اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی حسین حسین زاده

جامعه شناسی استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

economics.scu.ac.ir/~a.hosseinzadeh
a.hosseinzadehscu.ac.ir

سردبیر

دکتر سید عبدالحسین نبوی

جامعه شناسی استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

rms.scu.ac.ir/Public/Faculty/CVTeacher.aspx?PersonID=2-9671257&CultureID=1
seyedabdolhoseinnabaviyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر راب شیلدز

جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آلبرتا مونترال کانادا

spaceandclture.com
rshieldsualberta.ca
0000-0002-7999-1833

h-index: 37  

روسر ژوآنولا تررادیاس

هنر استاد هنر دانشگاه ژیرونا اسپانیا

www.udg.edu/ca/directori/pagina-personal?om=PR&ID=52118&language=en-US#tip_AL
roser.juanolaudg.com
0000-0001-5746-7945

اعضای هیات تحریریه

دکتر فرهنگ ارشاد

جامعه شناسی محض استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

f.ershadyahoo.com

دکتر علی حسین حسین زاده

جامعه شناسی استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

economics.scu.ac.ir/~a.hosseinzadeh
a.hosseinzadehscu.ac.ir

دکتر سید عبدالحسین نبوی

جامعه شناسی جرایم و انحرافات اجتماعی استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

rms.scu.ac.ir/Public/Faculty/CVTeacher.aspx?PersonID=2-9671257&CultureID=1
seyedabdolhoseinnabaviyahoo.com

دکتر جعفر هزارجریبی

جامعه شناسی مطالعات اجتماعی استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

hezarjaribi.ir/
jafar_hezaryahoo.com
0000-0003-1673-4247

h-index: 9  

دکتر محسن نیازی

جامعه شناسی استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

niazimkashan.ac.ir

h-index: 9  

دکتر علی محمد قدسی

جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

basu.ac.ir/~mamghodsi
mamghodsiyahoo.com
0000-0001-9214-6004

h-index: 3  

دکتر علی هاشمیان فر

جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/?sp=6738
j.hashemianltr.ui.ac.ir

دکتر مهربان پارسامهر

جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/parsamehr
parsamehryazd.ac.ir

h-index: 7  

دکتر امیر ملکی

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه پیام نور

teh-gharb.pnu.ac.ir/Portal/home/?1390051/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C
a_malekipnu.ac.ir

h-index: 9  

دکتر کریم رضادوست

جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

economics.scu.ac.ir/~rezadoostk
k.rezadoostscu.ac.ir

h-index: 2  

دکتر عبدالرضا نواح

جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

economics.scu.ac.ir/~navah-a
navah-ascu.ac.ir
0000-0003-1160-3686

h-index: 4  

دکتر معصومه باقری

جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

economics.scu.ac.ir/~maba.65
m.bagheriscu.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر سجاد بهمنی

جامعه شناسی عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

economics.scu.ac.ir/~sajadbahmaee
s.bahmaniscu.ac.ir
09168436936

کارشناس نشریه

زهرا نریموسائی

مدیر اجرایی و کارشناس نشریه

z_narimousaeiyahoo.com