دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 57، آذر 1399، صفحه 1-214 (دوره 15، شماره 1، پاییز 1399) 

مقاله پژوهشی

شرکت ‌شهرهای نفتی و روایت توسعه و تضاد (مطالعه تجربه آبادان)

صفحه 1-40

10.22055/qjsd.2020.16733

ایمان ممبنی؛ عبدالحسین کلانتری؛ سیدمحمدعلی توکل کوثری