بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با آگاهی از حقوق شهروندی با تأکید بر نقش میانجی سرمایه سیاسی و سرمایه اقتصادی (مورد مطالعه: شهروندان شهر اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 استاد گروه جامعه‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار گروه جامعه‌شناسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

10.22055/qjsd.2023.39900.2605

چکیده

آگاهی از حقوق و وظایف شهروندی و مشارکت فعال شهروندان در امور جامعه از مباحث چالش‌برانگیز است. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و آگاهی از حقوق شهروندی در بین شهروندان شهر اهواز می‌پردازد. روش تحقیق از نوع آمیخته «کمی ‌از نوع توصیفی پیمایشی و کیفی از نوع زمینه‌ای با مصاحبه عمیق» میباشد در بخش کیفی از روش داده بنیاد برای نظریه‏سازی از داده‏ها بر اساس بنیان‏های تفسیری ـ برساختی بهره‌گیری شده است. جامعه آماری مورد مطالعه تمامی ‌شهروندان 20 تا 65 سال ساکن شهر اهواز بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای 526 نفر از این شهروندان به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. در این مطالعه برای جمع‌آوری اطلاعات از مصاحبه عمیق، پرسشنامه‌های محقق‌ساخته آگاهی از حقوق شهروندی، سرمایه اجتماعی، سرمایه سیاسی، سرمایه اقتصادی و جمعیتشناختی استفاده شد. جهت تحلیل داده‌های کیفی از نرم‌افزار Atlas.ti و تحلیل داده‌‏های کمی ‌از نرم‌افزار SPSS و  AMOS استفاده شد. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که بین سرمایه اجتماعی، سرمایه سیاسی و سرمایه اقتصادی و آگاهی از حقوق شهروندی رابطه و تأثیر معناداری وجود دارد. بطور کلی روابط معناداری بین متغیرهای پژوهش بدست آمد و مدل پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. به نظر می‌رسد میزان آگاهی از حقوق شهروندی با توجه به رابطه معنادار با سرمایه اجتماعی، سرمایه سیاسی و سرمایه اقتصادی، به‌عنوان متغیری مهم و تأثیرگذار می‌تواند زمینه رفاه و توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه هدف را فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Social Capital and Awareness of Citizenship Rights Emphasizing the Mediating Role of Political Capital and Economic Capital (Case Study: Citizens of Ahvaz)

نویسندگان [English]

  • saleh salehi 1
  • Ali Hussein Hosseinzade 2
  • yousef amini 3
1 PhD student in Sociology, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran
2 Professor, Department of Sociology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sociology, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran
چکیده [English]

