تحلیل طبقاتی تغییر الگوهای گذران فراغت افراد در فضای شهری تحت تأثیر فضای مجازی در اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22055/qjsd.2021.16827

چکیده

اهمیت فضای مجازی (اینترنت و شبکه‌های اجتماعی) در زندگی بشر کنونی غیر قابل ‌انکار است. به طوری که تمامی عرصه‌های مختلف زندگی افراد را تحت‌الشعاع قرار داده است. الگوهای گذران اوقات فراغت یکی از این جنبه­هاست. به همین دلیل هدف اساسی این پژوهش بررسی تغییراتی است که در این الگوها تحت تأثیر فضای مجازی به وجود آمده است. پژوهش ارتباط این دو متغیر را در قالب تحلیل طبقاتی ارائه می‌دهد. به همین منظور 330 نفر از مردم شهر اصفهان، با استفاده از روش کمی مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بود که بین سه طبقه اجتماعی بالا، متوسط و پایین در فاصله سنی 60-20 سال توزیع شد. اعتبار پرسشنامه از نوع صوری بوده و توسط گروهی از اساتید مجرب و کارشناسان خبره تأیید شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای تمام ابعاد بالاتر از سطح مطلوب (70/0) بود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند فضای مجازی الگوهای فراغتی را تحت تأثیر خود قرار داده است. به طوری که، الگوهای فراغتی از سمت فعال بودن، جمعی بودن، واقعی بودن، خودشکوفایی به سمت منفعل شدن، فردی شدن، مجازی و نیز انحرافی شدن تغییر یافته‌اند. نتیجه مهم دیگر پژوهش تأیید تعدیل گری طبقه می‌باشد. بنابراین طبقه مکانیزم تأثیرگذاری بین فضای مجازی و الگوهای گذران اوقات فراغت بر مبنای فعال/ منفعل، فردی جمعی و مجازی/ واقعی را تحت تأثیر قرار داده است. مکانیزم این تأثیرگذاری در طبقه بالا و پایین به یک صورت بوده ولی در طبقه متوسط با شدت کمتر و به‌گونه‌ای متفاوت‌تر از دو طبقه دیگر بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Class Analysis of Changing Patterns of Leisure in Urban Space under the Influence of Cyberspace in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Mozhgan Pirak 1
  • Vahid Ghasemi 2
  • Masoud Kianpour 3
1 Master of Sociology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Professor, Department of Social Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Social Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The importance of cyberspace (Internet and social networks) in today's human life is undeniable. As it has overshadowed all the different areas of people's lives. Leisure patterns are one of these aspects. Therefore, the main purpose of this study is to investigate the changes that have occurred in these patterns under the influence of cyberspace. Research presents the relationship between these two variables in the form of class analysis. For this purpose, 330 people in Isfahan were studied using a quantitative method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire that was distributed among the three social classes of upper, middle and lower in the age range of 20-60 years. The validity of the questionnaire was formal and was confirmed by a group of experienced professors and experts. The reliability of the questionnaire was calculated using Cronbach's alpha coefficient, which was higher than the desired level (0.70) for all dimensions. Findings show that cyberspace has affected leisure patterns. Thus, leisure patterns have changed from being active, being collective, being real, self-fulfilling, to becoming passive, individualized, virtual, and deviant. Another important result of the research is the confirmation of class adjustment. Thus, the class has influenced the mechanism of influence between cyberspace and leisure-based patterns of active / passive, collective individual, and virtual / real. The mechanism of this effect was the same in the upper and lower classes, but in the middle class it was less intense and different from the other two classes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyberspace
  • Leisure
  • Class Analysis
  • Leisure Patterns
  • Urban Space
Afrough, E; J. Bell (1994). “Class Analysis and the Dialectics of Modernization in the Middle East”, No. 4, 93-122. (Persian).
Ahmadi, M. (2018). “Internet and social networks, Internet statistics in the last quarter of 2018”, Wikipedia. (Persian).
Askari Kaviri, A. & A. Hosseini (2019). “Cyberspace and its impact on leisure”, the 5th National Conference on New Research in the field of humanities and social studies in Iran ", pp. 1-15. (Persian).
Bahrani, M. (2015). “Shiraz University Students' Leisure: The Contribution of Sports, Books, Recreation, and the Internet”, International Conference on Management, Economics and Humanities, Turkey - Istanbul. (Persian).
Bourdieu, P. (1998). Practical Reason: On the Theory of Social Action, Cambridge, UK: Polity Press.
Byrne, T., Nixon, E., Mayock, P., & Whyte, J. (2006). Free-time and Leisure Needs of Young People Living in Disadvantaged Communities, Combat Poverty Agency Working Paper 06/ 02.
Castells, M. (2001). "The Rise of a Network Society", translated by Ahad Aliqlian and Afshin Khakbaz, Tehran: New Plan. (Persian).
Ebrahimi, Ghorban. A., Muslimi Petroudi, R. (2012). “Sociological study of leisure time of 15-64 years old people in Joybar city”, Historical Sociology, Vol. 4, No. 1, 130-195. (Persian).
Fakuhi, N., Mirdamadi, M. (2002). “Cybernetic Space as Urban Space: A Case Study of Tehran”, Vol. I, No. 2, 89-119. (Persian).
Fazeli, M. (2003). "Consumption and lifestyle", Qom: Sobh Sadegh Publishing. (Persian).
