دوره و شماره: دوره 17، شماره 4 - شماره پیاپی 68، شهریور 1402 (دوره 17، شماره 4، تاستان 1402) 

مقاله پژوهشی

کاوش کیفی زمینه‌های شکل‌گیری بی‌معنایی در میان پرستاران"

صفحه 1-34

10.22055/qjsd.2023.18458

حامد کیانی ده‌کیانی؛ سیدعلیرضا افشانی؛ علی روحانی


بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفی توسعه علم و پژوهش در آموزش عالی.

صفحه 201-224

10.22055/qjsd.2023.18496

جلال محمدی؛ افسانه زمانی مقدم؛ علی تقی پور ظهیر؛ مصطفی اجتهادی