اثرات بازارچه‌های مرزی شهر مهران بر جنبه‌های مختلف توسعه در غرب کشور در سال 1400

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان، آشتیان، ایران

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان، آشتیان، ایران

10.22055/qjsd.2023.18702

چکیده

امروزه بازارچه‌های مرزی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم توسعه اجتماعی مطرح هستند. لذا هدف، نقش بازارچه‌های مرزی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در استان‌های غرب کشور در سال 1400 (مطالعه موردی: بازارچه مرزی مهران) می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها در دو بخش کمی و کیفی انجام شده که در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته حاصل مصاحبه با خبرگان بوده است. در بخش کیفی تحقیق حاضر با استفاده از تکنیک دلفی و تحلیل تم انجام شده است. برای انتخاب نمونه از روش تصادفی طبقه‌ای استفاده شده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر می‌باشد که تعداد 192 نفر از شهر مرزی مهران و تعداد 192 نفر از شهر غیر مرزی ایوان انتخاب شده است. برای اجرای آمار توصیفی از نرم‌افزار SPSS، و برای تحلیل داده‌های پژوهش از روش مدلسازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار LISREL بهره گرفته شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد 44 شاخص در قالب 7 مؤلفه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، ارتباطی، آموزشی و سازمانی و نهادی از نظر پاسخ‌دهندگان از جمله آثار بازارچه‌های مرزی مهران می‌باشند. با توجه به یافته‌های پژوهش و مصاحبه‌های انجام‌شده، بازارچه‌های مرزی عملکرد مطلوبی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، ارتباطی، آموزشی، سازمانی و نهادی در استان‌های غرب کشور داشته‌اند؛ به‌طوری که این بازارچه‌ها تا پیش از حذف قاچاق کالا، تأثیر مثبتی بر شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، ارتباطی، آموزشی، سازمانی و نهادی در استان‌های غرب کشور نداشته‌اند؛ اما پس از تأسیس بازارچه‌های موقت و از بین‌ رفتن قاچاق، بسیاری از مردم شغل خود را به دست آورده‌اند. بنابراین تأسیس بازارچه‌های مرزی موقت، تأثیر مثبتی بر توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، ارتباطی، آموزشی، سازمانی و نهادی در استان‌های غرب کشور داشته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Mehran Border Markets on Various Aspects of Development in the West of the Country in 2021

نویسندگان [English]

 • Tahere Farazmand 1
 • Omid Aliahmadi 2
 • Hosein Asadi Davodabadi 2
1 PhD student in Sociology, Islamic Azad University, Ashtian Branch, Ashtian, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Islamic Azad University, Ashtian Branch, Ashtian, Iran
چکیده [English]

Today, border markets are considered as one of the important components of social development. Therefore, the aim is the role of border bazaars in economic, social and cultural development in the western provinces of the country in 2021 (case study: Mehran border bazaar.( The data collection tool was carried out in two quantitative and qualitative sections, and in the quantitative section, a researcher-made questionnaire was the result of interviews with experts. In the qualitative part of this research, the Delphi technique and theme analysis were used. A stratified random method was used to select the sample. According to Cochran's formula, the sample size is 384 people, of which 192 people were selected from the border city of Mehran and 192 people were selected from the non-border city of Ivan. SPSS software was used to perform descriptive statistics, and structural equation modeling method with LISREL software was used to analyze the research data. The findings of the research showed that 44 indicators in the form of 7 economic, social, cultural, health, communication, educational and organizational and institutional components are among the works of Mehran border bazaars. According to the findings of the research and conducted interviews, border bazaars have had a favorable performance on the economic, social, cultural, health, communication, educational, organizational and institutional conditions in the western provinces of the country; So that these bazaars did not have a positive effect on the economic, social, cultural, health, communication, educational, organizational and institutional indicators in the western provinces of the country until the elimination of goods smuggling; But after the establishment of temporary markets and the elimination of smuggling, many people have found their jobs. Therefore, the establishment of temporary border markets has had a positive effect on the economic, social, cultural, health, communication, educational, organizational and institutional development in the western provinces of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Development
 • Economic Development
 • Cultural Development
 • Border Markets of Mehran
 1. Ahmadipour, Z., Hafeznia, M. and Mohammadpour, A. (2009). “Economic and social effects of reopening borders; Case example: the section of tax collectors on the border of Iran and Turkmenistan”, Human Geographical Researches, No. 65, 1-18, Institute of Geography, University of Tehran. (Persian).

