بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: مشارکت شهروندان استان ایلام در انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

3 استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

10.22055/qjsd.2024.41809.2725

چکیده

امروزه مشارکت سیاسی که به معنای مجموعه‌ای از فعالیت‌های شهروندان برای اعمال نفوذ و تأثیرگذاری بر حکومت و حمایت از نظام سیاسی است، برای انواع نظام‌های سیاسی دارای اهمیت زیادی است. یکی از انواع مشارکت سیاسی، مشارکت در انتخابات است. تحقیقات مختلف نشان داده است که مجموعه‌ای از عوامل اجتماعی، اقتصادی و روان‌شناختی بر رفتار انتخاباتی افراد تأثیرگذار است. پژوهش حاضر مجموعه عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی افراد را در حوزه جامعه‌شناختی دسته‌بندی کرده و با این پشتوانه هدفش این است که عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی شهروندان استان ایلام در انتخابات نمایندگی مجلس دوره یازدهم را بررسی کند. روش تحقیق حاضر توصیفی ـ پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها نیز پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق حاضر شهروندان واجد شرایط رأی دادن در استان ایلام هستند که از طریق فرمول کوکران 384 نفر به روش خوشه‌ای انتخاب شده‌اند. بدین منظور استان ایلام به چهار خوشه (شمال، جنوب، شرق و غرب) تقسیم‌ شده است. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها و استنباط آماری از آزمون رگرسیون به کمک نرم‌افزار SPSS 24 استفاده گردیده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین عوامل اجتماعی مانند شبکه‌های اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، کسب عزت با مشارکت سیاسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، درحالی‌که آگاهی اجتماعی، مشارکت اجتماعی و کسب منفعت، بر افزایش مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان ایلام تأثیر نداشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating Social Factors Affecting Political Participation: Case Study; Participation of the Citizens of Ilam Province in the Election of Representatives of the Islamic Council of the 11th Term

نویسندگان [English]

  • Azam Amouzadeh 1
  • Manouchehr Kord Zanganeh 2
  • Amir Ali Dorosti 3
1 PhD student in Sociology, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran
3 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran
چکیده [English]

