نقش شبکه‌های اجتماعی در تغییرات فرهنگی بین نسلی در استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

10.22055/qjsd.2023.40260.2632

چکیده

یکی از مباحث مهم در حوزه‌ی جامعه‌شناسی موضوع تغییرات فرهنگی می‌باشد که متأثر از عوامل مختلفی می‌باشد. یکی از عواملی که باعث ایجاد تغییرات فرهنگی در جامعه می‌شود وسایل ارتباط جمعی و به ویژه رسانه‌های اجتماعی جدید هم‌چون شبکه‌های اجتماعی هستند که منجر به تغییر الگوی رفتاری جامعه می‌شوند. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر نقش شبکه‌های اجتماعی در تغییرات فرهنگی بین نسلی در استان خوزستان می‌باشد. روش تحقیق حاضر از لحاظ رویکردی؛ کمی و از نظر راهبردی و گردآوری داده‌ها، همبستگی و توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کل افراد 15 سال به بالای استان خوزستان است که بر اساس سرشماری سال 1395 برابر با 4710506 نفر بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به دست آمد که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. داده‌های آن از طریق پرسشنامه محقق‌ساخته گردآوری و با استفاده از نرم‌افزار SPSS21 تجزیه و تحلیل شدند. بر اساس یافته‌های به دست آمده، بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گرایش به ارزش‌های فرامادی، ارزش‌های مادی، نوع نگرش به هنجارهای خانواده، ارزش‌ها و هنجارهای جنسیتی شهروندان خوزستانی در بین سه نسل رابطه‌ی معناداری وجود دارد. به طور کلی نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی هم‌چون تلگرام، واتس‌اپ، فیس‌بوک، توییتر، اینستاگرام و پیام‌رسان ایتا و سروش با تغییرات فرهنگی در استان خوزستان رابطه‌ی معناداری وجود دارد به این معنا که هر چه استفاده از این شبکه‌های اجتماعی بیشتر باشد شاهد تغییرات فرهنگی بیشتری در استان خوزستان خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of social networks in intergenerational cultural change in Khuzestan province

نویسندگان [English]

  • sayed mohsen aleghafur 1
  • nejat mohammadifar 2
  • farshad roomi 1
1 Assistant Professor, Department of Political Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran
چکیده [English]

One of the important issues in the field of sociology is the issue of cultural change, which is influenced by various factors. One of the factors that cause cultural changes in society is the mass media and especially the new social media such as social networks that lead to changing the behavior of society. Accordingly, the main purpose of this study is the role of social networks in intergenerational cultural change in Khuzestan province. The present study is of the purpose type, applied and in terms of the nature of the correlation design. The statistical population of the present study was Khuzestan province. Data were collected through a questionnaire and analyzed using SPSS software under Windows. Based on the findings, there is a significant relationship between the use of social networks and the tendency to transcendental values, material values, attitudes toward family norms, values ​​and gender norms of Khuzestan citizens among the three generations. In general, the results of this study showed that there is a significant relationship between the use of social networks such as Telegram, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram and ETA and Soroush messengers with cultural changes in Khuzestan province. This means that the more we use these social networks, the more cultural changes we will see in Khuzestan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social networks
  • cultural change
  • material values
  • metamaterial values