شناسایی عوامل مؤثر و ارائه مدل کاربردی مدیریت دانش در بهسازی کارکنان با رویکرد بررسی نقش دانش فنی کارکنان بازنشسته شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسلامی، امیدیه، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه آموزش ابتدایی، واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسلامی، امیدیه، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه مدیریت آموزشی، واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسلامی، امیدیه، ایران

10.22055/qjsd.2020.31063.2041

چکیده

این مطالعه با هدف تحلیل کاربرد مدیریت دانش جهت بهسازی کارکنان با تأکید بر آسیب‌شناسی دانش فنی کارکنان بازنشسته انجام شد. پژوهش از نوع کیفی، با هدف کاربردی، از نوع روش آمیخته اکتشافی تحلیلی متوالی انجام شد. جامعه آماری دو گروه اساتید رشته نفت در دانشگاه آزاد اسلامی در استان خوزستان به تعداد 30 نفر هیأت علمی و مدیران مناطق نفت‌خیز جنوب به تعداد 100 نفر بود. نمونه آماری مدیران با روش گلوله برفی و اساتید با روش نمونه‌گیری انتخابی هدفمند به تعداد 20 نفر از هر گروه انتخاب شدند. حجم نمونه بر اساس تکنیک دلفی انتخاب شد. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از ابزار تحقیق پرسشنامه تشریحی محقق ساخته صورت گرفت. روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظر متخصصان و بررسی نتایج پایلوت، تأیید شد. سؤالات پژوهش بر اساس مؤلفه‌های اصلی و عوامل زیرساخت تئوری مدیریت دانش، مقایسه عملکرد شرکت‌های مناطق نفت‌خیز جنوب با چند شرکت برند نفتی، چگونگی بازگشت مجدد دانش فنی کارکنان، ارزیابی مدل محقق‌ساخته مدیریت دانش تنظیم شد. با استفاده از تکنیک دلفی به شکل کتبی و سپس مصاحبه عمیق و نیمه سازمان‌یافته در 3 مرحله جداگانه نظر نخبگان بررسی شد. با استفاده از روش تحلیل محتوا و آمار توصیفی داده‌های پژوهش، طبقه‌بندی، کدگذاری عددی بر اساس ترتیب شرکت افراد در مصاحبه، بررسی، نمره‌گذاری و تحلیل شد. نتایج نشان می‌دهد چرخه بازگشت دانش فنی کارکنان بازنشسته ضعیف بوده و این طلای شناور همراه کارکنان بازنشسته از سیستم خارج می‌شود در حالیکه با عضویت کارکنان بازنشسته در اتاق‌های فکر و مشاوره، همکاری به‌عنوان مدرس فنی و استاد کار، همکاری پاره‌وقت در مواقع ضروری می‌توان از این دانش استفاده کرد. در پایان مدل کاربردی مدیریت دانش، مستخرج از پژوهش، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the Effective Factors and Presenting the Practical Model of Knowledge Management in the Improvement of Employees with the Approach of Examining the Role of Technical Knowledge of Retired Employees of the National Company of Southern Oil-Bearing Regions

