تبیین رابطه سبک زندگی با هویت (مطالعه تجربی استان لرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

از جمله عواملی که در جهان معاصر اثری تعیین‌کننده بر هویت اجتماعی دارد، سبک زندگی است. سبک زندگی با خاصیت بازاندیشانه و بازتابی و قدرت انتخابی که برای افراد ایجاد کرده است، هویت‌های منسجم و تعلقات نسبتاً پایدار سنتی را دچار چالش و استحاله کرده است و منابع متکثر و متعددی را برای هویت‌سازی و ایجاد تعلقات، تعهدات و همچنین تمایزات و تشخص‌های هویتی ایجاد کرده است. مبنای این پژوهش تبیین رابطه‌ی میان سبک زندگی و هویت در دو بعد قومی و ملی است. در این تحقیق از تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است. با استفاده از فرمول کوکران و نمونه‌گیری متناسب با حجم 1066 نفر به‌عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب شدند. نتایج تحقیق بیانگر این است، که سبک زندگی بر هویت، هم در بعد قومی و هم در بعد ملی تأثیرگذار است. تحلیل به واسطه‌ی رگرسیون چند متغیره نشان می‌دهد که سبک زندگی 68/0 از هویت قومی و 48/0 از هویت ملی را به‌عنوان متغیر وابسته تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Relation between Lifestyle Identity (Experimental Study on Lorestan Province)

نویسندگان [English]

  • norodin allahdadi
  • Saeid Goudarzi
چکیده [English]

