دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 42، اسفند 1395، صفحه 1-236 
سرمایه فرهنگی و مدارای اجتماعی (آزمون مدل میمیک)

صفحه 33-64

10.22055/qjsd.2017.12683

علی اصغر فیروزجاییان؛ محمود شارع پور؛ نازنین فرزام