حمایت اجتماعی از بزه دیدگان جرائم تروریستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی،بیرجند، ایران

2 استادیار، گروه حقوق، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند ایران و استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار، گروه جزا و جرمشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

10.22055/qjsd.2023.42198.2738

چکیده

تروریسم تحت عنوان جرمی در حق بشریت از مباحث جدی حقوق داخلی و بین‌المللی می‌باشد. ابعاد جدید تروریسم فرهنگ اجتماعی و باورهای مذهبی و فرهنگی ملت‌ها را مورد هجمه قرار داده‌ اما در ارتباط با پردازش و تبیین رویکرد حمایت اجتماعی از بزه‌دیدگان آن با توقف هرگونه موضع‌گیری روبرو هستیم. دین مبین اسلام با استدلال به محقون‌الدم بودن انسان‌ها در پی طرح‌ریزی التقای قانونی با پدیده مزبور در قالب مفاهیمی مانند محاربه، فتک و اغتیال با استنباط به نقض حقوق اساسی از جمله بشر، قحطی و فقر، تجاوز به حاکمیت و جانب‌داری اجتماعی بزه‌دیدگان جرائم تروریستی در قالب مصادیقی هم‌چون کاهش آسیب‌پذیری فردی- اجتماعی، جبران خسارت بزه‌دیدگان است. با توجه به اینکه بیشتر جرائم تروریستی در حیطه‌ی نواحی اسلامی عارض می‌گردد، نگارنده با روش توصیفی - تحلیلی در صدد است تا رویکرد حمایت اجتماعی از بزه‌دیدگان جرائم تروریستی را با رویکرد اسلامی- ایرانی تبیین نماید. برآیند اینکه با نگاهی به سیر تکوینی ترور و مرور شرایط اجتماعی بزه‌دیدگان جرائم تروریستی و کنش اجتماعی به حمایت از بزه دیدگان جرائم تروریستی با محوریت مدلول نقض حقوق اجتماعی بزه‌دیدگان جرائم تروریستی و فرضیه‌سازی حمایت اجتماعی بزه‌دیدگان جرائم تروریستی در پی پاسخگویی به این خلاء می‌باشد که رویکرد اجتماعی نسبت به حمایت از بزه‌دیدگان جرایم تروریستی به عنوان قربانی جرمی مغفول و سلب حیات انسان‌های بی‌گناه مورد غفلت قرار گرفته و ترسیم الگوی اسلامی- ایرانی و راهکارهای رفع ابهام منجر به حمایت اجتماعی فزون‌تری گردد. باید بیان نمود که حمایت اجتماعی از بزه‌دیدگان جرایم تروریستی در ایران در قالب‌های تعریف شدهمشهود است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Social support for victims of terrorist crimes

نویسندگان [English]

  • MirzaAli Adabi 1
  • Mahdi Sabooripour 2
  • seead Hasan Hashemi 3
1 PhD Student, Department of Law, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
2 Assistant Professor, Department of Law, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand Iran and Assistant Professor, Faculty of Law, Shahid Beheshti University
3 Assistant Professor, Department of Crime and Criminology, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
چکیده [English]

Terrorism as a crime against humanity is a serious topic of domestic and international law. The new dimensions of terrorism have attacked the social culture and religious and cultural beliefs of the nations, but in connection with the processing and explanation of the approach of social support for its victims, we are faced with the suspension of any position. The religion of Islam, by arguing that human beings are infallible, following the planning of legal confluence with the phenomenon in the form of concepts such as war, murder and assassination, with the inference of the violation of fundamental rights, including human rights, famine and poverty, violation of sovereignty and social support of the victims of terrorist crimes in Examples include reducing individual-social vulnerability and compensating the victims.Considering that most of the terrorist crimes occur in Islamic areas, the author aims to explain the approach of social support for the victims of terrorist crimes with the Islamic-Iranian approach using a descriptive-analytical method. The result is that by looking at the evolution of terror and reviewing the social conditions of the victims of terrorist crimes and social action to support the victims of terrorist crimes with the focus on the violation of the social rights of the victims of terrorist crimes crimes as victims of neglected crimes and taking the lives of innocent people has been neglected, and drawing the Islamic-Iranian model and solving the ambiguity leads to increased social support.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terrorist
  • terrorism
  • social support
  • murder
  • assassination