One of the subjects that are considered by sociology is explaining the change of social framework of identity in contemporary societies.Lifestyle by creating reconstructing, reflective and selective power features for people, integrated identity have made fairly steady traditional belongings challenged and reduced and various and numerous sources for identifying and creating belongings, commitments and also distinctions and recognizing identities. This study is based on explaining the relation between lifestyle and identity in two ethnical and national dimensions. In this study survey and questionnaire have been used for collecting data. By using formula and sampling proportionate with 1066 people have been selected as a statistical sample. Investigating results indicates that lifestyle impacts on identity, both in ethnical and national dimensions. Explanation through multi-variables regression shows that lifestyle 68% from ethnical identity and 48% from national identity explaining national identity as dependent variable.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern Style
  • Traditional Style
  • Ethnical Identity
  • National Identity
  • Pastime Pattern
  • Purchase Patter
آزادارمکی، تقی و چاوشیان، حسن (1381). "بدن به مثابه رسانه‌ی هویت"، مجله‌ی جامعه‌شناسی ایران، دوره­ی چهارم، شماره 4.##
اباذری، یوسف و چاوشیان، حسن (1381)، "از طبقه‌ی اجتماعی تا سبک زندگی، رویکردهای نوین در تحلیل جامعه­شناختی هویت اجتماعی"، نامه‌ی علوم اجتماعی، شماره‌ی 20. ##
باکاک، رابرت (1381). مصرف، ترجمه‌ی خسرو صبوری، انتشارات شیراز. ##
بحرانی، شعله؛ سروش، مریم و حسینی، مریم (1390). "مقایسه‌ی جنسیتی رابطه‌ی رسانه‌ها، هویت و سبک زندگی در بین جوانان شهر شیراز"، فصلنامه‌ی مطالعات ملی، شماره‌ی 3. ##
بوردیو، پی­یر (1390). تمایز: نقد اجتماعی قضاوت­های ذوقی، ترجمه‌ی حسن چاوشیان، نشر ثالث. ##
بشیریه، حسین (1379). "توسعه­ی سیاسی و بحران هویت ملی"، فصلنامه‌ی هویت ملی، سال دوم، شماره‌ی 5. ##
پرستش، شهرام؛ بهنوئی، عباس و محمودی، کریم (1387). "بررسی جامعه­شناختی مدیریت ظاهر و هویت فردی در بین جوانان: مطالعه‌ی موردی شهر بابلسر"، مجله‌ی علوم اجتماعی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال پنجم، شماره‌ی 2. ##
حاجیانی، ابراهیم (1379). "تحلیل جامعه­شناختی هویت ملی در ایران و طرح چند فرضیه"، فصلنامه‌ی مطالعات ملی، سال دوم، شماره‌ی 5. ##
خلیلی اردکانی، محمدعلی؛ معیدفر، سعید و ساعی، علی (1392). "جهانی­شدن و تأثیر آن بر هویت قومی و ملی؛ مطالعه: کردهای سنندج"، مسائل اجتماعی ایران، سال چهارم شماره‌ی 1. ##
ریتزر، جورج (1389). مبانی نظریه جامعه­شناختی معاصر و ریشه­های کلاسیک آن، ترجمه‌ی شهناز مسمی­پرست، انتشارات ثالث.
رفعت­جاه، مریم (1387). تأملی در هویت زن ایرانی، انتشارات دانشگاه تهران. ##
روح­الامینی، محمود (1383). مفهوم­شناسی هویت ملی، گفتارهایی درباره‌ی هویت ملی در ایران، گردآوری و تدوین: داود میرمحمدی، تهران، مؤسسه‌ی مطالعات ملی. ##
زیمل، گئورگ (1372). "کلان­شهر و حیات ذهنی"، ترجمه‌ی یوسف اباذری، نامه‌ی علوم اجتماعی، شماره‌ی سوم. ##
ساعی، علی (1381). تحلیل آماری در علوم اجتماعی، تهران: کیان­مهر. ##
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس  حجازی، الهه (1378). روش­های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگه. ##
فکوهی، ناصر (1381). "شکل­گیری هویتی و الگوهای محلی، ملی و جهانی (مطالعه­ی موردی: استان لرستان)"، مجله­ی جامعه­شناسی ایران، دوره­ی چهارم، شماره­ی 4. ##
کاستلز، مانوئل (1380). عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، جلد 1، (ظهور جامعه­ی شبکه‌ای)، ترجمه‌ی احد علیقلیان، افشین خاکباز، حسن چاوشیان، ویراسته‌ی علی پایا، انتشارات طرح نو. ##
گیدنز، آنتونی (1387). تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه‌ی ناصر موفقیان، نشر نی. ##
گیدنز، آنتونی (1384). چشم­اندازهای جهانی، ترجمه­ی حمیدرضا جلایی­پور: انتشارات طرح نو. ##
معیدفر، سعید (1385). جامعه­شناسی مسائل اجتماعی ایران، همدان، انتشارات نور علم. ##
نایبی، هوشنگ و محمدی، ستار (1392). "تأثیر سبک زندگی بر هویت اجتماعی (مطالعه‌ی تجربی جوانان شهر سنندج)"، مجله­ی جامعه­شناسی ایران، دوره­ی چهاردهم، شماره­ی 4. ##
نواح، عبدالرضا و تقوی­نسب، سید مجتبی (1386). "تأثیر احساس محرومیت نسبی بر هویت قومی و هویت ملی (مطالعه­ی موردی: اعراب استان خوزستان)"، مجله­ی جامعه‌شناسی ایران، دوره­ی 8، شماره­ی 2. ##
 
Arab Naz & et al (2011). The Crises of identity: Golobaliztion and its Impacts and Socio-Cultural and Psychological identity among Pakhtuns of Khyber Pakhhtunkhwa Pakistan«, International Journal of academic Recerch in Business and Social Sciences, Vol.1. No. 1. ##
Amber, H. (2005). Preserving Cultural Identity in the 21Century: Challenges to the Emirati Youth, Department of Psychology, UAE University.  ##
Chan T, Goldthrope JH (2007). Social stratification and cultural Consumption, The visual arts in England. Poetics, 35: 168-190. ##
Coposescu, S. (2011). Aspects of Identity Construction in the Context of Golobaliztion, Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Series VII: Social Sciences, Low, Vol 4(53), No.2. ##
Cockerham, W. C (1997). “The Social Determinants of Decline of Life, Expectancy in Russia and Eastern Europe”, A Life Style Explanation and Eastern Europe: A Life Style Explanation, Journal of Health and SocialBehavior, vol. 38, pp. 131-148. ##
Huu Chen, S. & et al (2012). Ethnic identity and Career Aspiration of The Taiwanese Indigenous Students in the era of Golobalition, Asian social Science, Vol. 8, No.10. ##
Luo, W. (2008). “Acting For The Modern Body: Chinese Womens Consumption of Cosmetic Surgery”, A Thesis of Doctor of Philosophy in Consumption, University of Utah. ##