تحلیل محتوای برنامه‌های عقیدتی شبکه ماهواره‌ای وصال حق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم ارتباطات و پژوهشگر حوزه‌ی فرهنگ و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 دانشیار علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کیفی برنامه‌های عقیدتی شبکه ماهواره‌ای وصال حق بوده است. مورد مطالعه در این تحقیق، مطالب مطروحه در برنامه‌های عقیدتی با محوریت تشیع، شبکه‌ی ماهواره‌ای مذکور در فصل سوم سال 1396 بوده که با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای متون، بدان پرداخته شد. روش انجام کار بدین صورت بوده که پس از بررسی برنامه‌های شبکه‌ی موصوف، مطالب حاصل از پیاده‌سازی مصاحبه‌ها، میزگردها، اخبار و گزارشاتِ برنامه‌های عقیدتی، به متن تبدیل شده، متون مذکور مورد بازخوانی قرار گرفته و کدگذاری لازم انجام شد. در نهایت هم، چهار مقوله‌ی "خرافه‌گرایی شیعیان، منفعت‌طلبی مسئولین جمهوری اسلامی ایران، جهادگرایی نادرست شیعیان و فرقه‌گرایی یا خودبرتربینی شیعیان" به‌عنوان مقوله‌های اصلی، شناسایی شدند، از تجزیه و تحلیل زیر مقوله‌های بدست آمده از مقوله‌های اصلی، می‌توان بیان داشت که هدف اصلی شبکه‌ی ماهواره‌ای وصال ضربه زدن به حکومت اسلامی با نماد شیعی بوده است، چرا که بیشتر مطالب بدست آمده در خصوص منفعت‌طلبی و خرافه‌گرایی می‌باشد که به گفته‌ی آنها توسط حکومت اسلامی ایران بنا شده‌اند؛ بنابراین این نتیجه به‌دست می‌آید که این‌گونه تفکرات، جایگاهی در مذهب شیعه نداشته و با بزرگنمایی برخی انحرافات نمی‌توان به اصل مذهب شیعه آسیب رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyze the Contents of the Ideological Programs of the Satellite Network of Vesal

نویسندگان [English]

  • Alireza Dawodi 1
  • Seyed Vahid Aghili 2
  • Mohamadreza Rasouli 2
1 Ph.D in communication sciences and researcher in the field of culture and communication Islamic Azad University Tehran Centeral Branch, Tehran, Iran,
2 Associate Professor of Communication Sciences and Media Studies, Islamic Azad University Tehran Centeral Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study was to analyze the quality of contents of the ideological programs Satellite Network of Vesal. In this study, the contents of the Shiite-based ideological programs, this Satellite Network, in the third season of 2017 (October, November and August), have been dealt with using the text content analysis approach. The method of doing this is that after reviewing the Network's programs, the results of the implementation of interviews, roundtables, news and reports on the ideological programs of this network, have been converted to text send the texts have been read and coded. There are four categories in the match "Shiite superstition, the interest of the officials of the islamic republic of Iran, the injustice of Shi'a jihadism and the sectarianism or self-control of the shiites "were identified as the main categories, which, from the analysis of the categories derived from the categories, can be said that the main purpose of the satellite network is to knock the islamic state with the symbol shiite, because most of the material about the profligacy and superstition that they say is based on the islamic government of Iran have. Therefore, it is concluded that such thinking does not have a place in the Shi'a religion and, by magnifying some deviations; it can not be damaged by the principle of Shiite religion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • Ideological Programs
  • Satellite Network of Vesal
Amiri, H. (2013). “Media monitoring: A comparative study of media observatories in Iran and several other countries”, News Science, No. 7, 138-168. (Persian).
Barden, B. (1995). “Content analysis in communication research”, Glencoe, III, Free press.
Chelimsky, E. (2011). Content analysis: a methodology for structuring and analyzing written material, Publish by: united states General Accounting Office (GAO).
Habibollahi, E. (2015). Income on Satellite Networks and Solutions to It, Research Center of Soundsima. (Persian).
Holeston, T.G. & Garry, T. (2011). “An overview of content analysis”, The Marketing Review 3, 479–498.
Jahangardi, A. (2015). Investigating audience motivations in the use of satellites, Graduate Student in Communication Science, Allameh Tabatabaei University. (Persian).
Mahini, M. (2012). Modern Technologies, Tehran, Alborz Publishing, First Edition. (Persian).
Majdabadi Farahani, Z. (2014). “Ethical Identity: Identifying and Measuring the Validity of Ethical Streams”, Evolutionary psychology: Iranian psychology, eleventh year, 44: 367. 11-32. (Persian).
Mohseni, M. (2007). Study on cultural sociology of Iran, Tehran, Research Center for Culture, Arts and Communication. (Persian).
Mohsenian Rad, M. (1995). Communication, Tehran, Soroush. (Persian).
Montazar Ghaem, M. (2015). “Review and Review of Satellite Networks in Iran”, Research and Evaluation, No. 30 & 31, Sovoshima Research Center. (Persian).
Motamednejad, K. (2003). “New Journalism, Reviewing Contemporary Journalists”, Tehran, Sepehr, Fifth Edition. (Persian).
Nourbakhsh, Y. & Mola'i, M. & Talebian, H. (2013). “Influence of Media Types on Students Religiousness at Universities”, Management at Islamic University, No. 5, 47-70. (Persian).
Office of Cultural Studies (Media Committee, Culture and Education) (2017). “Study of Satellite Policies in Asian Countries: Lessons for the Case of Iran”, Majles and Research, Vol. 10, No. 42. 188-219. (Persian).
Rastegar Moghadam, H. (2000). “The Function of Mass Media”, Andisheh Hosein Magazine, No. 22. (Persian).
Riahi, M. E; Alizadeh, T; Ashtighi, M; and Kazemian, M. (2014). “Television and Religious Identity (Case Study: Students of Mazandaran University)”, Applied Sociology, Vol. 25, No. 54, 34-56. (Persian).
Sandelowski, M. (2011). “Sample size in qualitative research”, Res Nurs Health; 18(2): 179- 83.
Shahab, F. (2012). “The geometry of satellite networks in Persian language”, Quarterly Journal of Satellite and New Media Studies. first year. No. 1, 9-41. (Persian).
Sharifi, M. (2017). “The relationship between the use of mobile virtual social networks (telegram) and the behavior and ethics of users with a religious approach”, Culture magazine at Islamic University. Volume 7, Number 24, 277-298. (Persian).
www.wkipedia.fa://org.
Zamani, Q. (2015). The Principles of the Freedom of Satellite Systems Programming in Common International Law, in the Satellite Direct Broadcasting Collection of the 21st Century, The Legal Studies Group of the IRI Organization: Soroush. (Persian).