نمایه نویسندگان

آ

 • آرمن، سید عزیز تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نرخ مشارکت زنان در نیروی کار [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 161-184]

ا

 • ابراهیمی، فاطمه خشونت خانگی علیه زنان باردار و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهر کرمان) [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 53-78]
 • ابوالحسنی، اصغر تبیین رابطه جرایم خشونت‌آمیز (قتل) با تأکید بر نابرابری در توسعه اجتماعی ـ اقتصادی در ایران [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 115-140]
 • ابوترابی، فاطمه تأثیر شبکه اجتماعی فیس‌بوک بر ارزش‌های خانوادگی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر تبریز [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 107-134]
 • احمدی، حبیب برساخت فهم زنان تک‌فرزند از چالش‌های فرزندآوری (مشارکت‌کنندگان: زنان تک‌فرزند شهر اهواز) [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 85-110]
 • احمدی، زهرا ارزیابی و سنجش شاخص‌های کیفیت زندگی در منطقه 4 شهر اهواز [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 63-84]
 • احمدی، سیروس رابطه آگاهی از پیامدهای مصرف بی‌رویه برق و صرفه‌جویی در مصرف آن در بین زنان شهر یاسوج [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 51-66]
 • احمدی، عزت اله تأثیر شبکه اجتماعی فیس‌بوک بر ارزش‌های خانوادگی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر تبریز [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 107-134]
 • احمدی، یعقوب تبیین رابطه جرایم خشونت‌آمیز (قتل) با تأکید بر نابرابری در توسعه اجتماعی ـ اقتصادی در ایران [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 115-140]
 • احمدی پور، طاهره بررسی رابطه بین احساس امنیت، پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی با کیفیت زندگی افراد (مورد مطالعه: جامعه شهری اهواز) [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 111-134]
 • افشانی، سید علیرضا دینداری و رفتارهای پرخطر [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 131-158]
 • امامعلی زاده، حسین بررسی عوامل مؤثر بر رفتار نوع‌دوستانه در بین شهروندان همدانی در سال 1392 [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 135-160]
 • امامی، شرمین دینداری و رفتارهای پرخطر [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 131-158]
 • امینی زاده، سینا زورخانه و منابع هویت‌یابی آن [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 67-84]
 • ایزدی، حسین عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر پدیده روسپی‌گری در شهر شیراز در سال ۱۳۸۹ [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 227-245]

ب

 • بابایی، ناهید تأثیر میزان دینداری بر انسجام خانوادگی در شهر همدان [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 7-26]
 • باقری، معصومه بررسی عوامل مؤثر بر جایگاه زنان در ساختار قدرت خانواده (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر آبادان) [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 187-204]
 • باورصاد، بلقیس بررسی رابطه میان دینداری و سلامت روان منابع انسانی سازمان (مورد مطالعه: دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 217-238]
 • بلالی، اسماعیل تأثیر میزان دینداری بر انسجام خانوادگی در شهر همدان [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 7-26]
 • بهرام پور، سمیه بررسی عوامل مؤثر بر جایگاه زنان در ساختار قدرت خانواده (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر آبادان) [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 187-204]
 • بهمئی، سجاد بررسی عوامل مؤثر بر جایگاه زنان در ساختار قدرت خانواده (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر آبادان) [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 187-204]
 • بوستانی، داریوش زورخانه و منابع هویت‌یابی آن [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 67-84]
 • بیابانی، غلامحسین بررسی کارکرد نظریه مسئولیت اجتماعی و رسانه [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 135-160]
 • بیگدلی، زاهد بررسی میزان استقرار و رابطه دو مفهوم سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در میان کارکنان اورژانس 115 اهواز [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 205-226]

