نقش شبکه‌های اجتماعی در تغییرات فرهنگی بین نسلی در استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

10.22055/qjsd.2023.40260.2632

چکیده

یکی از مباحث مهم در حوزه جامعه‌شناسی موضوع تغییرات فرهنگی می‌باشد که متأثر از عوامل مختلفی می‌باشد. یکی از عواملی که باعث ایجاد تغییرات فرهنگی در جامعه می‌شود وسایل ارتباط‌جمعی و به‌ویژه رسانه‌های اجتماعی جدید همچون شبکه‌های اجتماعی هستند که منجر به تغییر الگوی رفتاری جامعه می‌شوند. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر نقش شبکه‌های اجتماعی در تغییرات فرهنگی بین نسلی در استان خوزستان می‌باشد. روش تحقیق حاضر از لحاظ رویکردی؛ کمی و از نظر راهبردی و گردآوری داده‌ها، همبستگی و توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کل افراد 15 سال به بالای استان خوزستان است که بر اساس سرشماری سال 1395 برابر با 4710506 نفر بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به دست آمد که با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند. داده‌های آن از طریق پرسشنامه محقق‌ساخته گردآوری و با استفاده از نرم‌افزار SPSS21 تجزیه و تحلیل شدند. بر اساس یافته‌های به‌دست آمده، بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گرایش به ارزش‌های فرامادی، ارزش‌های مادی، نوع نگرش به هنجارهای خانواده، ارزش‌ها و هنجارهای جنسیتی شهروندان خوزستانی در بین سه نسل رابطه معناداری وجود دارد. به‌طور کلی نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی همچون تلگرام، واتساپ، فیس‌بوک، توییتر، اینستاگرام و پیام‌رسان ایتا و سروش با تغییرات فرهنگی در استان خوزستان رابطه معناداری وجود دارد به این معنا که هر چه استفاده از این شبکه‌های اجتماعی بیشتر باشد شاهد تغییرات فرهنگی بیشتری در استان خوزستان خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Social Networks in Intergenerational Cultural Change in Khuzestan Province

نویسندگان [English]

  • Sayed Mohsen Ale Seyed Ghafur 1
  • Nejat Mohammadifar 2
  • Farshad Roomi 1
1 Assistant Professor, Department of Political Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran
چکیده [English]

