زمینه فرهنگی کنش اقتصادی؛ مورد مطالعه استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.22055/qjsd.2021.16829

چکیده

پژوهش حاضر تحت عنوان «زمینه فرهنگی کنش اقتصادی؛ مورد مطالعه استان کرمانشاه» با هدف کشف و ارائه الگویی از زمینه‌های فرهنگی کنش اقتصادی در بین شهروندان کرمانشاه صورت گرفته است. ادبیات نظری پژوهش نیز ملهم اقتصاد نئوکلاسیک، نظریات رونالد اینگلهارت، کریستین ولزل، ماکس وبر، ورنر سومبارت و نظریه خرده فرهنگ دهقانی می‌باشد. روش تحقیق از نوع کیفی می‌باشد. تکنیک جمع‌آوری داده‌ها نیز مصاحبه نیمه‌ساخت یافته بوده است. مصاحبه پس از اجرا بین 35 نفر از افراد نمونه که به صورت هدفمند انتخاب شدند، به اشباح نظری رسید. کدگذاری داده‌ها نیز به سه صورت کدگذاری باز، محوری و انتخابی می‌باشد، و کدهای استخراج شده بر اساس منطق اشتراوس و کوربین در قالب یک الگو تدوین شده است. برای سنجش روایی از نظر متخصصان و برای سنجش پایایی از آزمودن مجدد روش انجام کار استفاده نموده‌ایم. نتایج تحقیق نشان داد که الگوی پارادایمی کنش‌های اقتصادی شهروندان کرمانشاهی در بخش شرایط علّی تحت تأثیر عوامل فرهنگی گوناگون از قبیل دین و مذهب، آداب و رسوم و ضرب‌المثل‌ها قرار می‌گیرند. اثرگذاری این عوامل تحت شعاع عوامل زمینه‌ای که بیشتر جنبه‌ی مکانی و زمانی دارد، و همچنین شرایط مداخله‌ای که به نگاه‌های درونی فرد و نگاه‌های اجتماعی مردم بر می‌گردد، قرار می‌گیرد. قضیه بعدی در مدل طراحی شده مربوط به مقوله پدیده‌محوری می‌باشد. مفاهیم مربوط به پدیده‌محوری در کنش اقتصادی شهروندان کرمانشاهی در پنج دسته (ماهیت پول در زمان و مکان، عوامل درونی رفتارهای اقتصادی، عوامل اجتماعی رفتارهای اقتصادی، نوع نگاه به انباشت سرمایه و نوع فعالیت‌های اقتصادی) قرار می‌گیرند. در نهایت راهبردها بر پایه قضایای پیشین با ایجاد آمادگی ذهنی در بین کنشگران جهت مواجهه با پول، کار و پس‌انداز منجر به پیامدهایی می‌شود که کنش اقتصادی را در پی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural Context of Economic Action (Case Study: Of Kermanshah Province)

نویسندگان [English]

  • Sharif Khosravi Tarazak 1
  • Aboutorab Talebi 2
  • Ali Entezari 2
1 PhD student in Cultural Sociology at Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Sociology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study is entitled "Cultural context of economic action"with the aim to explore and provide a model of cultural contexts of economic action among Kermanshah’ citizens. The research literature is also inspired by neoclassical economics, the theories of Ronald Inglehart, Christine Welzel, Max Weber, Werner Sombart, and the theory of the Peasant Sub-Culture.The research method is qualitative. The data collection technique was also a semi-structured interview. The interview reached theoretical saturation after conducting among 35 purposeful selected individuals. Data encoding is also in three forms of open, axial and selective coding, and the extracted codes are compiled based on Strauss and Corbin logic in the form of a template. To assess the validity of the experts and to assess the reliability, we have tried to retest the method of work (Test-Retest Reliability). The results showed that the paradigmatic pattern of Kermanshah' citizens economic actions are influenced by various cultural factors such as religion, customs and proverbs. The effectiveness of these factors is influenced by the contextual factors that are most spatially and temporally relevant, also the interference conditions that related to the individual's inner and social attitudes. The next theme in the designed model was the axial phenomenon. The concepts related to the axial phenomenon in economic actions of Kermanshah' citizens fall into five categories (nature of money in time and place, internal factors of economic behaviours, social factors of economic behaviours, type of capital accumulation, and type of economic activities). Finally, strategies based on prior theorems lead to the consequences that economic action has on the mental readiness of actors to deal with money, labour, and savings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Action
  • Labour
  • Savings and Investment
Abrahamian, E. (1998). Articles in Iranian Political Sociology, Translated into Persian by Soheyla Torabi, Tehran, Shirazeh Publication. (Persian).
Abrahamian, E. (1998). Iran Between Two Revolutions, Translated into Persian by Ahmad Gol Mohamadi and Mohamad Ebrahim Fatahi, Tehran, Ney Publication. (Persian).
Abrahamian, E. (2008). A History of Modern Iran,Translated into Persian by Mohammad Ebrahim Fatahi, Tehran, Ney Publication. (Persian).
Ashraf, A. (1980). Historical Obstacles to the Growth of Capitalism in the Qajar Period, Tehran, Zamineh Publication. (Persian).
Bazargan, M. (Untitled). Iranian Compatibility (Chapter Join to the Spirit of Nations), Tehran, Payam Azadi Publication. (Persian).
Developing a Descriptive-Analytical Document on Development Problems of Kermanshah Province, Kermanshah Development Road Map (2013). Kermanshah Governorate, Administrator: Kermanshah Academic Jahad. (Persian).
Foster, G. M. (1965). “Peasant Society and the Image of Limited good”, American Antroplogist, Vol. 67. No. 20.
Inglehart, R & Wlzel, C. (2005). Modernization, cultural change and democracy: the human, development sequence, Cambridge university press.
Johnson, R. B. (1997). “Examining the validity structure of qualitative research”, Education, 118(2), 282.
Katouzian, M. A. (2007). Iran's political economy from constitutional to the end of the Pahlavi dynasty, Translated into Persian  by Mohammad Reza Nafisi and Kambiz Azizi, Tehran, Markaz Publication. (Persian).
Lewis, O. (1960). Tepoztlan: Village in Mexico, N.Y.Hoit.
North, D. (1997). “Cliometrics: 40 Years Later”, The American Economic Review, Vol.87, No.2, pp.412-414.
Rogers, E. (1969). Modernization Among Peasants. N.Y. Holt.
Sombart, W. (2011). The Jews and Modern Capitalism, Translated into Persian by Rahim Ghasemiyan, Tehran, Saghi Publication.
Strauss A. & J. Corbin (1990). Basics of  Qualitative Research; Grounded: Theory procedure and technique s. sage publication, London.
Tabatabaee, J. (2001). On Iran: An Introduction to the Theory of Decline of Iran, Tehran, Negahe Moaser Publication. (Persian).
Thaler, Richard H. (2016). Misbehaving: The Making of Behavioral Economics, Published June 14th 2016 by W. W. Norton Company.
Weber, M. (1930). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Translated into English by Talcott Parsons.
Weber, M. (1978). Economy and Society, University of California Press.