پ

 • پارسا، عبدالله بررسی جایگاه مدیریت دانش در دانشگاه شهید چمران اهواز بر اساس نظریه نوناکا ( (SECIو رابطه آن با فرهنگ سازمانی [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 161-186]
 • پارسی، فاطمه بررسی نگرش جوانان به کجروانه و ناهنجار بودن پدیده تکدی‌گری (مورد مطالعه: جوانان شهرستان شوش) [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 141-174]
 • پناهی، الناز چالش‌های علم در عصر مدرنیته و پست‌مدرنیته (علم‌باوری یا عدم علم‌باوری) [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 27-50]
 • پورابراهیمی، فاطمه بررسی تطبیقی سطح توسعه اقتصادی ـ اجتماعی روستاهای جوان و سالخورده (مطالعه موردی: دهستان پایین‌رخ شهرستان تربت حیدریه) [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 175-198]
 • پورافکاری، نصراله بررسی تأثیر وام‌های خوداشتغالی بر اشتغال پایدار مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان آبدانان [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 203-216]

ج

 • جعفریان یزدی، ندا بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر خشونت خانگی علیه زنان در مشهد [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 7-46]
 • جهانگیری، جهانگیر برساخت فهم زنان تک‌فرزند از چالش‌های فرزندآوری (مشارکت‌کنندگان: زنان تک‌فرزند شهر اهواز) [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 85-110]

چ

 • چراغی، اسداله بررسی تأثیر وام‌های خوداشتغالی بر اشتغال پایدار مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان آبدانان [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 203-216]
 • چراغی، حجت اله بررسی تأثیر وام‌های خوداشتغالی بر اشتغال پایدار مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان آبدانان [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 203-216]

ح

 • حجازی، سید جعفر ارزیابی وضعیت طرح مسکن مهر از دیدگاه ساکنان (مطالعه موردی: مسکن مهر شهر ماهشهر) [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 239-256]
 • حزباوی، عزیز فقر، نابرابری، طبقه متوسط در ایران [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 37-66]
 • حسین آبادی، مهدی تحلیل جامعه‌شناسی گفتگوی اجتماعی در ایران با تأکید بر نقش جوانی در روابط کار [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 85-104]
 • حسین زاده، علی حسین بررسی رابطه بین احساس امنیت، پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی با کیفیت زندگی افراد (مورد مطالعه: جامعه شهری اهواز) [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 111-134]
 • حسین زاده، علی حسین بررسی عوامل مؤثر بر جایگاه زنان در ساختار قدرت خانواده (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر آبادان) [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 187-204]
 • حسین زاده، علی حسین بررسی تأثیر اینترنت بر گرایش سیاسی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 47-62]
 • حسینی، محمدرضا بررسی عوامل مؤثر بر رفتار نوع‌دوستانه در بین شهروندان همدانی در سال 1392 [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 135-160]
 • حقیقتیان، منصور تحلیل جامعه‌شناسی گفتگوی اجتماعی در ایران با تأکید بر نقش جوانی در روابط کار [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 85-104]
 • حمیدیان، اکرم فقر، نابرابری، طبقه متوسط در ایران [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 37-66]

د

 • دانش، حمیده تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نرخ مشارکت زنان در نیروی کار [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 161-184]

ر

 • رستگار، عباسعلی بررسی تأثیر هوش عاطفی بر سرمایه اجتماعی با استفاده از مدل سلسله مراتبی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 159-182]
 • رضایی، احمد رسانه مدرن و برساخت هویت: کانال‌های ماهواره‌ای کردی و هویت قومی کردهای ایران [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 79-114]
 • رضایی، مریم نسبت سرمایه اجتماعی و قانون‌پذیری در آراء سه نسل از جامعه‌شناسان [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 7-36]
 • رضایی چراتی، زهرا تحلیل جامعه‌شناختی خشونت زنان علیه مردان [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 105-130]
 • رضایی دره ده، مریم بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر ترک اعتیاد موفق در گروه (مطالعه موردی: مردان عضو NA در شهر نورآباد) [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 7-28]

ز

 • زمانی، عصمت بررسی جایگاه مدیریت دانش در دانشگاه شهید چمران اهواز بر اساس نظریه نوناکا ( (SECIو رابطه آن با فرهنگ سازمانی [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 161-186]
 • زنجانی زاده، هما بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر خشونت خانگی علیه زنان در مشهد [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 7-46]
 • زندی، فاطمه بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر ترک اعتیاد موفق در گروه (مطالعه موردی: مردان عضو NA در شهر نورآباد) [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 7-28]