One of the important issues in the field of sociology is the issue of cultural change, which is influenced by various factors. One of the factors that cause cultural changes in society is the mass media and especially the new social media such as social networks that lead to changing the behavior of society. Accordingly, the main purpose of this study is the role of social networks in intergenerational cultural change in Khuzestan province. The present study is of the purpose type, applied and in terms of the nature of the correlation design. The statistical population of the present study was Khuzestan province. Data were collected through a questionnaire and analyzed using SPSS software under Windows. Based on the findings, there is a significant relationship between the use of social networks and the tendency to transcendental values, material values, attitudes toward family norms, values and gender norms of Khuzestan citizens among the three generations. In general, the results of this study showed that there is a significant relationship between the use of social networks such as Telegram, What Sapp, Facebook, Twitter, Instagram, Eta and Soroush messengers with cultural changes in Khuzestan province. This means that the more we use these social networks, the more cultural changes we will see in Khuzestan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Networks
  • Cultural Change
  • Material Values
  • Metamaterial Values
Ambareva, H. (2016). “Protests, Internet and Cultural Change in Bulgaria”, Analele Universitatii din Bucuresti–Seria Filosofie, 65(2), 25-35.
Area-Moreira, M., & Pessoa, T. (2012). “From solid to liquid: New literacies to the cultural changes of web 2.0”, Comunicar: Revista Científica de Comunicacion Educacion, 19(38), 13-20.
Assa, H. (2011). Cyberspace and its effect on cultural-political and social processes, Retrieved from: https://sectech.tau.ac.il/ sites/sectech.tau.ac.il/files/Assa%20English.pdf.
Azad Armaki T. (2007). “Generational Changing Process: A Meta Analysis of Study Survey in Iran”, Youths, Culture and Society Research, (1), 41-68. (Persian).
Azadarmaki, T. (2007). Sociology of the Iranian Family, Tehran: Samat. (Persian).
Babran, S. & Pouryahya, A. (2015). The role of virtual social networks in changing the cultural identity of users, Quarterly Journal of  News Studies, 13 & 14: 103-126. (Persian).
 Chigbu, U. E. (2015). “Repositioning culture for development: women and development in a Nigerian rural community. Community”, Work & Family, 18(3), 334-350.
Enachescu, V. A., & Tarabay, D. (2016). “Internet is Changing Cultures”, Review of International Comparative Management/Revista de Management Comparat International, 17(3).
Fazeli, M. & Kalantari, M. (2012). “Democratic Values of Generations A Case Study in Sari, Iranian Journal of Sociology”, 13(1), 84-108. (Persian).
Grasmuck, Sh. (2009). “Facebook and life”, Journal of Computer-Mediated Communication, 15: 158-188.
Halevy, A., Canton-Ferrer, C., Ma, H., Ozertem, U., Pantel, P., Saeidi, M., & Stoyanov, V. (2022). “Preserving integrity in online social networks”, Communications of the ACM, 65(2), 92-98.
Heidari, A., Akvani, S.H. & Kashfi, M. (2013). “Mass Media and Cultural Identities: A Case Study of the High School Students of Yasouj City”, National Studies Journal, 14(55), 123-148. (Persian).
Huberman, B. A., Romero, D. M., & Wu, F. (2008). Social networks that matter: Twitter under the microscope. ArXiv preprint arXiv:0812.1045.
Inglehart, R. (1977). The Silent Revolution, Changing Values and Political Styles among Western Publics, Princeton: New Jersey
Inglehart, R. (2016). Culture shift in advanced industrial society (translated into Farsi by Maryam Veter). Tehran: Kavir Publication. (Persian).
Inglehart, R. F. (2018). Modernization, existential security, and cultural change. Handbook of advances in culture and psychology.
Ismaili, R. (2008). “Culture and Cultural Changes”, Isfahan Culture Journal, 39: 37-45. (Persian).
Kazemi, H., Aghili, S.V. & Delavar, A. (2018). “The role of social networks in the formation of intercultural communication (in Iran)”, Interdisciplinary Studies in Media and Culture, 8 (1), 195-213. (Persian).
Khaleghifar, M. (2002). “Study of material and extra-material values of Iranian educated youth, related factors and its relationship with some cultural symptoms”, Cultural Research Letter, 3. 158-107. (Persian).
Krasnova, H., Spiekermann, S., Koroleva, K., & Hildebrand, T. (2010). “Online social networks: Why we disclose”, Journal of Information Technology, 25(2), 109-125.
Madadpour, M. (2004). “A Network Society from the Perspective of Two Contemporary Thinkers: Manuel Castells and Kevin Kelly”, Book of the Month Monthly, 79 and 80, 41-26. (Persian).
Mannheim, K. (1970). “The problem of generations”, Psychoanalytic review, 57(3), 378-404.
Massari, L. (2010). Analysis of Myspace user profiles, Information Systems Frontiers, 1-7.
Memar, S., Adlipoor, A. & Khaksar. F. (2013). “Virtual Social Networks and Identity Crisis (with Emphasis on Identity Crisis in Iran)”, Quarterly Journal of Social Studies and Research in Iran, 1 (4), 155-176. (Persian).
Mohebbi, A. (2020). “Social Networks and Cultural Changes among Students of Universities in Tehran Based on Inglehart's Materialisticand Post-Materialistic Values”, Culture -communication studies, 21 (51), 63-90. (Persian).
Pelling, L., White, M. (2009). “The Theory of Planned Behavior Applied to Young People's Use of Social Networking Web Sites”, Cyber Psychology & Behavior, 12 (6): P.p. 755-759.
Rahimi, M., Tehrani, A., Hazrati, A. & Monastery, M. (2013). “Social Factors Affecting the Intergenerational Gap (Case Study of Khalkhal City)”, Iranian Journal of Sociological Studies, 2(7), 98-79. (Persian).
Rezaian, A. & Vosoughi, M. (2012). “The Democratic Values of Generations: A Case Study of Sari”, Iranian Journal of Sociological Studies, 13(2), 84-108. (Persian).
Rezaian, A. & Vosoughi, M. (2015). “Sociological study of cultural changes in Lakshmi areas”, Iranian Journal of Sociological Studies, 4(15), 89-102. (Persian).
Rogers, E. (1995). The Diffusion of Innovations. NewYork: The Free Press.
Slevin, J. (2001). The Internet and society (translated into Farsi by Abbas Gilori and Ali Radbaveh), Tehran: ketabdar. (Persian).
Taleban, M. & Askree, A. (2017). “An Attitude to the Political Values of the Islamic Revolution: A Generational Gap or Difference?”, The Quarterly Journal of Political Thought in Islam, 4(12), 113-137.
Taleban., M. R., Mobasheri., M. & Mehraeen, M. (2010). “Evaluation of Value Variation Process in Iran (1974- 2009)”, Journal of Historical Sociology. 2 (3), 23-63. (Persian).
Varnum, M. E., & Grossmann, I. (2017). “Cultural change: The how and the why”, Perspectives on Psychological Science, 12(6), 956-972.
Yazdani, E., & Ghaderi, A. (2011). “Generation Gap, Sociological Study of Generation Gap from Islamic Revolution Onward”, Islamic Revolution Studies, 8(24), 207-238. (Persian).