Awareness of the rights and duties of citizenship and active participation of citizens in society is one of the challenging issues. The present study investigates the relationship between social capital and awareness of citizenship rights among citizens of Ahvaz. The research method is mixed type "quantitative descriptive survey type and qualitative field type with in-depth interview". In the qualitative part, the data foundation method has been used to theorize the data based on interpretive-constructive foundations. The statistical population of the study was all citizens aged 20 to 65 years living in Ahvaz. Using cluster random sampling, 526 of these citizens were selected as the sample. In this study, in-depth interviews, researcher-made questionnaires on citizenship, social capital, political capital, economic capital and demography were used to collect information. Atlas.ti software was used for qualitative data analysis and SPSS and AMOS software were used for quantitative data analysis. The research findings indicate that there is a significant relationship between social capital, political capital and economic capital and awareness of citizenship rights. In general, significant relationships were obtained between research variables and the research model was approved. It seems that the level of awareness of citizenship rights with respect to the significant relationship with social capital, political capital and economic capital, as an important and influential variable can provide the context for the welfare and political, economic and social development of the target community.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Awareness of Citizenship Rights
  • Social Capital
  • Economic Capital
  • Political Capital
  • Development
Abdipour, A., Hagh Nadari, I. (2017). Investigating the relationship between social capital and awareness of citizenship rights among the citizens of Khorram Abad city, Qom. (Persian).
Akhavan, A. (2015). Examining the environmental behaviors of citizens aged 15 and over in Urmia city and related social factors, Master's thesis, Tabriz University, Faculty of Law and Social Sciences, Department of Social Sciences, Department of Sociology. (Persian).
Azkia, M. and Firozabadi, Seyed A. (2004). “Social capital and its role in production formations: A case study of Abrizkarkheh watershed”, Iranian Sociological Journal, 5th Vol., No. 4, 2013, pp. 520-57. (Persian).
Babasafari, N. (2018). Qualitative data analysis in MaxQDI, Qom, Logos Publications, first edition. (Persian).
Booth, J. A. & Richard, P. B. (2007). Social and political capital in Latin American democracies, Prepared for presentation at the Symposium on the Prospects for Democracy in Latin America, University of North Texas, April 5-6.
Calm, S. (2020). “Examines the citizenship dimension of transnational inequalities An Empirical Investigation”, American Behavioral Scientist, vol 53, pp: 1389-1422.
Coleman, J. (1988). Foundations of social theory, translation: Manouchehr Sabouri, Tehran: Nei Publishing. (Persian).
Creswell, J. W. (2015). Introduction to the combined research method in (behavioral and social sciences), translated by Ahmad Abedi and Amir Qumrani, Heran: Kavashiar Publications. (Persian).
Ebadi, N., Qalipour, A. and Pirannejad, A. (2014). “Identification of factors affecting political capital”, management and development process, Vol. 27, No., Series 88, pp. 29-51. (Persian).
Ebrahimi-Manesh, M. (2007). The role of awareness of citizenship rights and obligations on citizens' social capital: a case study of citizens aged 30-44 in Shiraz city, Master's thesis, Sociology, Shiraz University. (Persian).
Fukuyama, F. (1999). Final order: social capital and its preservation. Translated by: Gholam Abbas Tosali, Tehran: Nashrehkait. (Persian).
Ganji, Mohammad; Niazi, Mohammad and Islami Bozur, Zahra (2015). “The role of social and cultural capital in the sense of citizenship”, Journal of Urban Sociological Studies, 6th year-7th issue. (Persian).
Ghasemi, V. (2013). Structural Equation Modeling in Social Research, Tehran, Sociologists Publications, second edition. (Persian).
Heater, D. (2004). Citizenship: «the civic ideal in world history, political and education», Manchester University Press.
Hedayatzadeh, H. & et. al. (2018). “Investigating the relationship between social capital, citizenship commitment of individuals, and social participation with citizenship rights among the citizens of Semnan city”, urban sociological studies (urban studies), Vol. 8, No. 28, pp. 189-215. (Persian).
Hedaytzadeh, H., Khodaparasti, A., Bagheri, H. (2019). “Investigating the relationship between social capital, citizenship commitment of individuals and social participation with citizenship rights among the citizens of Semnan city”, Urban Sociological Studies, 8th year, No. 2. (Persian).
Hosseini, S. J. (2019). “Citizen's rights and promotion of optimal urban governance”, Political Strategy Quarterly, Vol.9, pp. 43-62. (Persian).
Larijani, M. (2018). “Social factors affecting women's awareness of citizenship rights in Ray city”, Police Science Quarterly, 20th year, No. 4 (series 81), pp. 113-93. (Persian).
Lopez-Gunn, E. (2019). “Urban Management Concepts”, Principles, Techniques and Education, Cities, Vol. 18, No. 5, pp. 331- 345.
