تجربه زیسته رزمنده داوطلب جنگ ایران و عراق(1359-1367) ( نمونه مورد مطالعه: خاطرات و روایات محسن مطلق در کتاب " زنده باد کمیل " )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی گروه های اجتماعی دانشگاه آزاد تهران مرکز، تهران، ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، تهران، ایران

10.22055/qjsd.2020.23006.1464

چکیده

جنگ پدیده‌ای اجتماعی ـ فرهنگی است که پس از رخداد و آمد و شد گلوله‌ها، پیامدهایی از خود برجای می‌گذارد که دریافت معانی و نشانه‌های آن بسیار ضروری می‌نماید. یکی از راه‌های دست‌یابی به چگونگی نمایان‌سازی این وقایع، مراجعه به تجربیات زیسته سربازان جنگ است که در قالب خاطرات از این پدیده؛ روایت شده است. بدین منظور برای شناخت کنش‌ها و احساسات جنگی در فرآیند دفاع هشت‌ساله به یکی از تولیدات ادبی رجوع کرده‌ایم که در آن تجربه زیسته کنش‌گر داوطلب شرکت در جنگ ایران و عراق در اثری به نام "زنده باد کمیل" با روایت مکتوب وی، ثبت و مستند شده است. در این مطالعه از نظریه تفسیرگرایی کلیفورد گیرتز بهره جسته‌ایم و برای شکار مفاهیم، نوع مطالعات کیفی را برگزیده و با بهره‌گیری از روش و تکنیک تحلیل محتوای کیفی، به طبقه‌بندی اطلاعات پرداخته و کار تفسیر را نهایی کرده‌ایم. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد جنگ، فقط نبرد گلوله‌ها با هم نیست بلکه تجربه زیسته کنش‌گر میدان جنگ؛ سرشار از احساسات و معانی است که متناسب با زمان و مکان رخداد زیست وی، ایجاد و زمینه بروز می‌یابد که در اصل مقاله با آن بیشتر آشنا می‌شویم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Lived Experiences of a Volunteer Fighter from the Iran-Iraq War, 1980-1988 (The Sample of Study: Viva Teer Comail Written By Mohsen Motlaq)

نویسندگان [English]

  • fariba nazaripourkiyaei 1
  • alireza ghobadi 2
  • Farah Torkaman 3
1 PhD in Sociology, Social Groups, Islamic Azad University, Tehran Markaz, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Kharazmi University, Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sociology, Islamic Azad University, Central Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

War is a socio-cultural phenomenon when after bullets came and went in the war the various incidents happening should be noted because they are full of the signs and meaning. So finding the meaning of it is very necessary. One way to find out how these events unfold is to look at the lived experiences of war soldiers which are narrated in the form of memoirs of this phenomenon. Literal texts which have been created in this case are one the most important references for showing and interpreting such event. For this purpose we refer to the literal productions in which the lived experience of a volunteer activist participating in the Iran-Iraq war is recorded and documented in a work called “Long lived Kamil” with his written narration. In this study, we used Clifford Girtz's interpretive theory and chose the type of qualitative studies to capture the concepts. Using the method and technique of qualitative content analysis, we classified the information and finalized the interpretation. The results of this study show that war is not just a battle of bullets, but Rather, the lived experiences of the actor on the battlefield is full of emotions and meanings that are created and displayed in accordance with the time and place of his life event which we will become more familiar with in the main text of article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lived Experiences
  • Memories
  • Actioner
  • Narration
  • volunteer Soldier
Abedi, Haidar A. (2006). “Qualitative Research”, Methodology of Humanities, No. 47, pp. 79-62. (Persian).
Andrade, R. (1995). The Development of Cognitive Anthropology, London, Cambridge press.
Baddelely, A. (1990). Human Memory: Theory and Practice, Needham heights, MA: Allyn and Bacon.
Bennett, A. (2007). Culture and Everyday Life, Translator: Lily Joo Afshani and Hassan Chavoshian, Tehran, Akhtaran Publishing. (Persian)
Edmonson, M. (1973). The Anthropology of Value, New York press.
Ershad, F. (2015). Exploration in the Sociology of Literature, Agah Publishing. (Persian).
Fekouhi, N. (2004). History of Anthropological Thought and Theories, Ney Publishing. (Persian).
Foroutan, S. A. (2003). Baqiyatallah University Press. (Persian).
Gaini, A., Hosseinzadeh, A. (2012). “The three paradigms of positivism, interpretive and hermeneutics in management and organization studies”, Culture Strategy, No. 19, Fall 91. (Persian).
Ghobadi, A. (2013). “Folklore as a Tool for Cultural Studies”, Journal of Cultural Studies and Communication, Year 9, Issue 20, Spring. (Persian).
Goffman, E. (1959). The Presentation of the Self in Everyday life, Harmon worth: Penguin.
Goldman, Lucien & et. al., (1998). An Introduction to the Sociology of Literature/Article Collection, Translated by Mohammad Jafar Poyandeh, Naghsh Jahan Publications. (Persian).
Heinick, N. (2008). Sociology of Art, translated by Abdolhossein Nikgohar, published by Agah. (Persian).
Jenks, Ch. (1993). The Uses of literary. Harmon’s worth place: Penguin.
Kamari, A. (2002). Yadmana / Five articles about memoirs of the front and war, Surah Mehr. (Persian).
Maleki, F., Davari Ardakani, R. (2019). “The Concept of Humanities in the First Thought of Belham Deltai”, Bi-Quarterly Journal of Fundamental Western Studies, Institute of Humanities and Cultural Studies, Year 10, Issue 1. (Persian)
Manadi, M. (2006). Sociology of Family, Tehran, Danjeh Publishing. (Persian).
Motlaq, M. (2006). Viva teer Comail book, Surah Mehr. (Persian).
Muggleton, D. (2000). Inside the Subcultures, Postmodern meaning of Style, Oxford press.
Narcissiance, E. (2006). Man is a Sign of Culture, Second Edition, Tehran, and Afkar Publishing. (Persian).
Palmer, R. (1998). Hermeneutics, Translator: Mohammad Saeed Hanaei, Tehran, Hermes. (Persian).
Ravdrad, A. (2015). Sociological Theories of Art and Literature, University of Tehran Press. (Persian)
Smith Ph. (2008). An Introduction to Cultural Theory, Translator: Hassan Pouyan, Tehran, Cultural Research Office. (Persian).
Todorov, T. (2000). Structuralist Poetics, translated by Mohammad Nabavi, published by Agah. (Persian).
Triandis, H. (2009). Behavior and Social Culture, translated by Nosrat Fati, Tehran Sociologists Publications. (Persian).
War and Memory (2002). Office of Literature and Art of Resistance / French Iranian Studies Association in Iran / Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Soureh Mehr. (Persian).