نقش حکمرانی خوب در تاثیرگذاری رسانه های مبتنی بر فناوری بر توسعه پایدار (مورد مطالعه: دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جامعه شناسی دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

10.22055/qjsd.2023.42483.2753

چکیده

عوامل متعددی در فراگرد توسعه پایدار نقش آفرینی کرده و قادرند جریان توسعه را تحت تاثیر قرار دهند. این تحقیق درصدد تحلیل نقش رسانه های مبتنی بر فناوری در نیل به توسعه پایدار با تاکید بر نقش میانجی حکمرانی خوب می باشد. در این راستا از پارادایم توسعه پایدار در دستور کار 21 و نیز اصول موضوعه حکمرانی خوب بهره گرفته شد. این پژوهش از نظر استراتژی از نوع پیمایشی، از نظر هدف از نوع کاربردی، از نظر روش گردآوری داده از نوع کمّی تک روشی، و از نظر رویکرد از نوع تبیینی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران می باشد که در بازه زمانی پژوهش در این دانشگاه مشغول به تحصیل بوده‌اند. به منظور گردآوری داده‌ها، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی، از 450 دانشجوی تحصیلات تکمیلی نظرسنجی به عمل آمد. روایی محتوای و سازه و آلفای کرونباخ جهت بررسی روایی و پایایی استفاده شد. داده‌های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شد و سپس با استفاده از مدل معادلات ساختاری، به کمک نرم‌افزار LISREL 8.54 تحلیل گردید. مشخص شد که با افزایش میزان استفاده از رسانه‌های فناوری محور به طور مستقیم و به طور غیرمستقیم از طریق افزایش آگاهی اعضاء جامعه از شاخص های حمکرانی خوب، دسترسی به توسعه پایدار تسهیل و تسریع می گردد. به طور کلی می توان استنباط کرد که با استفاده از رسانه های نوین با مزیت دسترسی پذیری و عمومیت یافتن بین آحاد جامعه می توان جوامع مختلف را در مسیر تحقق توسعه پایدار قرار داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of good governance in affecting technology based media on sustainable development (Case: higher education students in University of Tehran)

نویسنده [English]

  • Leila Nasrolahi Vosta
Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research aims to analyze the role of technology-based media in achieving sustainable development, emphasizing the mediating role of good governance. In this regard, the paradigm of sustainable development in Agenda 21 and the principles of good governance were used. This research is survey type in terms of strategy, applied type in terms of goal, quantitative single method in terms of data collection method, and explanatory type in terms of approach. The model of the research is based on previous studies. The population includes all postgraduate students of University of Tehran who studied in this university during the research period. In order to collect data, a survey was conducted on 450 graduate students using stratified random sampling method. Content validity and Cronbach's alpha were used to check validity and reliability. The research data was collected through a questionnaire and then analyzed using the structural equation model with the help of LISREL 8.54 software. The average indices related to the dimensions of technology-oriented media variable were 4.16, good governance variable was 3.37 and sustainable development variable was 3.61. Based on the path analysis, it was found that by increasing the use of technology-based media directly and indirectly through increasing the awareness of society members about good cooperation indicators, access to sustainable development is facilitated and accelerated. In general, it can be concluded that by using new media with the advantage of accessibility and generalization among members of the society, different societies can be put on the path of realizing sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological media
  • Sustainable development
  • Empowerment
  • Good governance
  • Higher education