Macklin, A., (2014). “Citizenship Revocation, the Privilege to Have Rights and the Production of theAlien”, Queen's LJ, 40:1, 1-54.
Manochehri, A. and M. Najati Hosseini (2009). “An introduction to the theory of dialogic citizenship in the political philosophy of Bermas”, Journal of Social Sciences, No. 29, pp. 1-28. (Persian).
Mirzamohammadi, A. (2013). Qualitative data analysis with ATLAS.ti, Tehran, Kian University Press, first edition. (Persian).
Mohammadifar, Nejat & et. al. (2018). “Investigating the relationship between the enforcement of citizenship rights and the type of political participation in the city of Isfahan”, Applied Sociology (Isfahan University Humanities Research Journal), Vol. 28, No. 2 (66 consecutive), pp. 162-147. (Persian).
Nabawi, S. A. H., Ershad, F., Fazel, S. H. (2010). “Factors affecting the sense of citizenship among students of Shahid Chamran University of Ahvaz”, Scientific-Research Quarterly of Social Welfare, Year 10, No. 38. (Persian).
Nahapiet, J. and S. Ghoshal (1998). “Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage”, Academy of Management Review, No. 23(2), p 242-266.
Naji Mehr, F. (2013). Investigating the effect of social capital on the sense of citizenship in the areas of Mashhad city, Master's Thesis, Social Sciences Research Department, Boali Sina University, Hamadan. (Persian).
Naseri, S., Khoshbakht, E. (2016). “Investigating the level of awareness of women regarding their citizenship rights and duties”, Women and Culture Quarterly, 8th year, pp. 65-79. (Persian).
Park, S. Y., Lee, C.-K. & Kim, H. (2018). “The influence of corporate social responsibility on travelcompany employees”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 30No. 1, pp. 178-196.
Pirannejad, A. and N., Ebadi (2011). “Political capital and the Internet: investigating the level of political capital and the effect of using the Internet on its dimensions”, Iranian Management Sciences Quarterly, 7th year, number 28, pp. 1-26. (Persian).
Putnam, R. (1995). Democracy in America at Century end. In a Haden us (Ed), Democracy Victory andCrisis, New York: Cambridge University Press.
Putnam, R. (2008). A blessed society, social capital and public life, translated by Afshin Khak Bazo Hasan Pouyan, Tehran: Shirazeh Publishing House, 5th edition. (Persian).
Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princet.
Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton-University Press.
Putnam, R. D. (1995). “Bowling Alone: American Declining Social Capital”, Journal of Democracy, No. 6, pp. 65-78.
Putnam, Robert (2009). Social Capital, Trust, Development Democracy, Translation: Kianbakhsh, Tehran, Shirazeh Publishing House, 10th edition. (Persian).
Rafiei, N. & et. al. (2017). Strategic issue of development in Khuzestan province, Tehran, Presidential Strategic Studies Center. (Persian).
Rostgar Khaled, A., Azimi, H. (2014). “Examining the relationship between social capital and democratic citizenship, a case study: Tehran University students”, Social Sciences Quarterly, No. 59, pp. 91-133. (Persian).
Safaei, E. and Ebrahimi, J. (2017). “Comparing the attitude of employees and prisoners of Khalkhal prison towards citizenship rights”, Sociological Studies, Vol. 9, No. 34, pp. 69-90.
Sam Aram, E. and Barzegar Parisi, F. (2017). “Investigating the feeling of having citizenship rights and social factors affecting it among young people aged 15-29 in Sirjan city”, welfare planning and social development, volume 7, vol. 27, pp. 75- 116. (Persian).
Shahriari, A. & et. al. (2016). “Investigating factors affecting the awareness of fundamental rights, Quarterly Journal of Applied Sociology”, 27th year, serial number (63), third issue, fall 2015, pp. 147-168. (Persian).
Shahriari, A. (2017). “Ambiguities and Legal Obstacles of Citizenship Rights”, Labor Law Quarterly, Vol. 4, No. 4, pp. 109-130. (Persian).
Shiani, M. and Davoudmandi, T. (2010). “An analysis of the level of awareness of citizenship rights among students”, Social Development and Welfare Planning Quarterly, No. 5. (Persian).
Sidjavadin, S. R. and M. R. Esfidani (2010). Theorization of Foundation Data and Atlas.ti Software, Tehran, Publications of Business Studies and Research Institute. (Persian).
Sung Man, B. (2020). The relationship between social capital, acculturative stress and depressive symptoms-in multicultural adolescents Verification, using.
Thompson, D. (2010). “What does social capital mean?”, Australian journal of social issues, 44(2), 145-161.
Turkmanpour, F. and Bahmanpour, S. (2018). “The role of citizenship based on high school social science books”, Journal of Behavioral Sciences, No. 3. (Persian).
Zare Shahabadi, A. & et. al. (2018). “Measuring the level of awareness of Yazd University students about the rights and duties of citizenship: understanding the sense of collective identity”, National Studies, Volume 19, Vol. 2 (Piyapi 74), pp. 112-97. (Persian).
Zolfaghari, A. and A. Jafari Aliabadi (2018). “Explaining the political trust of Iranians as political capital; Meta-analysis of existing researches”, Iranian Political Sociology Quarterly, first year, third issue (3 consecutive), pp. 31-61. (Persian).