فرهنگ دینی و از دین‌داری خانواده خاستگاه اصلی به نحو قابل توجهی دور شده‌اند و الگوی مسلط دین‌داری در میان جوانان تحت بررسی، دین‌داری از نوع عاطفی است. این امر حکایت از تحولات مبتنی با محوریت تجربه‌هایِ زیسته و نظام‌های شناختی مشارکت‌کنندگان این پژوهش که از دین‌داری رسمی درون جامعه که همان شریعت‌مدارانه است و از برآیند الگوی دین‌داری حوزوی فقه شیعی نقش اساسی و شکل بنیادین می‌گیرد، نه تنها به نحو اساسی فاصله دارند بلکه ضمن پس زدن آن، منتقد آن نیز هستند. از همین‌رو، الگوی تحول دین‌داری در بین آنان حرکت از دین‌داری شریعت‌مدارانه به دین‌داری عاطفی است. در عین حال، روند تغییرات و تحولات با دیدگاه نظریه‌پردازان در چارچوب نظری نیز تطابق دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Patterns of Religious Transformation Among the Youth in Rasht

نویسندگان [English]

  • Ali Tassaddi Kaari 1
  • Hassan Mohaddesi Gilvaee 2
  • Saeed Maadani 2
1 PhD in Sociology, Department of Sociology, Faculty of Literatures, Humanities and Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Tehran Central Branch, Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present research studies the subjective changes leading to transformations in religiosity patterns with forms of belief and behavior among a group of 21 to 36-year-old youth in Rasht, utilizing a qualitative approach with the research method of narrative analysis and narrative interview tools among 16 young people in Rasht, it has ended with respecting the gender ratio. The theoretical framework of the research is based on theoretical synthesis the views of several sociologists of religion. The most important results of the research show that transformations are based on the description that the majority, ie 15 of the 16 interviewees, have significantly moved away from religious culture and family religiosity of the main origin and the dominant pattern of religiosity among this group of young people. Participants religiosity in this research is emotional religiosity. This indicates the transformations based on lived experiences and cognitive systems of the participants of this research, which play a fundamental role in religious changes of people. The formal religiosity within the society is the same as Sharia-oriented, and as a result of the theological religiosity model of Shiite jurisprudence. Not only are they fundamentally distant, even they are also critical of it. Hence, the pattern of the transformation of religiosity among them is the movement from Sharia-oriented religiosity to emotional religiosity. Meanwhile, the process of changes and transformations are in line with the approaches of theorists in the theoretical framework.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religiosity
  • Transformation Pattern, Youth, Rethinking of Religion