دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 66، بهمن 1401 (دوره 17، شماره 2، زمستان 1401) 
بررسی تحول ارزش‌های دینی در منطقه ویژه اقتصادی پارس

صفحه 29-46

10.22055/qjsd.2023.39264.2555

عبد الرسول فدایی دولت؛ تقی آزاد ارمکی؛ علی بقایی سرابی


تحلیل نابرابری در ایران عصر مدرن بر مبنای سنت وبر

صفحه 79-114

10.22055/qjsd.2022.36705.2402

زهرا ذاکری نصرآبادی؛ عظیمه السادات عبداللهی؛ اعظم علیزاده


ارزیابی جایگاه زنان در توسعه در کشورهای اسلامی

صفحه 173-208

10.22055/qjsd.2023.29323.1912

عبدالمجید آهنگری؛ سید عزیز آرمن؛ احمد صلاح منش؛ معصومه رضاییان