دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 57، آذر 1399، صفحه 1-214 (دوره 15، شماره 1، پاییز 1399) 

مقاله پژوهشی

1. شرکت ‌شهرهای نفتی و روایت توسعه و تضاد (مطالعه تجربه آبادان)

صفحه 1-40

10.22055/qjsd.2020.16733

ایمان ممبنی؛ عبدالحسین کلانتری؛ سیدمحمدعلی توکل کوثری


شماره‌های پیشین نشریه

دوره 15، شماره 4، تابستان 1400
دوره 15، شماره 3، بهار 1400
دوره 15، شماره 2، زمستان 1399
دوره 15، شماره 1، پاییز 1399