  Alinaghi, A. (1988). “Imbalance data in Iranian society; Border Provinces”, Strategic Studies Quarterly, No. 5 and 6. (Persian).

  Armaghan, S. (2017). Economic Effects of Border Markets in the Development of Astara Villages, National Rural Development Conference. (Persian).

  Asheri, I. (2011). Evaluation of the economic-social and security effects of building border bazaars and its role in the development of border areas; Case example: Javanroud border market (Sheikh Saleh), the second national conference on economic development solutions focusing on regional planning, Islamic Azad University, Sanandaj branch. (Persian).

  Aslani Aslamers, A. (2015). “Investigation of social factors affecting the tendency of border dwellers in Baneh to smuggle goods (grounds and solutions)”, Social Order Quarterly, No. 2, 33-56, Faculty of Police Sciences and Techniques. (Persian).

  Chandoevwit, W., Y., Chalamwong, Srawooth, P. (2004). “Thailland’s Cross Border Economy, A Case Study of Sa Kaeoand Chiangra”, Thailand Development Resource Institute (TDRI), 21 (11), 231-245.

  Ebrahimi Mostakani, A. (2015). “Evaluation of the socio-economic effects of Saro border market on the development of surrounding rural areas”, Rural Researches, Vol, 6, No. 2, 388-369, Faculty of Geography, University of Tehran. (Persian).

  Eftekhari, A., Papli Yazdi, M. H. and Abdi, I. (2019). “Evaluating the economic effects of border markets in the reflections of the development of border areas”, Geopolitics Quarterly, Vol. 4, No. 2, 82-109, Tehran. (Persian).

  Friese, H. (2012). “Border Economies Lampedusa and the Nascent Migration Industry”, Shima: The International Journal of Research into Island Cultures, 6 (9) 2- 66.

  Gaffney, N. & Karst, R. & Clampit, J. (2016). “Emerging market MNE cross-border acquisition equity participation: The role of economic and knowledge distance”, International Business Review, Elsevier, vol. 25(1), 267-275.

  Ghanbari, E. & et. al. (2017). The socio-economic and security effects of building border bazaars and its role in the development of border areas of Javanrood the second national conference on economic development strategies focusing on regional planning. (Persian).

  Kamran, H., Mohammadpour, A., Jafari, F. (2009). “Functional analysis of Bajgiran border market”, scientific-research journal of the Geographical Society of Iran, new period, year 6, number 19, 7-25, Tehran. (Persian).

  Kladivo, P., Ptacek, P., Roubinek, P., Ziener, K. (2012). “The Czech-Polish and Austrian Slovenian borderlands–similarities and differences in the development and typology of regions”, Moravian geographical reports, 20, (3), 48-63.

  Kohnepoushi, S. H., Anabestani, A. (2014). “Investigating the relationship between the distance from the border and the amount of income and employment in goods smuggling (case example: Khao and Mirabad-Marivan sectors)”, urban and regional studies and researches, year 4, No. 15, 1-20, Isfahan University. (Persian).

  Kohnepushi, S. H. (2013). “The impact of goods smuggling on the economy of border villages; Example: Khaw and Mirabad district of Marivan city”, Geography and Development, No. 32, 74-61, University of Sistan and Baluchistan. (Persian).

  Laine, J. (2006). “Perceptions toward the Opening of the Finnish Russian border–border as a barrier among actors involved”, University of Joensuu, Department of Geography, Master’s thesis, 10(7), 124- 141.

