چرایی خیرخواهی و نظارت متقابل مردم و کارگزاران و افراد جامعه بر هم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در بحث چرایی خیرخواهی نظارت مردم و حاکمیت بر هم از مهم­ترین سند قانونی که سند مهم و اساسی و میثاق روابط جامعه و حاکمان است قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به­عنوان منبع استفاده شد؛ در این قانون اصل هشتم به امر به معروف و نهی از منکر به­عنوان عاملی بر نظارت متقابل مردم و کارگزاران و افراد جامعه بر هم می­داند. مقاله محور بحثی را که انتخاب نموده و حجم مطالبی را که عرضه می­کند ظرفیت تحقیقی یک رساله را داشته ولی با اختصار و بدون گذر کردن و مهمل گذاشتن حتی یک نظریه به بحث پرداخته و چون بر اساس قانون اساسی (اصل چهارم و صد شصت و هفتم) تمام قوانین در نظام جمهوری اسلامی باید بر مبنای اسلام باشد به طور طبیعی از قرآن و سنت که منبع و مبنای مطالب دینی است باید صحت و درستی قوانین را استخراج نمود. در مقاله­ی حاضر حتی می­شد با استناد به یکی از این دو منبع مطالب را عرضه نمود ولی برای اتقان کار و به اصطلاح سنگ تمام گذاردن از هر دو منبع استفاده شد و در نتیجه ابعاد مختلف بررسی و در قانون نیز مسئله پیگیری شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Necessity of Mutual Benevolence and Supervision between People and Government and among Members of the Society

نویسنده [English]

  • hossein izadi
چکیده [English]

This article discusses the bases of the eighth principle of the costitution which gets into the mutual responsibilites of government and people toward each other and among members of the society. It also studies the relationship between this principle and "Enjoying the good and forbiding the evil". Disscussing a scientific matter, the prerequisits and assumptions of that matter should be considered and followed in order to come to a clear conclustion. While studying jurisprudence and law bases of enjoining the good and forbiding the evil, they should also be traced in Quran and the Sunnah and in the other two inferential sources, i.e wisdom and consensus. Within the limits of a few pages and not as a book or an extensive research proposal, this article tries to study the value of "Enjoinin the good and forbiding the evil" and its significent social place in holy Quran. If it werenot necessary to state the rules of these two duties in the Sunnah, their Quranic correspondents would adequately satisfy and convince any honest researcher. While the main focus of this article is on the 8th principle of the constitution of Islamic republic of Iran, it has tried to explain all the related issues in Hadith and the Sunnah. The article has concluded that there are enough confirmatory documents to prove the necessity of this benevolent act and its constructive effects on the society and government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Order
  • Forbid
  • Famous
  • Denied
  • Supervision
  • Benevolence
  • people
  • Brokers
بجنوردی، سید کاظم و (1372). دایره­المعارف برزگ اسلامی، جلد ۱۰، چاپ اول، تهران، مرکز دایره­المعارف بزرگ اسلامی.##
پوریوسف، عباس (1387). خلاصه تفاسیر المیزان و نمونه، چاپ چهارم، تهران، نشر شاهد. ##
حر عاملی، الشیخ محمد بن الحسن (1416 ق). تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، جلد ۱۶ (دوره‌ی ۳۰ جلدی)، چاپ دوم قم، مؤسسه‌ی آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. ##
الراغب­الاصبهانب، مفردات الفاظ­القرآن (بی­تا). ذیل واژه، دمشق، دارالقرآن. ##
شیخ بهایی، بهاءالدین العاملی (1410 ق). انتشارات حکمت، بی­جا. ##
شیخ طوسی، محمد بن­الحسن (1400 ق). النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی به کوشش آقا بزرگ تهرانی، چاپ دوم، بیروت، دارالکتاب العربی. ##
صبحی سالم (1415 ق). نهج­البلاغه‌ی حکمت ۳۷۴، چاپ اول، تهران، دارالاسوه. ##
صلواتی، محمود (بی­تا). مبانی فقهی حکومت اسلامی‌، ترجمه و تقریر دراسات فی ولایه الفقیه)، جلد ۳ (دوره‌ی ۸ جلدی)، چاپ سوم، تهران، نشر سرایی. ##
طباطبائی، سید محمد حسین (علامه) (1402 ق). ##
علامه حلی، الحلی، حسن بن یوسف (1412 ق). مختلف­الشیعه فی احکام­الشریعه، جلد 4، چاپ اول، قم، به کوشش مرکز الابحاث و الدراسات الاسلامیه، دفتر تبلیغات اسلامی. ##
لنجفی، الشیخ محمد حسن (1362). جواهر الکلام فی الشرح شرایع الاسلام، جلد ۲۱، (دوره‌ی ۴۳ جلدی)، چاپ سوم، تهران، دارالکتب الاسلامی. ##
محقق حلی، نحم­الدین جعفر (1389 ق). شرایع­الاسلام فی­المسائل الحلال و الحرام، جلد اول (دوره‌ی دو جلدی)، چاپ اول، تهران، اعلمی. ##
محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن (1385). دائره­المعارف القران کریم، جلد ۴، چاپ اول، قم، مؤسسه‌ی بوستان کتاب. ##
منتظری، حسین علی (1409 ق). داراسات فی­الولایه الفقیه و فقه­الدوله الاسلامیه، جلد دوم (دوره‌ی ۴ جلدی)، چاپ دوم، قم، المرکز العالمی ‌الدراسات الاسلامیه. ##
منصور، جهانگیر (1386). قانون اساسی جموری اسلامی ‌ایران، چاپ چهل و نهم، تهران، مؤسسه‌ی انتشارات آگاه. ##
موسوی­الخمینی (امام خمینی)، روح­الله (1363). تحریر الوسیله، جلد اول (دوره‌ی دو جلدی)، چاپ اول، قم، مؤسسه‌ی نشر اسلامی. ##
وکیل، امیرساعد و عسگری، پوریا (1388). قانون اساسی در نظم حقوق کنونی، زیر نظر عباس کدخدایی، چاپ سوم، تهران، انتشارات مجد. ##
هاشمی، سید محمد (1375). حقوق اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران، جلد اول، (دوره‌ی ۲ جلدی) قم، مجتمع آموزش عالی قم (پردیس دانشگاه تهران). ##
هاشمی‌ رفسنجانی، اکبر و محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن (1382). جلد ۴، دوره‌ی ۳۳ جلدی، چاپ اول، قم، مؤسسه‌ی بوستان کتاب. ##