مشارکت سیاسی، قومیت و فضای رسانه‌ای: نگاهی به مشارکت آنلاین و آفلاین در استان فارس.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.22055/qjsd.2023.18276

چکیده

مشارکت در انتخابات به‌عنوان یکی از ارکان اصلیِ مردم‌سالاری، سرمایه اجتماعی دولت‌ها را افزایش داده و بنیان‌های قانون‌مداری در جامعه را استوار می‌سازد. انواع مشارکت سیاسی برخاسته از شرایط اجتماعی و فرهنگی‌ای است که افراد در آن زیست می‌کنند و از این‌رو قومیت را باید به‌عنوان یک متغیر فرهنگی مؤثر بر کنش‌گری‌های افراد جامعه، از جمله مشارکت اتخاباتی لحاظ نمود. بنابراین در مقاله حاضر به مشارکت سیاسی در بین اقوام استان فارس با تأکید بر انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخته شده است. با توجه به موضوع، منطق و هدف، در این پژوهش از رویکرد کمی و روش پیمایش استفاده شده و جامعه آماری تحقیق دربرگیرنده 600 نفر از شهروندان 18 سال به بالای سه شهر شیراز، نورآباد و فیروزآباد (به ترتیب نماینده اقوام فارس، لر و ترک) می‌باشد. داده‌های مورد نیاز نیز با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع‌آوری شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن پایین بودن مشارکت سیاسی در هر دو شکل آفلاین و آنلاین در جامعه‌ آماری مورد مطالعه می‌باشد. نکته مهم دیگر آنکه متغیر قومیت به‌طور معناداری دارای رابطه مثبت با مشارکت سیاسی بوده است که می‌تواند به‌عنوان تهدیدی برای دموکراسی در معنای فراگیر آن لحاظ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Participation, Ethnicity, and Media Space: A Look at Online and Offline Participation in Fars Province

نویسندگان [English]

