طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای دانشجو معلمان در توسعه رشته آموزش علوم اجتماعی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و دانشجوی دکتری گروه برنامه‌ریزی درسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

4 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

10.22055/qjsd.2023.18267

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای دانشجو معلمان در توسعه رشته آموزش علوم اجتماعی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا کیفی بود. جامعه آماری شامل اساتید و نخبگان رشته جامعه‌شناسی و رشته برنامه‌ریزی درسی و اساتید دانشگاه فرهنگیان بودند که 17 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند و بر اساس قاعده اشباع نظری به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. از مصاحبه نیمه ساختار یافته برای گردآوری داده‌ها استفاده شد. داده‌های بدست آمده از مصاحبه‌ها با استفاده از ابزار MAXQDA و روش کدگذاری تجزیه و تحلیل شد. بعد از کدگذاری، مدل مناسب برای برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان در درس مطالعات اجتماعی طراحی شد. اعتبار یافته‌ها از دو طریق حاصل شد. ابتدا کل فرایند کدگذاری در اختیار 3 مشارکت کننده در پژوهش و 3 خبره مجرب در حوزه کار کیفی بیرون از پژوهش داده شد و از آنان خواسته شد که دیدگاه‌ها و نظرات خود را بیان کنند که در برخی موارد اصلاحاتی صورت گرفت. همچنین برای پایایی نتایج از 2 همکار با سابقه خواسته شد که به‌صورت تصادفی 3 مصاحبه را از اول کدگذاری کنند که حاصل ضریب توافق کدگذاری 84/0 حاصل شد. یافته‌های این پژوهش، ویژگی‌های عناصر برنامه درسی مبتنی بر شایستگی به ترتیب برای هدف، محتوا، فعالیت‌های یادگیری، و روش‌های یاددهی یادگیری و ارزشیابی را نشان داد. نتایج این پژوهش برای دست‌اندرکاران دانشگاه فرهنگیان و در برنامه‌های آموزشی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Competency-Based Curriculum Model for Student Teachers in the Development of Social Science Education