Ghanbari Barzian, A. (2017). “The Impact of Virtual Leisure and Computer Games on Adolescents' Religious Identity”, Journal of Culture-Communication Studies, Vol. 18, No. 39, 120-120. (Persian).
Gorgi, A. (2006). “Internet and Identity”, National Studies Quarterly 25, Year 7, No. 1, 69-53. (Persian).
Habibi, M, Behnamifard, F. (2015). “The position of Internet cyberspace and urban open space in the leisure model of today's adolescents in the Rajai Shahr neighborhood of Karaj”, Year 6, No. 20, 130-199. (Persian).
Jalali Farahani, A. H., Bagheri Asl, R. (2008). “Social prevention of cybercrime is the main strategy for institutionalizing cyber ethics”, No. 24, 10-19. (Persian).
Jenkins, R. (2003). "Social Identity", translated by Touraj Yarahmadi, Tehran: Shirazeh. (Persian).
Keyhan, M. (2012). “Lifestyle and Leisure in Modern Society”, Young Studies and Media, No. 8, 98-124. (Persian).
Koch, M. (1996). “Class and taste: Bourdieu's Contribution to the Analysis of Social Structure and Social space”, International Journal of Contemporary Sociology, Vol. 33, No. 2, 1996, pp.187-202.
Kozer, L. (2004). "Life and Thought of Sociological Elders", translated by Mohsen Thalasi, Tehran: Scientific Publications. (Persian).
Lansky, G.; Lansky, J. (1990). "The course of human societies", translated by Nasser Mofaghian, Tehran: Islamic Revolution Publishing and Education Organization. (Persian).
Maraghi, M. (2016). "Media Learning Virtual Leisure for 18 to 30-year-olds in Districts 1 and 12 of Tehran", Second National Conference on Computer, Islamic Information and Communication Technology of Iran, Qom, Soroush Hekmat Mortazavi Islamic Studies and Research Center. (Persian).
Mehraein, M. R; Abdi, M. (2006). “Relationship between students' social class and their learning rate”, No. 7, 157-176. (Persian).
Monadi, M. (2007). “Leisure and the Challenges of Globalizing the Comparison of Two Generations”, Vol. 3, No. 8, 131-165. (Persian).
Nie, N. H. & Erbring, L. (2002). Internet and Society: Preliminary Report, IT & Society, 1, 275-283.
Opic, S & Ðuranoviæ, M. (2014). “Leisure Time of Young Due to Some Socio-demographic Characteristics”, Procedia- Social and Behavioral Sciences, 159, 546–551.
Pakseresht, S. (2011). “Interaction of Virtual and Real Leisure in Tehran University Students”, Journal of Youth Sociology, No. 2, 37-60. (Persian).
Pakseresht, S. & Nourinia, H. (2007). “Study of the consequences of leisure use of the Internet on leisure behaviors of Tehran youth”, Quarterly Journal of the Iranian Association for Cultural Studies and Communication, 52-78. (Persian).
Pakseresht, S. (2006). “Internet use in the leisure styles of Tehran youth”, Cultural Studies and Communication, No. 5, 137 to 158. (Persian).
Qasemzadeh, B., Rasoulzadeh Aghdam, S and K. Rahbari Pour (2013). “Study of the effect of urban public spaces and cyberspace on the formation of public opinion”, Sociological Studies, Third Year, No. 15, 21-35. (Persian).
Rahkone, K. (1999). Not class but struggle overtures to Pierre Bourdieu's Sociology, Department of Social Policy, University of Helsinki.
Rastegar Khalid, A., Moslehi Janabian, N., Salahi, A. and N. Taj (2015). “The Impact of New Technologies on Leisure and Social Capital of Youth”, Year 17, No. 33, 127-136. (Persian).
Rezaei, A; Mohammadi, N. (2014). “Modern Media and Semantic Understanding of Leisure Experience”, Quarterly Journal of Culture and Communication Studies, Year 15, No. 27, 164-184. (Persian).
Rifat Jah, M. (2011). “Leisure and Cultural Values”, Cultural Research Quarterly, Vol. 4, No. 1, 151-190. (Persian).
Sagone, E. & Karole, M. (2014). “The portrait of values in family: A cross-age study in Sicilian context”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, No. 127, pp 194-198.
Shaterian, M. S. Manouchehri Far and E. Fard Esfahani (2016). "Modern Media and the Impact on Leisure Styles", National Conference on Psychology Science and Technology, Educational Sciences and Comprehensive Psychology of Iran, Tehran, Sam Iranian Institute for the Development of Knowledge and Technology. (Persian).
Smith, A. D. (2004). "Nationalism, Theory, Ideology, History", Translated by Mansour Ansari, Tehran: Institute of National Studies, Iranian Civilization. (Persian).
Tekrato Site, Technology Day News (2016). https://techrato.com. (Persian).
Veblen, T. (2007). "The theory of the solitary class", translation: Farhang Ershad, Tehran: Nashr-e Ney, second edition. (Persian).
Yaghoubi, S., Shabani, V. Samadi, L. (2013). “Geopolitical Analysis of the Role of New Technologies in Security Developments and Peace of the People”, Khorasan Razavi Law Enforcement Science Quarterly, No. 21, Fifth Vol., Autumn. (Persian).
Zumarova. M. (2015). “Computers and children leisure time”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 176, 779- 786.