  • ali arabi 1
  • Alireza Haddadi 2
  • farshad karami 3
1 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Sociology PhD Student, University of Tehran, Tehran, Iran
3 PhD student in sociology, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Participation in elections, as one of the main pillars of religious democracy, increases the social capital of the system and strengthens the foundations of governance. Types of political participation arise from the social and cultural conditions in which people live and ethnicity as a cultural context is effective on various actions of individuals, including electoral participation, so in this article, the political participation among the ethnic groups of Fars province with emphasis on The elections of the Islamic Consultative Assembly has been covered. In the present study, according to the subject, logic, and purpose of the research, a quantitative approach and survey method was used, and the statistical population of the investigation included 600 citizens aged 18 and over in three cities of Shiraz, Noorabad, and Firoozabad (representatives of Fars, Lor, and Turk) is. The required data were collected using a questionnaire. The results show that offline and online political participation among the sample members is lower than average, however, in both variables, the ethnic context of cities has a significant positive relationship with political participation, which can be considered as a threat to democracy in Its all-encompassing meaning should be taken into account.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elections
  • Ethnicity
  • Social Networks
  • Online Political Participation
Journal of Islamic Revolution Approach, third year, number 8, pp. 87-104. (Persian).
Abdullah, A. M. (2016). “The effect of religious components on voting behavior and political participation in the Islamic Republic”, Political Science, 20(No. 77 - Spring 96), 31-54. (Persian).
Abdullahi Nejad, A.; Sadeghi, J.; Ghaseminejad, A. (2015). “Social media and political participation in elections (the relationship between the use of Facebook”, Telegram and Instagram and the political participation of students in the 7th March 2014 elections), New Media Studies, 2(5), 34-75. (Persian).
Akbari, H.; Fakhari, R. (2016). “The role of ethnicity in the electoral behavior of multi-ethnic communities (case study: Bojnord city)”, Applied Sociology, 28(2), 71-90. (Persian).
Anbari, M.; Qolizadeh Mirzaei, H. (2016). “The study of the relationship between local identitarianism and electoral actions: the investigation of the Islamic Council elections in Lorestan”, local development (rural-urban), period 9, No. 2, serial number 17, pp. 261-282. (Persian).
Ayoubi, H. (1998). Electoral behavior (models and theories). In the collection of articles on electoral participation, political participation, Tehran: Safir Publications. (Persian).
Ayouzi, Mohammad Rahim. (2009). “The influence of media on electoral behavior”, Communication Research, 16(57), 157-174. (Persian).
Baby, E. (2011). Research methods in social sciences, first volume, translated by Reza Fazel, Tehran: Samit Publications. (Persian).
Baccini, L., Brodeur, A., Nossek, S., & Shor, E. (2021). “Terrorism and Voting Behavior: Evidence from the United States”, Research & Politics, 8(1), 2053168020987333.
Bastani, S.; Azam Azadeh, M.; Soltani, F. (2009). “Social networks and voting behavior of young people in Mashhad”, Iranian Journal of Sociology, 10(3), 3-26. (Persian).
Blakey, N. (2011). Social research design, Hassan Chavoshian (translator), Tehran: Ney Publishing. (Persian).
Chalabi, M. (2015). Sociology of order: description and theoretical analysis of social order, Tehran: Nei Publishing House. (Persian).
Chan, N. K. (2020). Political Inequality in the Digital World: The Puzzle of Asian American Political Participation Online. Political Research Quarterly, 1065912920945391.
Endres, K. (2020). “Targeted issue messages and voting behavior”, American Politics Research, 48(2), 317-328.
Farhadi, M; Kazemi, A. (2012). “Economic-social development, ethnicity and political participation”, Social Studies and Research in Iran, 2(4), 571-597. (Persian).
Farmer, Z. S.; Rabbani Khorasgani, A.; Yazdakhati, B. (2013). “The role of national media in the electoral behavior of Isfahan citizens”, Communication Research, 21(79), 9-31. (Persian).
Galandini, S., & Fieldhouse, E. (2019). “Discussants that mobilise: Ethnicity political discussion networks and voter turnout in Britain”, Electoral Studies, 57, 163-173.‏
Garzia, D., Ferreira da Silva, F., & De Angelis, A. (2020). “Image that matters: News media consumption and party leader effects on voting behavior”, The International Journal of Press/Politics, 25(2), 238-259.
Gil de Zúñiga, H., Molyneux، L., & Zheng, P. (2014). “Social media، political expression، and political participation: Panel analysis of lagged and concurrent relationships”, Journal of Communication, 64(4), 612-634.‏
Goyanes, M., Borah, P., & de Zúñiga, H. G. (2021). “Social media filtering and democracy: Effects of social media news use and uncivil political discussions on social media unfriending”, Computers in Human Behavior, 120, 106759.
Gulab Chi, M. (2004). “The role of factional ideas in electoral behavior”, Political-Economic Information, No. 215 and 216, 148-160. (Persian).
Hosseini, S. S.; Bahrami Laigh, L.; Qeshmi, S. H. (2016). “The relationship between the economic development of the provinces and the electoral behavior of the people in the tenth period of the Islamic Council elections”, Journal of Political Science, 12(3), 107-126. (Persian).
Imam Jumazadeh, S. J.; Rahber Ghazi, M. R., Barzegar Ghazi, K.; Sadeghi Naghd Ali, Z. (2012). “Investigating the relationship between religiosity and electoral behavior (case study of Tabriz University students)”, Bi-Quarterly Journal of Soft Power Studies, 3(8), 27-44. (Persian).
Karimi Meleh, A. and Tabarsouteh, M. S. (2018). “Political Sociology of Electoral Behavior of Kurdistan Province (1st to 12th Presidential Election Period)”, Iranian Social Issues Quarterly, No. 7, 1-21. (Persian).
Kim، Y., & Chen, H. T. (2016). “Social media and online political participation: The mediating role of exposure to cross-cutting and like-minded perspectives”, Telematics and Informatics, 33(2), 320-330.‏
Klapper, Jh. (1998). The Effects of Mass Communication. New York: Free press, pp. 18-33.
Kuper, A. (2004). The social science encyclopedia. Routledge.‏
Maginot, K. B. (2021). “Effects of deportation fear on Latinxs civic and political participation”, Ethnic and Racial Studies, 44(2), 314-333.
Ng، K. S. (2017). “Rethinking the political participation of Hong Kong Christians”, Social Transformations in Chinese Societies, 13(1), 37-55.‏
Peterson, C. (2021). “The Turnout Gap: Race”, Ethnicity, and Political Inequality in a Diversifying America, by Bernard L. Fraga. (2021): 72-75.
Rahbarkazi, M. R.; Fadai Dehchashmeh, M. (2016). “Islamic Council elections of 1994: the role of media in electoral behavior (case study: Isfahan University students)”, Communication Research, 24(89), 65-91. (Persian).
Sefa-Nyarko, C. (2021). “Ethnicity in Electoral Politics in Ghana: Colonial Legacies and the Constitution as Determinants”, Critical Sociology, 47(2), 299-315.
Sejasi Ghedari, H.; Portahari, M.; Sadeghi, V.; Hosseini, S. M. H. (2015). “Analysis of the relationship between tribalism of local communities and political development in electoral conditions”, Journal of Geography and Regional Development, No. 30, Year 14, 20-48. (Persian).
Shahram Nia, A. M.; Ebrahimipour, H.; Mahmoud Oghli; R., Malkan; M. (2016). “Measuring the impact of social networks on political participation: a case study of Mazandaran University students”, Applied Sociology, 28(1), 19-32. (Persian).
Taliban, M. R.; Mirzaei, M. (2010). “Empirical study of the relationship between levels of religiosity and electoral behavior of students”, Historical sociology. 2 (4): 67-33. (Persian).
Vaezi, M. (2010). Survey and measurement of indicators of public culture of the country, Pars Expert Research Company, Tehran: Publishing Institute. (Persian).
Yang, H. C., & DeHart، J. L. (2016). “Social media use and online political participation among college students during the US election 2012”, Social Media Society, 2(1), 2056305115623802.‏
Yousefi, A. (2001). “Inter-ethnic relations and its impact on the national identity of the ethnic groups in Iran: a secondary analysis on the data of a national survey”, National Studies Quarterly, No. 8, 11-42. (Persian).