  Mahmoudi, A. (1994). “Estimating the effect of exchanges through border markets on government customs revenues”, Business Research Institute, No. 32, 141-182, Tehran. (Persian).

  Ministry of Commerce (2001). an analysis of the situation of joint border markets since the beginning of their activity until now, Deputy Planning and Economic Surveys Office of Research and Economic Surveys. (Persian).

  Ministry of Economy and Finance (2001). “The role of border bazaars in population stabilization and rural development”, Master thesis of Shahid Beheshti University. (Persian).

  Mohammadi Yaganeh, B. (2012). “Evaluation of the economic effects of Mehran border market on the development of rural areas; Case study: Mohsen Abad District”, Applied Research Journal of Geographical Sciences, Vol. 12, No. 2, 79-96, Tarbiat Moalem University, Tehran. (Persian).

  Mohammadi, H. (2005). “The role of border bazaars in the spatial development of border areas; Case study: Bajgiran Border Bazaar”, Geopolitics Quarterly, Vol. 1, No. 1, 55-76, Tehran. (Persian).

  Moraczewska, A. (2010). “The changing interpretation of border functions in international relations”, Revista Romana de Geografie Politică, Year XII, 2(6), 329-340.

  Nastern, M. (2015). “Analysis of factors affecting the concentration of informal employment in the border city of Baneh”, Urban Studies Quarterly, No. 14, 91-101, University of Kurdistan.

  Newman, D. (2003). “A companion to political geography, Edited by John Agnew, Katharyne Mitchell, and Gerard Toal”, Malden, MA: Blackwell, 8(14), 471-486.

  Nicholson, R. R. (2013). “The motives and performance of cross-border acquirers from emerging economies: Comparison between Chinese and Indian firms”, International Business Review, 22(18), 963–980.

  Niebuhr, A. (2002). Integration Effects in Border Regions–A Survey of Economic Theory and Empirical Studies, Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv (HWWA) Hamburg Institute of International Economics.

  Pena, S. (2002). “Land use Planning on the us–Mexico Border: A Comparison of The legal framework”, Journal of Borderlands Studies, 17(1), 1- 20.

  Pena, S. (2005). “Recent Development in Urban Marginality Along Mexico, s Northern border”, Journal of Habitat International, 29(34), 258- 301.

  Pour Ahmad, H. (2011). "Rural development; existing theories", Tehran: Khorsand Publishing. (Persian).

  Razini, E. A. and Bastani, A. (2013). Analytical report on the role and performance of border bazaars, Deputy Planning and Economic Surveys Ministry of Commerce. (Persian).

  Saed Del, Al. (1996). Social development, foundations and approaches. Tehran, Nash Karzan. (Persian).

  Sharafat, S. (2012). The role of border bazaars in the rural development of border areas; Case study: Mehran Border Market, National Conference on Border Cities and Security, Challenges and Approaches. (Persian).

  1. Huw, E. (2004). “Loughborough University and Jan Van Hove, KU Leuven”, Distance and Border Effects in Economics, 16(9), 351-364.

  Tayebnia, H. (2016). “The role of border markets in the social and economic development of rural areas; Example: Khaw and Mirabad villages of Marivan city”, Space Economy and Rural Development Quarterly, Vol. 5, No. 1, 147-172, Khwarazmi University. (Persian).

  Tykkylainen, M. (2009). “Economies Borderlands”, International encyclopedia of human geography, editorsin-chief: Kitchin, R and Thrift, N., Vol. 3(11), 345-353.

  Wasti-Walter, D. (2009). “Borderlands”, International encyclopedia of human geography, editors-in-chief: Kitchin, R and Thrift, N., Vol. 1(13), 332-339.

  Wilson, Ch. (2015). “The U.S.-Mexico Border Economy in Transition”, Woodrow Wilson International Center for Scholars, 19(3) 93-96.