س

 • سعیدی، علی اصغر تحلیل جامعه‌شناسی گفتگوی اجتماعی در ایران با تأکید بر نقش جوانی در روابط کار [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 85-104]
 • سلطانی فر، محمد بررسی کارکرد نظریه مسئولیت اجتماعی و رسانه [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 135-160]
 • سلیمان پور، سمیرا بررسی میزان استقرار و رابطه دو مفهوم سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در میان کارکنان اورژانس 115 اهواز [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 205-226]

ش

 • شاطریان، محسن عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر گرایش به نزاع طایفه‌ای (مورد مطالعه: عشایر ایل پیجیک، شهرستان اهر) [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 67-86]
 • شاهینی، شبنم بررسی میزان استقرار و رابطه دو مفهوم سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در میان کارکنان اورژانس 115 اهواز [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 205-226]
 • شمسی گوشکی، سجاد بررسی رابطه میان دینداری و سلامت روان منابع انسانی سازمان (مورد مطالعه: دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 217-238]

ص

 • صالح آبادی، ابراهیم بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر خشونت خانگی علیه زنان در مشهد [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 7-46]
 • صالحی، فریدخت رابطه آگاهی از پیامدهای مصرف بی‌رویه برق و صرفه‌جویی در مصرف آن در بین زنان شهر یاسوج [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 51-66]
 • صفایی پور، مسعود ارزیابی و سنجش شاخص‌های کیفیت زندگی در منطقه 4 شهر اهواز [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 63-84]

ض

 • ضرغامی، افراسیاب عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر پدیده روسپی‌گری در شهر شیراز در سال ۱۳۸۹ [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 227-245]

ط

 • طالب پور، اکبر بررسی عوامل مؤثر بر رفتار نوع‌دوستانه در بین شهروندان همدانی در سال 1392 [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 135-160]
 • طبیعی، منصور برساخت فهم زنان تک‌فرزند از چالش‌های فرزندآوری (مشارکت‌کنندگان: زنان تک‌فرزند شهر اهواز) [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 85-110]

ع

 • عباس زاده، محمد چالش‌های علم در عصر مدرنیته و پست‌مدرنیته (علم‌باوری یا عدم علم‌باوری) [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 27-50]
 • عدلی پور، صمد تأثیر شبکه اجتماعی فیس‌بوک بر ارزش‌های خانوادگی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر تبریز [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 107-134]
 • عشایری، طاها عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر گرایش به نزاع طایفه‌ای (مورد مطالعه: عشایر ایل پیجیک، شهرستان اهر) [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 67-86]

غ

 • غلام زاده، رسول بررسی تأثیر هوش عاطفی بر سرمایه اجتماعی با استفاده از مدل سلسله مراتبی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 159-182]

ف

 • فارسی زاده، حسین بررسی تأثیر هوش عاطفی بر سرمایه اجتماعی با استفاده از مدل سلسله مراتبی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 159-182]
 • فرازمند، حسن تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نرخ مشارکت زنان در نیروی کار [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 161-184]
 • فرخوندی، امیر بررسی نگرش جوانان به کجروانه و ناهنجار بودن پدیده تکدی‌گری (مورد مطالعه: جوانان شهرستان شوش) [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 141-174]
 • فیروزجاییان، علی اصغر تحلیل جامعه‌شناختی خشونت زنان علیه مردان [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 105-130]

ق

 • قاسمی، یارمحمد نسبت سرمایه اجتماعی و قانون‌پذیری در آراء سه نسل از جامعه‌شناسان [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 7-36]
 • قدرتی، حسین فراز و فرود اشتغال زنان در ایران و تفاوت آن با روندهای جهانی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 29-52]

ک

 • کریمی، احمد تأثیر میزان دینداری بر انسجام خانوادگی در شهر همدان [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 7-26]

