رویکردی جامعه‌شناختی به جهانی‌شدن و رابطه آن با گرایش‌های قومی ‌مردم استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جامعه‌شناسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

3 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر،ایران

10.22055/qjsd.2023.18461

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رویکرد جامعه‌شناختی به جهانی‌شدن و تأثیر آن بر گرایش‌های قومی ‌مردم استان ایلام بود. تا نشان دهد هویت‌های قومی ‌ساکن در استان ایلام چه نسبتی با هویت‌های عام و جهانی دارند. در این پژوهش جامعه آماری کلیه افراد ساکن استان ایلام با جمعیت ۵۸۰۱۵۸ نفر، که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه آماری 270 نفر برآورد شده و روش نمونه‌گیری به‌صورت احتمالی ساده، روش پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد. برای سنجش پایایی داده‌ها از ضریب آلفای کرونباخ و برای سنجش روایی از شیوه روایی صوری استفاده شد، یافته‌های پژوهش با روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و رگرسیون، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که به‌طور کلی بین جهانی‌شدن و گرایش‌های قومی ‌رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین متغیر سبک زندگی و گرایش‌های قومی ‌رابطه مثبت معناداری وجود دارد بدین معنا که با ورود جوامع سنتی همچون استان ایلام به دنیای مدرن، سبب کاهش احساس تعلق و دلبستگی قومی ‌آنان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Sociological Approach to Globalization and Its Impact on Ethnic Tendencies People of Ilam Province

نویسندگان [English]

  • abdol hosein rahmati 1
  • Nabi’ollah Ider 2
  • Abdoreza Hashemi 3
1 PhD student, Department of Sociology, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sociology, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the sociological approach to globalization and its impact on the ethnic tendencies of the people of Ilam province.To show the relationship between ethnic identities living in Ilam province and general and global identities.In this study, the statistical population of all people living in Ilam province with a population of 580, 158 people, which according to Cochran's formula, the statistical sample size is 270 people and the sampling method is probably simple, survey method and data collection tool is a questionnaire.Cronbach's alpha coefficient was used to measure the reliability of the data and face validity method was used to measure the validity. The research findings were analyzed by Pearson correlation coefficient, analysis of variance and regression statistical methods.Ethnic tendencies have a significant relationship and also there is a significant positive relationship between lifestyle variables and ethnic tendencies, which means that with the entry of traditional societies such as Ilam province into the modern world, has reduced their sense of belonging and ethnic attachment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociological
  • Global Globalization
  • Ethnic Trends
Ahmadi, H. (2011). Ethnicism and Iran's National Security, Tehran, Office of Security Studies and Research of the Ministry of Interior. (Persian).
Altai, A. (2012). Ethnic identity crisis in Iran, second edition, Tehran, Shadgan. (Persian).
Ariely, Gal. (2019). The nexus between globalization and ethnic identity: A view from below. Ethnicities. 19. 146879681983495. 10.1177/1468796819834951
Balmer, M. and Solms, J. (2011). Ethnic and Racial Studies, translated by Parviz Delirpour and Seyyed Mohammad Kamal Sarwarian, Tehran: Research School of Strategic Studies.
Hajiani, E. (2000). “Sociological analysis of national identity in Iran and the proposal of multiple hypotheses”, National Studies, 5, pp. 193-229.
Deshiri, M. R. (2010). “Globalization and National Identity”, National Studies, 5, pp. 71-100.
Robertson, R. (2011). Globalization, social theories and global culture, translated by Kamal Poladi, Tehran: Thalash.
Terpenning, Steven. (2019). Ethnic Identity and Globalization. 1-4. 10.1002/9781405165518.wbeos1240.
Castells, M. (2011) Information age, economy, society and culture, the power of identity, translation: Hossein Chavoshian, second edition, Jaddom, Tehran: new design. (Persian).
Giddens, A. (2007). Consequences of Modernity, translated by Mohsen Salasi, Tehran: Center.
Nasaj, H. (2017). “Globalization and the identity of Iranian ethnic groups with emphasis on the components of language and customs”, two-monthly specialized journal on theoretical politics, winter and spring 1997 and 1999, pp. 129-156. (Persian).
Nash, K. (2018). Contemporary Political Sociology, translated by Mohammad Taghi Delfrooz, Tehran: Kavir. (Persian).
Yousefi, A. (2013). Exploration of "Collection of articles on ethnic groups (1)", secondary analysis of the results of the study project on ethnic identity and its relationship with community identity, Ministry of Interior, Deputy of Social Affairs and Councils. (Persian).
Alizadeh, M. (2014). Investigating the formation process of the globalization mindset and its effect on the reduction of ethnocentrism among the youth aged 15-29 in Dehlran city, Master's Thesis of Social Sciences, Shushtar Azad University. (Persian).
Kevin, B. (2015). Basics of Sociology, Translation and Adaptation: Gholamabas Tausli and Reza Fazel, Tehran, Samit Publications. (Persian).
Amanullahi Baharond, I. (2013). “The effect of modernizing the Brahminization of Iranian peoples”, conversation report, No. 5. (Persian).