دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 44، تیر 1396، صفحه 7-254 (دوره 11 - شماره 4 - تابستان 1396) 
چگونگی ارزیابی کیفیت زندگی در بین روستائیان حومه ارومیه

صفحه 131-154

10.22055/qjsd.2017.13009

وحید قلی زاده قلعه عزیز؛ یارمحمد قاسمی؛ حسین مهدی زاده