تحلیلی بولی از تأثیر توسعه بر نابرابری اجتماعی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، تهران، ایران

2 دکترای جامعه‌شناسی سیاسی؛ پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، تهران، ایران

10.22055/qjsd.2024.38892.2527

چکیده

نوشتار حاضر با هدف واکاوی علل نرخ بالای نابرابری اجتماعی در برخی استان‌های ایران به رشته تحریر در آمده است. برای نیل به این هدف، پژوهش حاضر از تکنیک جبر بولی استفاده نمود تا پاسخی به این پرسش فراهم آید که چه ترکیب‌هایی از معرّف‌های توسعه اقتصادی ـ اجتماعی موجب شکل‌گیری نرخ بالای نابرابری اجتماعی در برخی استان‌های ایران شده‌اند. در این راستا، با مروری بر ادبیات نظری و تجربی موجود در رشته‌های جامعه‌شناسی و اقتصاد و با توجه به رابطه تنگاتنگ مؤلفه نابرابری اجتماعی با توسعه اقتصادی ـ اجتماعی در نهایت پنج عاملِ علّی انتخاب گردید: تولید ناخالص داخلی، صنعتی‌شدن، شهری‌شدن، سواد و امید به زندگی. نتایج نهایی تحلیل بولی دلالت بر آن داشت که چهار ترکیب متفاوت در استان‌های ایران به‌عنوان شروط کافی نرخ بالای نابرابری دست‌اندرکار بوده‌اند: الف) ترکیبی از تولید ناخالص داخلی پایین به ‌اضافه صنعتی‌شدن پایین و شهری‌شدن پایین؛ ب) تولید ناخالص داخلی بالا به‌اضافه سواد پایین و صنعتی‌شدن بالا و شهری شدن بالا؛ ج) سواد بالا به ‌اضافه صنعتی‌شدن بالا و شهری‌شدن بالا و امید به زندگی بالا؛ د) تولید ناخالص داخلی بالا به ‌اضافه سواد بالا و صنعتی‌شدن پایین و شهری‌شدن بالا.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Boolean Analysis of the Impact of Development on Social Inequality in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Taleban 1
  • Ehsan Asgari 2
1 Associate Professor of Sociology Department of Imam Khomeini Research Institute and Islamic Revolutio, Tehran, Iran
2 Ph.D in Political Sociology; Research Institute of Imam Khomeini and the Islamic Revolution, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present article has been written with the aim of investigating the causes of high rates of social inequality in some provinces of Iran. To achieve this goal, the present study used Boolean algebra technique to provide an answer to the question of what combinations of socio-economic development indicators have led to the formation of high rates of social inequality in some provinces of Iran. In this regard, by reviewing the theoretical and empirical literature in the fields of sociology and economics and considering the close relationship between social inequality and socio-economic development, five causal factors were finally selected: GDP, industrialization, urbanization, literacy and life expectancy. The final results of the Boolean analysis indicate that four different combinations in the provinces of Iran have been employed as sufficient conditions for high inequality: A) a combination of low GDP plus low industrialization and low urbanization; B) High GDP plus low literacy and high industrialization and high urbanization; C) High literacy plus high industrialization and high urbanization and high life expectancy; and D) High GDP plus high literacy and low industrialization and high urbanization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boolean Analysis
  • Social Inequality
  • Socio-Economic Development
  • Provinces of Iran
Afshari. Z. & Beigzadeh.S. (2016). “Financial development, income inequality and poverty in Iran”, Economic Development Policy Quarterly, Vol. 5, No. 1 (14 series): 9-28. (Persian).
Ahmadi, A. M. & Shaghaghi Shahri, V. (2006). Economic development and planning, Hamedan: Noor Al, first edition. (Persian(.
Ashrafi, S.;  Behboodi, D. & Dezhpasand, F. (2017). “Examining the non-linear relationship between income inequality and economic growth: a case study of Iran, applied theories of economics”, the fifth year (3): 21-42. (Persian).
Bagheri, F. (2014). “Investigating the relationship between economic growth and income distribution in Iran”, International Conference on Engineering and Applied Sciences, first session. (Persian).