ل

 • لطیفی، غلامرضا بررسی نگرش جوانان به کجروانه و ناهنجار بودن پدیده تکدی‌گری (مورد مطالعه: جوانان شهرستان شوش) [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 141-174]

م

 • محسنی تبریزی، علیرضا تبیین رابطه جرایم خشونت‌آمیز (قتل) با تأکید بر نابرابری در توسعه اجتماعی ـ اقتصادی در ایران [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 115-140]
 • محمدی، سید مهدی بررسی رابطه میان دینداری و سلامت روان منابع انسانی سازمان (مورد مطالعه: دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 217-238]
 • محمدی، نریمان رسانه مدرن و برساخت هویت: کانال‌های ماهواره‌ای کردی و هویت قومی کردهای ایران [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 79-114]
 • مرادیان، کمال بررسی تأثیر اینترنت بر گرایش سیاسی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 47-62]
 • مردانی، مرضیه مطالعه رابطه میان دینداری و عزت نفس زنان متأهل شیرازی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 87-106]
 • مظفری، افسانه بررسی کارکرد نظریه مسئولیت اجتماعی و رسانه [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 135-160]
 • مقصودی، سوده خشونت خانگی علیه زنان باردار و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهر کرمان) [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 53-78]
 • ملتفت، حسین برساخت فهم زنان تک‌فرزند از چالش‌های فرزندآوری (مشارکت‌کنندگان: زنان تک‌فرزند شهر اهواز) [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 85-110]
 • مهرعلی زاده، یداله بررسی جایگاه مدیریت دانش در دانشگاه شهید چمران اهواز بر اساس نظریه نوناکا ( (SECIو رابطه آن با فرهنگ سازمانی [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 161-186]
 • موالی زاده، الهه بررسی رابطه بین احساس امنیت، پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی با کیفیت زندگی افراد (مورد مطالعه: جامعه شهری اهواز) [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 111-134]
 • موالی زاده، الهه بررسی تأثیر اینترنت بر گرایش سیاسی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 47-62]
 • موحد، مجید مطالعه رابطه میان دینداری و عزت نفس زنان متأهل شیرازی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 87-106]
 • میرلطفی، محمودرضا بررسی تطبیقی سطح توسعه اقتصادی ـ اجتماعی روستاهای جوان و سالخورده (مطالعه موردی: دهستان پایین‌رخ شهرستان تربت حیدریه) [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 175-198]
 • میرمحمد تبار، سید احمد تأثیر شبکه اجتماعی فیس‌بوک بر ارزش‌های خانوادگی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر تبریز [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 107-134]
 • میرمنگره، اکرم دینداری و رفتارهای پرخطر [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 131-158]

ن

 • نقدی، اسدالله تأثیر میزان دینداری بر انسجام خانوادگی در شهر همدان [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 7-26]
 • نقدی، اسداله بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر ترک اعتیاد موفق در گروه (مطالعه موردی: مردان عضو NA در شهر نورآباد) [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 7-28]
 • نوایی، سعید رابطه آگاهی از پیامدهای مصرف بی‌رویه برق و صرفه‌جویی در مصرف آن در بین زنان شهر یاسوج [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 51-66]
 • نیازی، امین عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر گرایش به نزاع طایفه‌ای (مورد مطالعه: عشایر ایل پیجیک، شهرستان اهر) [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 67-86]
 • نیک بخش، بهرام بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصیلی دانشجویان دختر، دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نور مرکز اهواز [دوره 9، شماره 2، 1393، صفحه 183-202]

ه

 • هاشمی، شهناز بررسی کارکرد نظریه مسئولیت اجتماعی و رسانه [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 135-160]

ی

 • یاری نسب، فاطمه خشونت خانگی علیه زنان باردار و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهر کرمان) [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 53-78]
 • یوسفوند، حسن رضا فقر، نابرابری، طبقه متوسط در ایران [دوره 9، شماره 1، 1393، صفحه 37-66]
 • یوسفوند، حسن رضا تبیین رابطه جرایم خشونت‌آمیز (قتل) با تأکید بر نابرابری در توسعه اجتماعی ـ اقتصادی در ایران [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 115-140]