اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی حسین حسین زاده

جامعه شناسی استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

economics.scu.ac.ir/~a.hosseinzadeh
a.hosseinzadehscu.ac.ir
0000-0002-6745-1215

سردبیر

دکتر سید عبدالحسین نبوی

جامعه شناسی استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

rms.scu.ac.ir/Public/Faculty/CVTeacher.aspx?PersonID=2-9671257&CultureID=1
seyedabdolhoseinnabaviyahoo.com
0009-0005-9188-4554

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر راب شیلدز

جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آلبرتا مونترال کانادا

spaceandclture.com
rshieldsualberta.ca
0000-0002-7999-1833

h-index: 37  

دکتر روسر ژوآنولا تررادیاس

هنر استاد هنر دانشگاه ژیرونا اسپانیا

www.udg.edu/ca/directori/pagina-personal?om=PR&ID=52118&language=en-US#tip_AL
roser.juanolaudg.com
0000-0001-5746-7945

اعضای هیات تحریریه

دکتر فرهنگ ارشاد

جامعه شناسی محض استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

f.ershadyahoo.com
0000-0001-6082-7219

دکتر علی حسین حسین زاده

جامعه شناسی استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

economics.scu.ac.ir/~a.hosseinzadeh
a.hosseinzadehscu.ac.ir
0000-0002-6745-1215

دکتر سید عبدالحسین نبوی

جامعه شناسی جرایم و انحرافات اجتماعی استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

rms.scu.ac.ir/Public/Faculty/CVTeacher.aspx?PersonID=2-9671257&CultureID=1
seyedabdolhoseinnabaviyahoo.com
0009-0005-9188-4554

دکتر جعفر هزارجریبی

جامعه شناسی مطالعات اجتماعی استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

hezarjaribi.ir/
jafar_hezaryahoo.com
0000-0003-1673-4247

h-index: 9  

دکتر محسن نیازی

جامعه شناسی استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

niazimkashan.ac.ir
0000-0002-4469-7116

h-index: 9  

دکتر علی محمد قدسی

جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

basu.ac.ir/~mamghodsi
mamghodsiyahoo.com
0000-0001-9214-6004

h-index: 3  

دکتر محمدرضا حسینی

جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، ایران

mrhosseini.59ut.ac.ir
0000-0002-2145-391x

دکتر علی هاشمیان فر

جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/?sp=6738
j.hashemianltr.ui.ac.ir
0000-0001-9064-0068

دکتر مهربان پارسامهر

جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/parsamehr
parsamehryazd.ac.ir
0000-0002-9611-9190

h-index: 7  

دکتر امیر ملکی

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه پیام نور

teh-gharb.pnu.ac.ir/Portal/home/?1390051/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C
a_malekipnu.ac.ir
0000-0001-9962-5737

h-index: 9  

دکتر کریم رضادوست

جامعه شناسی استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

economics.scu.ac.ir/~rezadoostk
k.rezadoostscu.ac.ir
0000-0003-2511-9377

h-index: 2  

دکتر عبدالرضا نواح

جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

economics.scu.ac.ir/~navah-a
navah-ascu.ac.ir
0000-0003-1160-3686

h-index: 4  

دکتر معصومه باقری

جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

economics.scu.ac.ir/~maba.65
m.bagheriscu.ac.ir
0009-0004-5771-6971

مدیر داخلی

دکتر سجاد بهمنی

جامعه شناسی عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

economics.scu.ac.ir/~sajadbahmaee
s.bahmaniscu.ac.ir
09168436936
7364-3548-7468-2395

کارشناس نشریه

زهرا نریموسائی

مدیر اجرایی و کارشناس نشریه

z_narimousaeiyahoo.com