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rezaei 1
  • Fatemeh Larki 2
  • Soraya Badri 3
1 Assistant Professor, Department of Educational Management, Omidiye Branch, Islamic Azad University, Omidiyeh, Iran
2 Master's degree student, Department of Elementary Education, Omidiyeh Branch, Islamic Azad University, Omidiyeh, Iran
3 Master's degree student, Department of Educational Management, Omidiyeh Branch, Islamic Azad University, Omidiyeh, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze the application of knowledge management for staff improvement with emphasis on the pathology of technical knowledge of retired employees. A qualitative research with applied purpose was performed by sequential analytical mixed method. The statistical population of this study was two groups. The first group was 30 persons of faculty members of petroleum engineering at Khuzestan Islamic Azad University and the secend one was 100 persons of managers at National Ianian South Oil Company. The statistical sample of the managers was selected by snowball method and the faculty members were selected by targeted selective sampling from 20 persone of each groups. Sample size was selected based on Delphi technique. Data were collected using a researcher-made questionnaire. Its face and content validity was verified using expert opinion and pilot study results. Research questions were adjusted based on the main components and factors of knowledge management theory infrastructure, comparison of National Ianian South Oil Company subsidiaries with several brand oil companies, how to return staff technical knowledge, evaluation of researcher-made knowledge management model. With use of Delphi technique elite opinion was examined in 3 separate stages. By using content analysis method and descriptive statistics, the research data were classified, numerically coded based on the order of participation in interviews, surveyed, scored and analyzed. The results show that the retirement cycle of technical knowledge of retired employees was weak and this floating gold goes out with retired staff from the system, while using retired staff in thought and consulting rooms, working as a technical lecturer, part-time collaboration can be used when needed. Finally, an applied model of knowledge management, derived from this research, is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Improvement
  • Applied Model
  • Pathology
  • Retirement Technical Knowledge
Abbaspour, A. (2015). Advanced human resources management (approaches, processes and functions) Tehran. Side. (Persian).
Abbaszadeh, H., Bazargan, N. (2018). “Development of sustainable human resources: the effects of knowledge management channel and organizational factors in the National Gas Transmission Company, Region 1”, scientific research quarterly, new approach in educational management, No. 2, year 9, consecutive 34. (Persian).
Adibian, M., Hosseini, A. (2016). The role of knowledge management dimensions on organization performance, the third national conference of management and humanities researches in Iran, Tehran, Resourceful Management Research Institute, https://www. civilica.com/Paper-Iicmo03-Iicmo03_370.html. (Persian).
Akhamsheh, O., Ghobadi. S. (2014). The study of the effect of knowledge management on innovative performance, the third international accounting and management conference, Mehr Ashraq conference institute, Tehran, https://www.civilica.com/Paper-Moconf03-Moconf03_124.html. (Persian).
Al-Hariri, M. (2015). Knowledge Management Process in Several Organizations: A Review of Modeling Analysis. 37-48.
Ayatollah, A., Ghanbar Tahrani, N. (2014). Study of the impact of knowledge management activities on the productivity of scientists, the 8th National Conference and the 2nd International Conference on Knowledge Management, Tehran, Oil, Gas and Petrochemical Information Institute, https://www.civilica .com/Paper-IKMC08-IKMC08_367.html. (Persian).
Chang (2004), Fuzzy Multi-Criteria Decision Making, translator: Arash Habibi, Sadiqeh Izdiyar, Azam Serafrazi, 2014, Tehran, Katibeh Gol Publications. (Persian).
Demora. F. (2016). “Evaluation of Organizational Performance in Invisible Criteria of a Model Based on Knowledge Management and Innovation Management. A structural equation modelling study”, Usa Journal of Business Management, 4(16), pp. 3417-3432.
Drucker, P. (1992). Managing for the future: The 1990s and beyond, New York: Truman. 12.
Fatahian, H., Siadat, T. (2013). “The relationship between enablers and knowledge management processes with the performance of Isfahan universities”, New Approach in Educational Management scientific research quarterly, No. 4, fifth year, 20 consecutive. (Persian).
Hashemi, S. A. (2013). The relationship between knowledge management and productivity with the mediating role of organizational culture in the Islamic Azad University, Lamard branch, Scientific Research Quarterly Journal of Modern Approaches to Educational Management, No. 4, Year 5, Series 20. (Persian).
Iranban, J. (2016). Identifying and prioritizing effective factors for the establishment of knowledge management and its relationship with competitive advantage and organizational performance, Scientific Research Quarterly New Approach in Educational Management, Number 2, 8th year, 30 consecutive. (Persian).
Iranzadeh, S., Fakhimizadeh, S. (2014). “Investigating the effect of knowledge management components on manpower productivity using factor analysis method in financial and credit institutions of Tabriz city”, Productivity Management Journal (Beyond Management), Vol. 9, No. 33, pp. 27-45. (Persian).
Jones, D., Womack, J. (2005). Pure Thinking, translator: Azadeh Radenzhad, 2014, Tehran, Azmodeh Publications. (Persian).
Karimi. N. (2014). The Impact of Knowledge Management on Creativity and Utilization of Employees at Iranian Oil Terminals Company. 78-80
Karimzadeh, S., Ahmadi, E. (2013). “Presenting a structural model for predicting the burnout of higher education managers according to the quality of work life, organizational commitment and knowledge management in the managers of Islamic Azad University”, Region 1, New Approach in Educational Management Scientific Research Quarterly, No. 4, Year 5, Serial 20. (Persian).
Kejkavmanfard, A. (2013). “An analysis of the state of knowledge management dimensions in higher education institutions and its relationship with innovation”, New Approach in Educational Management scientific research quarterly, No. 1, fifth year, consecutive 17. (Persian).
Koenig, M.E.D. (1999). "Education for knowledge management", Information Services and use 19.
Ledni, M. (2017). Presenting a local model for the establishment of knowledge management system in Aghajari Oil and Gas Exploitation Company, Islamic Azad university, Gach-saran. (Persian).
Mehr Alizadeh, Y. (2018). New theories of theoretical and experimental management, Ahvaz, Shahid Chamran University Publications. (Persian).
Merlo,T. R. (2016). “Factors in Fuencing Knowledge management Use in teachnoLogy enterprises in southern united States”, Procdia Computer Science, 99, 15-35.
Mohammadi, I. (2014). The role of knowledge management on the decision-making of school principals in Sanandaj city, the 8th National Conference and the 2nd International Conference on Knowledge Management. (Persian).
Mugali, D. (2018). “Identifying and Prioritizing Effective Factors on Knowledge Management”, Journal of Knowledge Management, Vol. 9, issue. 4, pp: 328-339.
Pilliania, Z. (2011). “Knowledge management, e-business efficiency”, Journal of Knowledge Management, Vol. 8, No. 2, PP: 95-111.
Radiglio, D., Manuel. N. (2017). “Investigating organizational factors supporting knowledge management in the automotive industry of Brazil”, Journal of Knowledge Management. V II, N l, pp: 17-35.
Rezaei Kalantari, A., Salehi, M., Tahiri, A. (2014). “The relationship between organizational culture and knowledge management in Islamic Azad University”, New Approach in Educational Management scientific research quarterly, No. 1, fifth year, consecutive 17. (Persian).
Robin, D. (2013). “Assembling Knowledge Management Teams”, Information Strategy Executive Journal, pp. 37-48.
Roding, A. (2003). Knowledge management for success in the information-based global economy translator: Mohammad Hossein Latifi., 2013, Tehran, Samt Publications. (Persian).
Sanchez, A., Aragon and Marin, G. Sanchez Troju, Govtazer (2015). “Customer Innovation and Knowledge Management”, Procedia–Social and Behavioral Scinces, 120, 310-319.
Sanei Khah, S. (2014). “Investigating the establishment of knowledge management in the organization and its effect on the organization's productivity in the headquarters department of the National Oil Company of the Islamic Republic of Iran”, Naft Gas Energy Monthly, third year, No. 10. (Persian).
Smith, A. (2003). Wealth of Nations, translator: Mohammad Ali Katoozian, 2014, 5th edition, Tehran, Amirkabir Publications. (Persian).
Toffler, A. (1980). Third Wave, translator: Shahin Dokht Khwarazmi, Alam Publications. (Persian).