بررسی تاثیر وقوع سیلاب بر کیفیت زندگی و امید به زندگی (مطالعه موردی: سیل زدگان استان خوزستان در سال 1398)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مسایل اجتماعی ایران جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 گروه جامعه شناسی،واحددهاقان،دانشگاه آزاد اسلامی،دهاقان،ایران.

3 استاد تمام گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22055/qjsd.2022.34982.2288

چکیده

مقدمه: در کشورهای در حال توسعه نیز فقط رشد اقتصادی هدف تلقی نمی‌شود، بلکه این کشورها همگام با کشورهای توسعه یافته افزایش کیفیت زندگی را هم یکی از هدف های اصلی و از معیارهای توسعه یافتگی در نظر می گیرند. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی پیامدهای اجتماعی سیلاب با تاکید بر کیفیت زندگی و امید به زندگی انجام شد. روش: این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد و در جهت ارتقا روایی سنجه‌های پرسشنامه محقق ساخته از اعتبار صوری و قابلیت اعتماد نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای همه متغیرها بالاتر از 70/0 به دست آمد. جامعه آماری این تحقیق جمعیت سیل زدگان 15 سال به بالاتر شهرهای شوش، حمیدیه، کارون، بستان، شادگان، رفیع، سوسنگرد، بخشی از اهواز و روستاهای اطراف اهواز) به تعداد 49607 نفر می‌باشد برای انتخاب حجم نمونه در بین افراد جامعه آماری از فرمول عمومی کوکران استفاده گردید. بدین ترتیب بر طبق فرمول کوکران تعداد 600 نفر به عنوان حجم نمونه به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از دو شیوه آمار توصیفی و استنباطی و با بهره‌گیری از نرم‌افزار SPSS، پس از تهیه جدول ماتریس، اطلاعات در قالب جداول یک‌بعدی و دوبعدی تنظیم شد. یافته: یافته‌های پژوهش بیانگر این بودند که بین متغیر مستقل وقوع سیلاب با متغیرهای وابسته سلامت جسمی، سلامت روانی، روابط اجتماعی و امید به زندگی رابطه معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of floods on quality of life and life expectancy (Case study of flood victims in Khuzestan province in 2020)

نویسندگان [English]

  • azam Abdullahi Borujeni 1
  • asghar mohammadi 2
  • mehrdad navabakhsh 3
1 PhD Student in Iranian Social Affairs Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
2 ,Assistant professor of Sociology,literature faculty of social sciences. Islamic Azad University of Dehaghan, Iran.
3 Professor, Department of Sociology, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. E-mail: navabakhsh @ srbiau.ac.ir
چکیده [English]

In developing countries, not only economic growth is considered a goal, but also these countries, along with developed countries, consider increasing the quality of life as one of the main goals and one of the criteria for development. The aim of this study was to investigate the social consequences of floods with emphasis on quality of life and life expectancy. This research was conducted by survey method and in order to improve the validity of the questionnaire measures of face validity and reliability by using Cronbach's alpha coefficient which was higher than 0.70 for all variables. The statistical population of this study is the population of flood victims 15 years and older in the cities of Shousha, Hamidiyeh, Karun, Bostan, Shadegan, Rafi, Susangard, part of Ahvaz and the villages around Ahvaz (49607 people) to select the sample size among the statistical population of Cochrane general formula was used. Thus, according to Cochran's formula, 600 people were obtained as the sample size. To analyze the data using two methods of descriptive and inferential statistics and using SPSS software, after preparing the matrix table, the information was organized in the form of one-dimensional and two-dimensional tables. Findings showed that there is a significant relationship between the independent variable of flood occurrence and the dependent variables of physical health, mental health, social relations and life expectancy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Floods
  • quality of life
  • physical health
  • mental health
  • social relationships and life expectancy