Today, political participation, which means a set of citizens' activities to influence the government and support the political system, is of great importance for all types of political systems. One of the types of political participation is participation in elections. Various researches have shown that a set of social, economic and psychological factors influence people's electoral behavior. The current research has categorized the set of factors affecting the political participation of individuals in the sociological field, and with this support, its goal is to investigate the social factors affecting the political participation of the citizens of Ilam province in the 11th parliamentary election. The current research method is descriptive-survey and the data collection tool is also a questionnaire. The statistical population of the current research is citizens eligible to vote in Ilam province, 384 people have been selected by cluster method through Cochran's formula. For this purpose, Ilam province is divided into four clusters (North, South, East and West). For data analysis and statistical inference, regression test was used with the help of SPSS software. The findings show that there is a positive and significant relationship between social factors such as social networks, social trust and social cohesion, gaining respect and political participation, while social awareness, social participation and benefit acquisition have not affected the increase of people's participation in the elections of the Islamic Council in Ilam province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Participation
  • Islamic Council Elections
  • Ilam Province
  • Social Factors
Amini, S., Kavakebian, M., & Shiri, T. (2020). “Explaining the Social Factors Affecting Political Participation (Case Study: Ilam Province, 1998)”, Political Sociology of Iran, 3(3), 2-22. (Persian).
Alelaimat, M. S. (2019). “Factors affecting political participation (Jordanian universities students’ voting: field study 2017-2018)”, Review of Economics and Political Science, Available at: https://www.emerald.com/insight/content/doi.
Alesina, A., & Giuliano, P. (2009). “Family Ties and Political Participation”, IZA Discussion Paper, 5(4), 1-28.
Chryssochoou, X., & Barrett, M. (2017). Civic and political engagement in youth: Findings and prospects. Zeitschrift für Psychologie, 225(4), 291–301. https://doi.org/10.1027/2151-2604/a 000315.
Alelaimat, M. S. (2019). “Factors affecting political participation (Jordanian universities students' voting: field study 2017-2018)”, Review of Economics and Political Science. 3(3), 1-14.
Darabi, M. (2014). “Investigating social factors affecting women's political participation in Hamedan province (case study: Nahavand city)”, Sociology of Youth Studies, 5(17), 57-84. (Persian).
Edgerly, S., Vraga, E. K., Bode, L., Thorson, K., & Thorson, E. (2018). “New media, new relationship to participation? A closer look at youth news repertoires and political participation”, Journalism & Mass Communication Quarterly, 95(1), 192-212.
Ebrahimi Kiapei, H., Ebrahimi, G. A., & baba zadeh, A. (2019). “Political participation and social factors affecting it (Comparative Study of Students and Citizens)”, The Islamic Revolution Approach, 12(45), 3-20. (Persian).
Emamjomehzadeh, S. J., Rahbarghazi, M., Isanezhad, O., & Marandi, Z. (2012). “Study of Relationship between Social Capital and Political Participation among Students of the University of Isfahan”, Research Letter of Political Science, Vol. 7(4), 7-33. 15-243. doi: 10.30510/psi.2020.200627.1054. (Persian).
Ghaffari Hashjin, Z., Biginia, A. (2010). “Factors affecting the political participation of students of political and technical sciences of Tehran University”, Danesh Poliasiya, 6(2), 207-240. (Persian).
Hosseini, S. S., Bahrami Layegh, L., & Ghashami, S. H. (2017). “The Relationship between Economic Development of Provinces and Peoples’ Electoral Behavior in the 10th Islamic Consultative Assembly Election”, Research Letter of Political Science, 12(3), 107-126. (Persian).
Ghajari H, Basity S. (2021). “Sociological Explanation of the types of Political Culture of the City of Boroujen”, Scientific-Research Quarterly of Islamic World Political Research, 11(4), 149-121. URL: http://priw.ir/article-1-1406-fa.html. (Persian).
Jafarinejad, M., Babanasb, H., Rabiei, S. (2011). “Electoral behavior analysis; A case study of the 10th presidential term of the Harris constituency”, Political and International Studies, 3(7), 208-159. (Persian).
Seyed Emami, K., Abdullah, A. M. (2010). “A Survey of Factors Affecting Voting Behavior of People Residing in Tehran”, Research Letter of Political Science, Vol. 4(4), 30-41. (Persian).
Kitanova, M. (2019). “Youth Political Participation in the EU: Evidence from a Cross-National Analysis”, Journal of Youth Studies, Vol. 23, No. 7, Pp: 819-836.
Keshavarzi, S., & Arabi, A. (2020). “Iranians and Political Participation: Critical Meta-analysis of Studies on the Political Participation in Iran”, Strategic Studies of public policy, 10(35), 276-297. (Persian).
Kim, B., & Hoewe, J. (2020). “Developing contemporary factors of political participation”, The Social Science Journal, 6(11), 1-15.
Kelly, D. (2009). “In Preparation for Adulthood, Exploring Civic Participation and Social Trust Among Young Minorities”, Youth & Society, Vol. 40, No. 4, Pp: 526-540.
Kazemipour, S., Kaffashi, M., Nasiri, H. (2019). “Sociological Explanation of the Relationship between Types of Political Participation and Social Classes in Mahabad City”, Journal of Economic & Developmental Sociology, 8(1), 191-218.
Lazarsfeld, p. (1994). Bernard berelson, hazel gaudet, the people choice, cilumbia university press.
Masoudnia, H., Mohammadifar, N., Moradi, G., & Foroughi, A. (2013). “A Study of the Social and Psychological Factors Affecting Political Participation among University Professors: research subject: University of Isfahan”, Journal of Applied Sociology, 23(4), 103-124. (Persian).
Nourani Asiabar, Z., shiri, T., & mohseni, R. (2017). “The effects of networks on participation citizens of Tehran With intervention of cultural capital and trust among”, Intercultural Studies Quarterly, 12(32), 61-85. (Persian).
Nikkhah, H., Ahmadi, B. Z. (2017). “The investigation of socio-cultural factors on social participation among the BandarAbbass citizen”, Scds, 6 (1), 159-184. (Persian).
Nikfar, J., & Jaberipoor, S. (2019). “Collapse of Tribe Sub Conversation and Elective Behavior in Islamic Council Parliament Election: A Case Study of the Boyer Ahmad Provincial Assembly”, Journal of Applied Sociology, 30(2), 65-84. doi: 10.22108/jas. 2018.106108. 1182. (Persian).
Sadeghi, V., Hafeznia, M, R., Azami, H., & Hosseni, S. M. M. H. (2022). “The effect of spatial- tribal tendencies on Islamic consultancy assembly election Case study: ninth period of mamasani constituency”, Research Political Geography Quarterly, 7 (2), doi: 10.2206 (Persian).
Saei, A. (2020). “Democratization in Iran: Analyzing Electoral Competition and Participation (1906-2013)”, Geopolitics Quarterly, 161(4), 190-208. (Persian).
Tariq, R., Zolkepli, I. A., & Ahmad, M. (2022). “Political Participation of Young Voters: Tracing Direct and Indirect Effects of Social Media and Political Orientations”, Social Sciences, 11(2), 81.