مطالعه تأثیر میزان سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار و زنان عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جامعه‌شناسی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

10.22055/qjsd.2024.42721.2770

چکیده

پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مطالعات مقایسه‌ای با هدف کاربردی می‌باشد. هدف کلی پژوهش بررسی مطالعه تأثیر میزان سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار و زنان عادی در شهرستان هرسین و ارائه راهکارهایی اساسی متناسب با نتایج حاصل از تحقیق جهت کاربرد در بسیاری از ارگان‌های دست‌اندرکار، سیاست‌گذران و برنامه‌ریزان عرصه‌های حمایتی و اجتماعی که در حیطه وضعیت اقشار آسیب‌پذیر بویژه زنان سرپرست خانوار به مطالعه می‌پردازند می‌باشد. چهارچوب نظری تحقیق بر اساس دیدگاه صاحب نظرانی چون: پاتنام، فرانس، بوند و کورنر بصورت تلفیقی طراحی و تنظیم شده است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه (کیفیت زندگی فرانس1996 و سؤالات محقق ساخته) می‌باشد. تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS در دو قسمت توصیفی (جداول، نمودارهای مختلف، درصدهای نسبی و تجمعی، فراوانی‌ها و میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (تکنیک‌های آزمون تی مستقل دو گروهی و مدل‌سازی معادلات ساختاری) انجام گرفته است. جامعه آماری شامل تمام زنان متأهل و همچنین زنان سرپرست خانوار شهر هرسین، در طول دوره تحقیق بوده که تعداد 380 نفر نمونه بر اساس نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی انتخاب شده است. نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری بر روی ابعاد مربوط به کیفیت زندگی (بعد جسمانی، بعد روانی، بعد اجتماعی) در دو گروه زنان سرپرست خانوار و زنان عادی نشان میدهد که از نظر بعد جسمانی (24/452=F، 000/0= Sig)، بعد روانی (31/530=F، 000/0= Sig)، بعد اجتماعی (05/513=F، 000/0= Sig تفاوت معناداری بین کیفیت زندگی این دو گروه وجود دارد؛ همچنین یافته‌های پژوهش حاکی از تفاوت معنادار بین میزان سرمایه اجتماعی، موقعیت خانوادگی زنان سرپرست خانوار و زنان عادی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying the Effect of Social Capital on the Quality of Life of Female Heads of Households and Ordinary Women

نویسندگان [English]

  • khadijeh babaei 1
  • Roshanaei Ali 2
  • Hassan Jamali Ashtiani 2
1 PhD student, Department of Sociology, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Humanities, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran
چکیده [English]

