دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 65، آذر 1401 (دوره 17، شماره 1، پاییز 1401)