Chalabi, M. (2015). Sociology of order: theoretical description of social order, Tehran: Ney, Eighth edition. (Persian).
Chalabi, M. & Akbari, H. (2008). “Political development, economic development and social inequality; a comparative-longitudinal study (1970-2000)”, Iranian Journal of Sociology, Vol. 6 (3): 28-46. (Persian).
Cornia, G. A. (1999). Liberalization, globalization and income distribution , unu/wider, Helsinki, finland.
Country Program and Budget Organization (2018). Deputy of statistics and information. (Persian).
Dehghani, A. Hosseini, S. M. H. Fatahi. M. & Farid Hekmati, P. (2016). “Investigating the relationship between economic growth and income distribution in Iran during 1971-2014 using the soft transition nonlinear regression approach”, Iranian Journal of Applied Economic Studies (21): 213-236. (Persian).
Deininger, K. & Squire, L. (1997). “Economic growth and income inequality: Reexaming the links”, Finance & Development, 34(1), ProQuest social science journals, pg. 38.
Garb, A. (2016). Social Inequality: Perspectives of Classical and Contemporary Theorists (Mohammed Siahpoosh and Ahmadreza Gharavizad, translators), Tehran: Contemporary Publishing House, fifth edition. (Persian).
Hosseinzadeh, H. (2016). “The impact of economic growth on income distribution in the countries of the Middle East and North Africa region: a spatial econometric approach”, Economic Research and Policy Quarterly, 82 (2): 233-260. (Persian).
Iran Statistics and Information Center (2014). Statistical yearbook of the country. (Persian).
Iran Statistics and Information Center (2015). Statistical yearbook of the country. (Persian).
Kuznets, S. (1955). “Economic growth and income inequality”, The American economic review, 45(1), 1-28.
Mehrgan, N.; Musaei, M.; & Kihani Hekmat, R. (2007). “Economic growth and income distribution in Iran”, Social Welfare Quarterly, Vol. 7 (28): 57-77. (Persian).
Momeni, F. (2016). Social justice, freedom and development in Iran today, Tehran: Eshar and Negar. (Persian).
Naji Maidani, A. A. (1995). Examining the mutual effects of economic growth and income distribution in Iran, Master's thesis, Tarbiat Modares University. (Persian).
Nili, M. (1997). Iran Economy, Tehran: Higher Institute of Research in Planning and Development, first edition. (Persian).
Nili, M. & Farah Bakhsh, A. (1998). “The relationship between economic growth and income distribution”, Program and Budget Journal, No. 33 and 34: 121-154. (Persian).
Panniza, U. (2002). “Income inequality and economic growth: evidence from American data”, journal of economic growth, 7(1), 25-41.
Rafipour, F. (2014). Development and conflict (an effort towards the analysis of the Islamic revolution and social problems of Iran), Tehran: Publishing Company, the tenth edition. (Persian).
Ragin, Ch. (1987). The comparative method, Berkeley and Los Angeles: university of callifornia press.
Ragin, Ch. (1994). Constructing Social Research, Ping Forge Press.
Ragin, Ch. (2008). Redesigning Social Inquiry: Fuzzy-Sets and Beyond, Chicago: University of Chicago Press.
Ram, R. (1988). Economic development income inequality world development, Vol. 16. No. 11.
Ram, R. (1997). “Level of economic development and income inequality: Evidence from the postwar developed world”, southern economic journal, 64(2), 576-583.
Taleban, M. R. (2008). Methodology of Revolution Studies with Emphasis on Islamic Revolution, Tehran: Research Vice-Chancellor of Imam Khomeini (S) and Islamic Revolution Research Institute, first edition. (Persian).
Taleban, M. R. (2010). Macro political sociology, Tehran: Sociologists, first edition. (Persian).
Tamizi Far, R.; Azkia, M.; Vothoqi, M. (2019). “Sociological analysis of development and inequality in Iran”, Journal of Sociological Studies (56): 315-338. (Persian).