The current research is a descriptive and comparative study with an applied purpose. The overall aim of the research is to investigate the impact of social capital on the quality of life of female heads of households and ordinary women in Hersin city and providing basic solutions according to the results of the research For use in many involved organizations, policy makers and planners in the support and social fields which is studied in the area of the situation of vulnerable groups, especially women heads of households. The theoretical framework of the research was designed and organized based on the views of experts such as: Putnam, France, Bond and Koerner. Survey research method and data collection tool is a questionnaire (Quality of Life France 1996 and "researcher-made" questions). Statistical analyzes were performed using SPSS software in two parts: descriptive (tables, various graphs, relative and cumulative percentages, frequencies, mean and standard deviation) and inferential (two-group independent t-test techniques and structural equation modeling). The statistical population included all married women as well as female heads of households in Hersin during the research period, and 380 people were selected based on cluster and random sampling. The results of the multivariate analysis of variance on the dimensions related to the quality of life (physical dimension, psychological dimension, social dimension) in two groups of female heads of the household and ordinary women show which in terms of physical dimension (F=452.24, Sig=0.000), psychological dimension (F=530.31, Sig=0.000), social dimension (F=513.05, Sig=0.000) significant difference between quality The life of these two groups exists. Also, the findings of the research indicate a significant difference between the amount of social capital, the family status of female heads of the household and ordinary women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Life
  • Family Situation
  • Social Capital
  • Female Heads of Household
  • Ordinary Women
Afrasiabi, H.; Jahangiri, S. (2016). “Pathology of social interactions of female heads of the household”, Women in Development and Politics, Vol. 14, No. 4. (Persian).
Ashuri, M. & et. al. (2013). “Comparison of quality of life, social security and psychological well-being in female heads of the household and non-head of the household women”, Zanjan Police Knowledge Quarterly, fourth year, No. 11, summer 2013, Pp. 1-12. (Persian).
Barati, N.; Yazdan Panah Shahabadi, M. R. (2019). “Investigating the relationship between the concept of social capital and the quality of life in an urban environment”, Jameh Pozhuhi Cultural Quarterly, Vol. 2, No. 3. (Persian).
Chen, S., Cerin, E., Stimson, R., Lai, P. (2006). “An Objective Measure to Assessing Urban Quality, of Life based on Land Use Characteristics”, Procedia Environmental Sciences, Pp 55- 63.
Coyne, G. (2003). “An Investigation of Coping Skills and Quality of Life Among Single Sole Ssupporting Mothers”, International Journal of Anthropology, 18(3), 127-138.
Farhadian F., & et. al. (2015). Comparing the psychological and physical quality of female heads of households with non-headed women, the second international conference on psychology, educational sciences and lifestyle, Torbat Heydarieh University. (Persian).
Hamdan, H., F. Yusof, and M. A. Marzukhi (2014). “Social Capital and Quality of Life in Urban Neighborhoods High Density Housing”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, no.
Hekhritian, M. (2015). “Social factors affecting the quality of life of women in Isfahan city”, Journal of Social Development Studies of Iran, 6th year, 2nd period, pages: 82-91. (Persian).
Iman, M. T.; Jahangiri Heydari, S. (2020). “A study of the effect of social capital on the quality of urban life of the citizens of the 14th district of Isfahan city”, urban sociological studies, Vol. 10, No. 36. (Persian).
Jamali, M., & et. al. (2013). “Comparing the psychological well-being of women who are heads of the family with women who have a head”, Women in Development and Politics, No. 43, Vol. 11. (Persian).
Kakavand, Y. (2015). Investigating the social and cultural factors related to the quality of life among the elderly in Kermanshah city with emphasis on different aspects of social support, doctoral thesis, Islamic Azad University of Tehran. (Persian).
Koze Gerkalji, M. & et. al. (2019). “An analysis of the relationship between social capital and the quality of urban life”, Quarterly Journal of Geography and Environmental Studies, year 8, No. 29. (Persian).
Loghman, M. & et. al. (2020). “Investigating the mutual influence of social capital components on the quality of life in urban neighborhoods using structural equation method”, Iranian Architectural Studies Quarterly, No. 15. (Persian).
Moharrami, S. & et. al. (2013). “Sociological study of the quality of life of the heads of households in Zanjan city”, Quarterly Journal of Cultural Society, Vol. 7, No. 2. (Persian).
Naqsh Click International Company (2019). Report on the assessment of the neighborhood situation: Facilitation and local development office of Paghela, Harsin city.
Navabakhsh, M.; Sanavi, N. (2014). “Investigating the relationship between social capital and quality of life”, specialized quarterly journal of social sciences, Islamic Azad University, Shuster branch, year 8, No. two. (Persian).
Nilsson, J., Rana, A. M., & Kabir, Z. N. (2006). “Social capital and quality of life in old age: results from a cross-sectional study in rural Bangladesh”, Journal of aging and Health, 18(3), 419-434.
Qadri, A.; Taqvi, N. (2015). “The relationship between social capital and the quality of life of Saqqez citizens, Sociological Studies, 5th year, No. 19. (Persian).
Sharifian, A., Fatut, H. (2011). Examining the relationship between social capital and quality of life (a case study of Shiraz University students). (Persian).
Shebani, M.; Zare, H. (2019). “Meta-analysis of studies of female heads of household in Iran”, Sociological Studies: Autumn and Winter, No. 55. (Persian).
Tatina Beldaji, L. & et. al. (2010). “Quality of life of women heads of households covered by the country's welfare organization and women working in services”, social welfare research quarterly, Vol. 11, No. 40. (Persian).
Van ha, N. & et. al. (2004). “The contribution of social capital to household welfarein paper- recycling craft village in Vietnam”, Journal of environmental anddevelopment, Vol. 13, No. 4, pp 371-339.
Visani, Y. & et. al. (2013). The relationship between the quality of life of women heads of the household and their socio-economic status, Social Work Quarterly. (Persian).
Ward, M., McGarrigle, C. A., Carey, D., & Kenny, R. A. (2020). “Social Capital and Quality of Life among Urban and Rural Older Adults, Quantitative Findings from the Irish Longitudinal Study on Ageing”, Applied Research in Quality of Life, 1-17.
Yaojun, L. & et. al. (2005). “Social capital and social trust in Britain”, Europeansociological Review. Vol. 21. No. 2, pp. 109-123.