نقش حکمرانی خوب در تأثیرگذاری رسانه‌های مبتنی بر فناوری بر توسعه پایدار (مورد مطالعه: دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی ـ جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22055/qjsd.2023.42483.2753

چکیده

عوامل متعددی در فراگرد توسعه پایدار نقش‌آفرینی کرده و قادرند جریان توسعه را تحت تأثیر قرار دهند. این تحقیق در صدد تحلیل نقش رسانه‌های مبتنی بر فناوری در نیل به توسعه پایدار با تأکید بر نقش میانجی حکمرانی خوب می‌باشد. در این راستا از پارادایم توسعه پایدار در دستور کار 21 و نیز اصول موضوعه حکمرانی خوب بهره گرفته شد. این پژوهش از نظر استراتژی از نوع پیمایشی، از نظر هدف از نوع کاربردی، از نظر روش گردآوری داده از نوع کمّی تک روشی، و از نظر رویکرد از نوع تبیینی است. مدل مفهومی پژوهش بر اساس مطالعات پیشین در داخل و خارج از کشور بنا شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران می‌باشد که در بازه زمانی پژوهش در این دانشگاه مشغول به تحصیل بوده‌اند. به منظور گردآوری داده‌ها، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی، از 450 دانشجوی تحصیلات تکمیلی نظرسنجی به عمل آمد. روایی محتوای و سازه (همگرا و واگرا) و آلفای کرونباخ جهت بررسی روایی و پایایی استفاده شد. داده‌های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شد و سپس با استفاده از مدل معادلات ساختاری، به کمک نرم‌افزار LISREL 8.54 تحلیل گردید. میانگین شاخص‌های مربوط به ابعاد متغیر رسانه‌های فناوری محور 4.16، متغیر حکمرانی خوب 3.37 و متغیر توسعه پایدار 3.61 بود. بر مبنای تحلیل مسیر انجام شده، مشخص شد که با افزایش میزان استفاده از رسانه‌های فناوری محور به‌طور مستقیم و به‌طور غیر مستقیم از طریق افزایش آگاهی اعضاء جامعه از شاخص‌های حمکرانی خوب، دسترسی به توسعه پایدار تسهیل و تسریع می‌گردد. به‌طور کلی می‌توان استنباط کرد که با استفاده از رسانه‌های نوین با مزیت دسترسی‌پذیری و عمومیت یافتن بین آحاد جامعه می‌توان جوامع مختلف را در مسیر تحقق توسعه پایدار قرار داد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Good Governance in Affecting Technology Based Media on Sustainable Development (Case Study: Higher Education Students in University of Tehran)

نویسنده [English]

