دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 43، اردیبهشت 1396، صفحه 1-254 (دوره 11، شماره 3، بهار 1396) 
واکاوی رفتارهای زیست‏محیطی بر اساس مدل TPB

صفحه 31-66

10.22055/qjsd.2017.12824

مجتبی حمایت خواه جهرمی؛ فرهنگ ارشاد؛ پروانه دانش؛ مهدی قربانی