کاوش کیفی زمینه‌های شکل‌گیری بی‌معنایی در میان پرستاران"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 استاد گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشیار، گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

10.22055/qjsd.2023.18458

چکیده

بی‌معنایی، به‌طور معمول به‌عنوان یکی از پیامدهای عمده از خود بیگانگی مطرح شده که امروزه نگرانی‌های مربوط به چگونگی ساخت معنا در شرایط اجتماعی را در سازمان‌های بوروکرات به همراه داشته است. لذا هدف از تحقیق حاضر، تبیین زمینه‌های شکل‌گیری بی‌معنایی در میان پرستاران بیمارستان‌های دولتی شهر یزد است. با استفاده از رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه‌ای و با نمونه‌گیری نظری و هدفمند 20 نفر از پرستاران بیمارستان‌های دولتی شهر یزد انتخاب و با آن‌ها مصاحبه‌های عمیقی صورت پذیرفت. فرایند نمونه‌گیری نظری تا مرحله اشباع داده‌ها ادامه یافت. داده‌های گردآوری شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد. یافته‌ها شامل 16 مقوله اصلی (از جمله آنها می‌توان به کاغذبازی: فوبیای گزارش، کنش ارتباطی تحریف شده همراه/پرستار، بحران مدیریت صحنه و کار عاطفی عمودی جنسیتی، عواطف تجربی رهایی‌بخش، مدیریت سیستمی عمودی، مساله‌مندی روابط اجتماعی نام برد) و یک مقوله هسته (سازماندهی بی‌معنایی در بین پرستاران)، مدل پارادایمی و طرح‌واره نظری بودند.  نتایج حاکی از آن بود که زیست بی‌معنایی پرستاران به‌طورعمده به دنبال وضعیت بروکراسی مدرج در بیمارستان‌ها به‌وجود می‌آید و این وضعیت به‌طور مداوم در حوزه‌های مختلف بازتولید می‌شود. مقاومت پرستاران در قالب استراتژی‌های کنش/واکنش در نهایت به هنجارسازی بی‌معنایی در میان پرستاران منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Qualitative Study on Meaninglessness Formation Contexts among Nurses

نویسندگان [English]

  • Hamed Kiani-Dehkiani 1
  • SeyedAlireza Afshani 2
  • Ali Ruhani 3
1 PhD student of sociology, Social Sciences Faculty, Yazd University, Yazd, Iran
2 Professor, Department of Cooperatives and Social Welfare, Social Sciences Faculty, Yazd University, Yazd, Iran
3 Associate Professor, Department of Cooperatives and Social Welfare, Social Sciences Faculty, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Meaninglessness is generally argued as a major consequence of alienation, which brings concerns about how meaning is made in the social construction of bureaucratic organizations. A grounded theory method was employed to explore meaninglessness formation context among nurses in public hospitals in Yazd. Through theoretical and purposeful sampling, 20 nurses in public hospitals in the city were selected to participate in in-depth interviews. The theoretical sampling process continued until data saturation was obtained. The collected data were analyzed through open, axial and selective coding. The results yielded 16 main categories (e.g., paperwork, phobia from reporting, distorted communication between companion/patient, impression management crisis and vertical gender emotional labor, experience of emancipatory emotions, vertical system management, problematic of social relations etc.), a core category (organizing of meaninglessness among nurses), the paradigmatic model, and the theoretical schema. The findings indicated that nurses' meaninglessness mainly stemmed from the graded bureaucratic structure in the hospitals and is constantly reproduced in different domains. Nurses' resistance through action/reaction strategies ultimately leads to the normalization of meaninglessness among them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alienation
  • Grounded Theory
  • Nurses
  • Hospital