  • Leila Nasrolahi Vosta
Assistant Professor, Department of Social Sciences-Sociology, Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Several factors play a role in the process of sustainable development and are able to affect the process of development. This research aims to analyze the role of technology-based media in achieving sustainable development, emphasizing the mediating role of good governance. In this regard, the paradigm of sustainable development in Agenda 21 and the principles of good governance were used. This research is survey type in terms of strategy, applied type in terms of goal, quantitative single method in terms of data collection method, and explanatory type in terms of approach. The conceptual model of the research is based on previous studies. The population includes all postgraduate students of University of Tehran who studied in this university during the research period. In order to collect data, a survey was conducted on 450 graduate students using stratified random sampling method. Content validity and Cronbach's alpha were used to check validity and reliability. The research data was collected through a questionnaire and then analyzed using the structural equation model with the help of LISREL 8.54 software. The average indices related to the dimensions of technology-oriented media variable were 4.16, good governance variable was 3.37 and sustainable development variable was 3.61. Based on the path analysis, it was found that by increasing the use of technology-based media directly and indirectly through increasing the awareness of society members about good cooperation indicators, access to sustainable development is facilitated and accelerated. In general, it can be concluded that by using new media with the advantage of accessibility and generalization among members of the society, different societies can be put on the path of realizing sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological Media
  • Sustainable Development
  • Empowerment
  • Good Governance
  • Higher Education
Abbaszadeh, M., Alizadeh Aghdam, M. B., Pourhosein, R. and Nasrolahi vosta, L. (2018). Technological media and development: A systematic mapping study and research agenda, Information Technology & People, https://doi.org/10.1108/ITP-11-2017-0383. (Persian).
Al-Mulla, S. Ari, I. and Koç, M. (2022). “Social media for sustainability education: gaining knowledge and skills into actions for sustainable living”, International Journal of Sustainable Development & World Ecology, Vol. 29 No. 5, pp. 455-471
Ann Mei, J., Bansal, N. and Pang, A. (2010). “New media: a new medium in escalating crises?”, Corporate Communications: An International Journal, Vol. 15 No. 2, pp.143-155.
Azapagic, A., Perdan, S. and Shallcross, D. (2005). “How much do engineering students know about sustainable development? The findings of an international survey and possible implications for the engineering curriculum”, European Journal of Engineering Education, Vol. 30 No. 1, pp. 1-19.
Biasutti, M. and Frate, S. (2016). “A validity and reliability study of the Attitudes toward Sustainable Development scale”, Environmental Education Research, DOI: 10.1080/13504622.2016. 1146660
Bokpin, G. A. (2009). “An examination of the governance practices of Ghanaian media institutions”, Corporate Governance: The international journal of business in society, Vol. 9 No. 5, pp.600-609.
Cobbinah, B. P., Erdiaw-Kwasie, M. O. and Amoateng, P. (2015). “Rethinking sustainable development within the framework of poverty and urbanisation in developing countries”, Environmental Development, Vol. 13, No. 1, pp. 18-32.
Davis, T.G. (2016). “Good governance as a foundation for sustainable human development in sub-Saharan Africa”, Third World Quarterly, DOI: 10.1080/01436597.2016.1191340.
De Luca, F., Iaia, L., Mehmood, A., and Vrontis, D. (2022). “Can social media improve stakeholder engagement and communication of Sustainable Development Goals? A cross-country analysis”, Technological Forecasting and Social Change, Vol. 177, p. 121525.
Dindar Farkoosh, B. (2017). “Investigating the effect of media ethics indicators on good governance from the point of view of professors of Islamic Azad Universities in Tabriz region”, Media Studies, 6 (15), 161-175. (Persian).
Echchaibi, N. (2013). “Muslimah Media Watch: Media activism and Muslim choreographies of social change”, Journalism, Vol. 14 No. 7, pp. 852-867.
Farahani Fard, S. (2010). “Theological Foundations of Sustainable Development”, Philosophy of Religion, 7 (5), 41-62. (Persian).
Fathi, S. and Absolute, M. (2009). “Theoretical approach to sustainable rural development based on information and communication technology”, Human Geography Research Quarterly, 2 (2), 47-66. (Persian).
Fathi, S., Mutlagh, M. (2000). “Theoretical approach on sustainable rural development based on information and communication technology (ICT)”, New Perspectives in Human Geography (Human Geography), 2(2), 47-66. (Persian).
Gordon, N. S. and Trammel, J. M. D. (2016). “Social Media, Women, and Empowerment: The Uses of Social Media Platforms by WNGOs in Jamaica and Brazil”, In Communication and Information Technologies Annual, pp. 93-130.
Hassanpour, N. and Aghajani, H. A. (2014). The role of media clarification on good governance, Green Economy International and Online Conference, Babolsar, https://civilica.com/doc/278578 (Persian).
Holmes, D. (2005). Communication theory: media, technology and society, SAGE Publications, London.
Hosseini, E, Rastin, M. and Jalali, A.A. (2006). empowering the benefiting community as a context for realizing sustainable development (case study of the Kalpoosh forest area of the Golestan dam's catchment area), conference on natural resources and sustainable development in the southern areas of the Caspian Sea. (Persian).
Joseph, C. (2013). “Understanding sustainable development concept in Malaysia”, Social Responsibility Journal, Vol. 9 No. 3, pp. 441-453.
Kagawa, F. (2007). “Dissonance in students' perceptions of sustainable development and sustainability”, International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 8 No. 3 pp. 317-338.
Liamas-Sanchez, R., Garcia-Morales, V. and Martin-Tapia, I. (2013). “Factors affecting institutional change: a study of the adoption of Local Agenda 21 in Spain”, Journal of Organizational Change Management, Vol. 26 No. 6, pp.1045-1070.
Lopez, A. (2015). “Ecomedia Literacy for Environmental Sustainability”, chapter book in Media and Information Literacy for the Sustainable Development Goals, pp.299-306.
Mdif (2014). Media development’s role in social, economic, and political progress, Available at: www.mdif.org     .
Melkote, S. (2007). “Mass media in support of sustainable development”, Journalism and Mass Communication, Vol. 2, No. 2, pp. 1-6.
Metani, M. and Hassanpour, M. (2013). “Investigating the role of mass media in improving the level of accountability of government organizations”, Management Quarterly, 11(34), 59-65. (Persian).
Midari, A. (2006). “An introduction to the theory of good governance”, Social Welfare Quarterly, 6 (22), 261-278. (Persian).
Mozafari, A. (2014). “The role of mass media in sustainable development with the approach of empowering women”, Journal of Social Development Studies of Iran, 7(3), 123-137. (Persian).
Rachmiati, M. and Maulana, S. (2015). “Women’s Life-Skills Education through Local Cultural Arts: Enhanced by Media and Information Literacy”, chapter book in Media and Information Literacy for the Sustainable Development Goals, pp.265-273.
Rosen, L. D., Carrier, L. M. and Cheever, N. A. (2013a). “Facebook and texting made me do it: Media-induced task-switching while studying”, Computers in Human Behavior, Vol. 29 No. 3, pp. 948-958.
Schopfel, J. (2014). “Strategic Library Management with the United Nations’ Agenda 21, in Anne Woodsworth, W. David Penniman (ed.) Advances in Librarianship (Advances in Librarianship”, Emerald Group Publishing Limited, Vol. 38, pp.269-286.
Servaes, J. (2009). “Communication policies, good governance and development journalism”, Communicatio: South African Journal for Communication Theory and Research, Vol. 35 No. 1, pp. 50-80.
Simonneaux, J. and Simonneaux, L. (2009). “Students’ socio-scientific reasoning on controversies from the viewpoint of education for sustainable development”, Cultural Studies of Science Education, Vol. 4 No. 3, pp. 657-687.
Singh, N. and Kiran, K. R. (2015). “A strategic framework for good governance through egovernance optimization A case study of Punjab in India”, Program, Vol. 49 No. 2, pp. 170-204.
Smaldino, S. and Russell, J. (2008). Instructional technology and media for learning, Eigh edition, Upper Saddle River, New Jeresey, Columbus, Ohio.
UNESCO (2007). The UN Decade for Education for Sustainable Development (DESD 2005-2014): The First Two Years, UNESCO, Paris.
Van Doeveren, V. (2011). “Rethinking Good Governance”, Public Integrity, Vol. 13 No. 4, pp. 301-318.