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Salmanpour 1
  • Jahangir Yari Haj Atalou 2
  • Hossein Baghaei 3
  • Sadegh Maleki Avarsin 4
1 Faculty member of Payam Noor University and PhD student of Curriculum Planning Department, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran
4 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to design a competency-based curriculum design model for student-teachers in the development of social science education. The present study was applied in terms of purpose and qualitative in terms of implementation method. The statistical population included professors and elites in the field of sociology and the field of curriculum planning and professors of Farhangian University. 17 people were selected as the sample size by purposive sampling method based on the theoretical saturation rule. Semi-structured interviews were used to collect data. Data obtained from interviews were analyzed using MAXQDA tool and coding method. After coding, a suitable model for a competency-based curriculum was designed for the student-teacher of Farhangian University in the social studies course. The findings were validated in two ways. First, the whole coding process was given to 3 participants in the research and 3 experienced experts in the field of quality work outside the research, and they were asked to express their views and opinions, which in some cases were corrected. Also, for the reliability of the results, 2 colleagues with experience were asked to randomly codify 3 interviews from the beginning, which resulted in a coding agreement coefficient of 0.84. The findings of this study showed the characteristics of competency-based curriculum elements for purpose, content, learning activities, and teaching-learning teaching methods and evaluation, respectively. The results of this research can be used for Farhangian University staff and in educational programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competency Based Curriculum
  • Student Teachers
  • Farhangian University
  • Social Studies Course
Ali Ahmadi, G., Amini Zarrin, A., Mahdizāde Tehrāni, A. (2016). “An overview of teacher knowledge types from the viewpoint of connoisseurship theory and its relation with educational technology: A descriptive-analytic study”, Educational Innovations, 15(4), 7-28. (Persian).
Byham W., Moyer, R. (2002). Using competencies to build a successful organization. Canada: DDI Publication.
Crisolo Oliver R., Sandy Camposano and Danilo V. Rogayan Jr.1 (2021). Relevance of social studies in the 21st century society: Students’ perspectives . International Journal of Didactical Studies Volume 2, Issue 1, 2021.
Dilmore, T; Moore, D; Bjork, Z. (2011). Implementing Competency-Based Education: A Process Workbook, University of Pittsburgh Press.
Dibaei Saber, M., Abbassi, E., Fathi Vajargah, K., Safaei Movahed, S. (2020). “Defining the Professional Competency Components of Teachers and the Analysis of it's Position in High Level Documents of Iran's Education”, Teaching and Learning Research, 13(2), 109-123. doi: 10.22070/tlr.2017.13.2.109. (Persian).
Hedayati, A. (2016). “Developing and validating of the competency-based curriculum model for MA in curriculum course”, Qualitative Research in Curriculum, 1(4), 21-40. doi: 10.22054/qric.2016.7494. (Persian).
Karimyan H, Arasteh H R, Behrangi M R, Zeinabadi H R. Designing and Explaining a Framework for Professional Competencies of Primary School Student-Teachers at Farhangian University. Educ Strategy Med Sci. 2019; 11 (5):178-190. (Persian).
Lobanova, T., Shunin, Yu. (2008). “Competence- Based Education–A Common European Strategy”, Computer Modelling and New Technologies, Vol. 12, no.2, 45-65, Available at: http://tsi.lv/RSR/vol12_2-6.
Khorooshi, P., Nasr Isfahany, A., Mirshahjafari, S., Mosapour, N. (2017). “The Conceptual Model of the Expected Competencies of Teacher-Students in Farhangiyan University according to Experts”, Educational Measurement and Evaluation Studies, 7(18), 169-199. (Persian).
Momeni Mahmouei, H., Shariatmadari, A. (2009). “A competency based curriculum model for undergraduate course on primary education”, Journal of Management and Planning In Educational System, 2(2), 128-149. (Persian).
Majedi, P., Naderi, E., Seifnaraghi, M. (2019). “Designing a model of teacher competencies in accordance with global characteristics and validating it from the viewpoint of educational experts and exemplary teachers of schools in Tehran”, Journal of School Administration, 7(1), 84-104. doi: 10.34785/J010. 1398. 309. (Persian).
Nicholls, A., & Nicholls, S. H. (2018). Developing a curriculum: A practical guide. Routledge.
Rezaai, M. (2019). “Teachers’ Professional Competencies: Past, Present, and Future”, QJOE. 2019; 35 (2): 129-150. (Persian).
Riazi S., Dehghannayeri N., Hosseinikhah A, Aliasgari M. (2020). “Understanding gaps and needs in the undergratue nursing curriculum in Iran: A prelude to design a competency-based curriculum model”, Payesh. 19 (2):145-158. (Persian).
Ryan, Sharon L. (2011). Development of a competency-based curriculum in the active management of the third stage of labor for skilled birth attendants. Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Doctor of Nursing Practice in the Graduate School of The Ohio State University.
Rogayan, D. V. Jr., Gallardo, C. B., Lacaste, J. T., & Roque, D. J. A. (2021). “21st-century skills of social studies students: Basis for a proposed training program”, International Journal of Multidisciplinary: Applied Business and Education Research, 2(2), 131–141. http://dx.doi.org/10.11594/ijmaber.02.02.08
Ross E. Wayne (2001). The Challenges of Teaching Social Studies:What Teachers? What Citizenship? What Future? A Tribute to Joan Pagès Blanch1 University of British Columbia.
Soleymanpoor, J., Ghafari Mejlej, M., Negahdarian, S. (2011). “A Comparative Study of Teachers’ and Student-Teacher’s Views in Evaluating Teacher Training Curriculum in Fava Age Based on Philosophical and Social Bases”, Information and Communication Technology in Educational Sciences, 2(1), 59-77. (Persian).
Twining P, Butler D, Fisser P, Leahy M, Shelton C, Forget-Dubois N, Lacasse M. (2021). “Developing a quality curriculum in a Technological Era”, Educational Technology Research and Development, 69(4), 2285-2308.
Wing Y. (2006). “Exploring the behavioral patterns of entrepreneurial learning: A competency approach. Education Training, 48(5), 309-321.