دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 45، مهر 1396، صفحه 1-215 (دوره 12 - شماره 1 - پاییز 1396) 
بررسی رابطه بین جهانی‌شدن و بازاندیشی در بین جوانان شهر یزد

صفحه 127-150

10.22055/qjsd.2017.13051

یاسین خرم پور؛ علی اکبر دهقان؛ فاطمه دهقان؛ سید فخرالدین بهجتی اصل