بررسی تأثیر وقوع سیلاب بر کیفیت زندگی و امید به زندگی (مطالعه موردی: سیل‌زدگان استان خوزستان در سال 1398)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی مسایل اجتماعی ایران، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 دانشیار گروه جامعه‌شناسی واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

3 استاد گروه جامعه‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22055/qjsd.2022.34982.2288

چکیده

در کشورهای در حال توسعه فقط رشد اقتصادی هدف تلقی نمی‌شود، بلکه این کشورها همگام با کشورهای توسعه‌یافته افزایش کیفیت زندگی را هم یکی از هدف‌های اصلی و از معیارهای توسعهیافتگی در نظر می‌گیرند. پژوهش حاضر با هدف بررسی پیامدهای اجتماعی سیلاب با تأکید بر کیفیت زندگی و امید به زندگی انجام شد. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد و در جهت ارتقا روایی سنجه‌های پرسشنامه محقق ساخته از اعتبار صوری و قابلیت اعتماد نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای همه متغیرها بالاتر از 70/0 به دست آمد. جامعه آماری این تحقیق جمعیت سیل‌زدگان 15 سال به بالاتر شهرهای شوش، حمیدیه، کارون، بستان، شادگان، رفیع، سوسنگرد، بخشی از اهواز و روستاهای اطراف اهواز) به تعداد 49607 نفر می‌باشد برای انتخاب حجم نمونه در بین افراد جامعه آماری از فرمول عمومی کوکران استفاده گردید. بدین ترتیب بر طبق فرمول کوکران تعداد 600 نفر به‌عنوان حجم نمونه به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از دو شیوه آمار توصیفی و استنباطی و با بهره‌گیری از نرم‌افزار SPSS، پس از تهیه جدول ماتریس، اطلاعات در قالب جداول یک‌بعدی و دوبعدی تنظیم شد. یافته‌های پژوهش بیانگر این بودند که بین متغیر مستقل وقوع سیلاب با متغیرهای وابسته سلامت جسمی، سلامت روانی، روابط اجتماعی و امید به زندگی رابطه معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Floods on Quality of Life and Life Expectancy (Case Study of Flood Victims in Khuzestan Province in 2019)

نویسندگان [English]

  • azam Abdullahi Borujeni 1
  • asghar mohammadi 2
  • mehrdad navabakhsh 3
1 PhD student in sociology of social issues of Iran, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
3 Professor, Department of Sociology, Tehran Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran
چکیده [English]

In developing countries, not only economic growth is considered a goal, but also these countries, along with developed countries, consider increasing the quality of life as one of the main goals and one of the criteria for development. The aim of this study was to investigate the social consequences of floods with emphasis on quality of life and life expectancy. This research was conducted by survey method and in order to improve the validity of the questionnaire measures of face validity and reliability by using Cronbach's alpha coefficient which was higher than 0.70 for all variables. The statistical population of this study is the population of flood victims 15 years and older in the cities of Shousha, Hamidiyeh, Karun, Bostan, Shadegan, Rafi, Susangard, part of Ahvaz and the villages around Ahvaz (49607 people) to select the sample size among the statistical population of Cochrane general formula was used. Thus, according to Cochran's formula, 600 people were obtained as the sample size. To analyze the data using two methods of descriptive and inferential statistics and using SPSS software, after preparing the matrix table, the information was organized in the form of one-dimensional and two-dimensional tables. Findings showed that there is a significant relationship between the independent variable of flood occurrence and the dependent variables of physical health, mental health, social relations and life expectancy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Floods
  • Quality of Life
  • Physical Health
  • Mental Health
  • Social Relations and Life Expectancy
Asghari Moghadam, M. R. (2005). Water and Urban Habitat, Sera Publications, Tehran. (Persian).
Blackmore, K. (2006). An Introduction to Social Policy, translated by Ali Asghar Saeedi and Saeed Sadeghi Jakeh, Tehran: Higher Institute of Social Welfare Research. (Persian).
Baharloi, D.; Sharifi, A. and Baghalnejad, A. (2006). Flood and its resulting damages in Khuzestan province, Second International Conference on Comprehensive Crisis Management in Unforeseen Natural Disasters, Tehran, Quality Promotion Company. (Persian).
Pahlavanzadeh, H.; Rizvani, M. and Mohammadi, A. (2012). “Evaluation of the quality of life in integrated villages after natural disasters (Case: Pish-Kemar-Golestan province integration complex)”, Housing and Village Environment, Vol. 31, No. 137, 97-115. (Persian).
Tanhaei, A.; Khormi, Sh. (2009). “Examining the sociological relationship between religious beliefs and lifestyle based on Goffman's theory and method with an emphasis on Kermanshah city”, Islamic Azad University of Roudhen, Vol. 3, No. 6. (Persian).
Haghighatian, M. (2013). “Social factors affecting the quality of life of women in Isfahan city”, Iranian Journal of Social Development Studies, 6th year/2nd issue. (Persian).
Ramzanzadeh, M.; Asgari, A., Badri, A. (2012). “Infrastructure and resilience against natural disasters with an emphasis on floods in the study area: sample tourist areas of Kileh Tankabon spring and Sardabroud Kalardasht”, Journal of Spatial Analysis of Environmental Hazards, first year, No. 1, 5-22. (Persian).
Alizadeh Aghdam, M. B. (2012). “Investigating the level of hope for the future among students and the factors affecting it”, Applied Sociology, 23rd year, number (48), No. 4, 189-206. (Persian).
Fitzpatrick, T. (2004). Welfare theory (what is social policy), translated by Hormoz Homayunpour, Tehran, Gam Nou. (Persian).
Hazarjaribi, J. and Safarishali, R. (2011). Anatomy of Social Welfare, Tehran: Jamia and Culture Publications. (Persian).
 
 
Foudi, S., N. Oses-Eraso, and I. Galarraga (2017). “The effect of flooding on mental health: Lessons learned for building resilience”, Water Resour. Res., 53, 5831–58 44, doi:10.1002/2017WR020435.
Parsons, T. (1951). The Social System, New York. Free press.
Snyder, C. R. Irving, L., Anderson, J. R. (1994). “Hope and Health: Measuring the will and ways, In: C. R. Snyder C. R. Forsyth (Eds.), Handbook of Social and Clinical Psychology: The Health Perspective”, New York, Pergamum Press: 285- 305.
Tan HZ, MS YJ Luo, SW Wen, AZ Liu1, SQ Li, MBTB Yang, ZQ Sun. (2004). “The Effect of a DisastrousFlood on the Quality of Lifein Dongting Lake Area inChina”, Asia Pac JPublic Health2004’; 16(2): 126-132.