کاوشی در فرآیند افزایش ناپایداری‌ها و طلاق در خانواده‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز و عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استاد گروه جامعه‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22055/qjsd.2023.18263

چکیده

این مطالعه با هدف کاوش فرآیند افزایش ناپایداری‌ها و طلاق در خانواده‌های شهر دره‌شهر انجام شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، نظریه زمینه‌ای کوربین و اشتراوس است. داده‌های این پژوهش از طریق مصاحبه عمیق با 20 نفر از خانواده‌های در معرض طلاق و طلاق گرفته با متخصصان حوزه خانواده در شهر دره‌شهر به شیوه نمونه‌گیری هدفمند و نظری گردآوری شده است. تحلیل داده‌ها بر اساس کدگذاری سه مرحله‌ای باز، محوری و گزینشی انجام شد. بعد از کدگذاری چهار مقوله‌اصلی خانواده به ظاهر هسته‌ای شده ولی ناپایدار، تفاوت‌های طبیعی و عدم رشد اجتماعی کافی زمینه‌ساز ناپایداری خانواده‌ها، تغییر نوع نگاه به زندگی زناشویی و پایبندی به آن و فرزندان اولین قربانی خانواده‌های ناپایدار پدیدار شدند که حول یک مقوله هسته به نام سیالیت و شکنندگی روابط زناشویی شکل گرفتند. البته سیالیت و شکنندگی روابط زناشویی دلیلی بر نابودی و فروپاشی خانواده نیست بلکه به معنای تغییر ساختار خانواده است و تغییر در ساختار خانواده همگام با تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است. همچنین خانواده در جریان تغییرات خود اشکال نوین و ارزش‌های جدیدی را پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis the Process of Increasing Instability and Divorce in Families

نویسندگان [English]

  • Hossein Moltafet 1
  • jaber Moulaie 2
  • Alihossein Hosseinzadeh 3
1 Assistant Professor, Department of Sociology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 PhD Student in Sociology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Department of Social Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Professor of Sociology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

This study was conducted with the aim of exploring the process of increasing instability and divorce in families in the city of Darhshahr. The method used in this research is Corbin and Strauss Grounded theory. The data of this study were collected through in-depth interviews with 20 divorced and divorced families with family specialists in the city of Darhshahr by purposeful and theoretical sampling. Data analysis was performed based on three stages of open, axial and selective coding. After coding the four main categories of the seemingly core but unstable family, natural differences and insufficient social development underlie the instability of families, change the way of looking at and adhering to married life and the children of the first victims of families. Appeared unstable which formed around a core category called the fluidity and fragility of marital relationships. Of course, the fluidity and fragility of marital relationships is not a reason for the destruction and collapse of the family It means changing the structure of the family And the change in the structure of the family is in line with the social, economic and cultural changes of society.The family has also embraced new forms and new values during its changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divorce
  • Instabilities Families
  • Fluidity and Fragility of Marital Relationships
  • Darrehshahr
Abdollahi, A.; Ahadi, H.; Tajeri, Buick and Haj Alizadeh, K. (2021). “The Experience of Divorce from the Perspective of Divorced Couples in Tehran in the First Five Years of Life”, Quarterly Journal of Women's Strategic Studies, Vol. 22, No. 89, 162-143. (Persian).
Afsharkohan, J. and Rezaian, M. (2018). “Intergenerational Comparison of the Relationship between Individuals' Value System and Attitudes Toward Family Sustainability”, Sociological Quarterly of Social Institution, Vol. 5, No. 12, 336-293. (Persian).
Amato, Paul. R. (2000). “The Consequences of Divorce for Adults and Children”, Journal of Marriage and the Family, Vol. 62, No. 6, 1269-1287.
Azad Armaki, T. (2017). Changes in the Challenges and Future of the Iranian Family, Tehran: Tisa Publications. (Persian).
Azad Armaki, T. (2008). Sociology of the Iranian Family, Tehran: Samat Publications. (Persian).
Bahmani, Sajjad; Hemmati, Reza & et. al. (2020). “Understanding the process of shaping the marginalization experience based on the data theory of the foundation under study: Malachieh and Tal Barami neighborhoods of Khuzestan, Social Development Quarterly, Vol. 14, No. 54, 127-158. (Persian).
Bala Khani Issa Lou, Q. (2017). Sociological explanation of the emergence of individualism in the Iranian family, PhD thesis in Sociology, Payame Noor University of Tehran. (Persian).
Brown, L. Susan & Wright, R. Matthew (2019). “Divorce attitudes among older adults: two decades of change”, Journal of Family Issues, Vol 40 (8), 1018-1037.  
Creswell, W. J. (2013). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions, Thousand Oaks, CA: Sage.
Danaeifar, H. and Emami, S. M. (2008). “Qualitative Research Strategies: A Reflection on Foundation Data Theorizing”, Management Thought Quarterly, First Year, Second Issue, 69-97. (Persian).
Ellwood, Ch. (2018). Sociology and Modern Social Issues, translated by Mohsen Niazi and Azam Nejadi, Tehran: Sakhnouran Publishing. (Persian).
Ghodsi, A. M.; Balali, I. and Isazadeh, S. (2012). “Socio-economic deterrents and facilitators of divorce, Strategic Studies of Women”, Fourteenth Year, No. 53, 85-43. (Persian)
Ghani Rad, S. M. A. (2018). “The decline of patriarchy the collapse of the family or the rise of the civil family”, Tehran: Farhang Naqd Publications. (Persian).
Giddens, Anthony and Satin, F. (2015). Sociology, translated by Houshang Naebi, Volume I, Tehran: Ney Publishing. (Persian).
Giddens, A. (2006). Sociology, translated by Manouchehr Sabouri, Tehran: Ney Publishing. (Persian).
Habibpour, H. and Nazak Tabar, H. (2012). “Factors of Divorce in Mazandaran Province”, Quarterly Journal of Women’s Strategic Studies, Fourteenth Year, No. 53, 128-87. (Persian).
Hargens, L. Lowell (2019). “Incidence of first-marriage divorce among women in the 1979 panel of the National Longitudinal Survey of Youth”, Journal of Demographic Research, Vol 40, 52, 1530-1535.
Hassani, M. R.; Hedayati, M. and Mohammadzadeh, F. (2019). “Meta-analysis of studies conducted on attitudes toward divorce in 2005-2006”, Iranian Journal of Social Studies, Volume 11, Number 3, 126-151. (Persian).
Inglehart, R. (2021). Renovation and post-modernization of cultural, social and political changes in 43 communities, translated by Mohsen Niazi, Taha Ashayeri and Mojtaba Manouchehri, Tehran: Sokhnoran Publications. (Persian).
Jafari Bai, M.; Rahmani Firooz Jah, Ali; Froutan, Yaghoub and Pahlavan, M. (2020). “A Study of the Developments of the Iranian Family in the Perspective of Demographic Indicators 1355-1695”, Quarterly Journal of Population, Twenty-sixth year, No. 109, 153-121. (Persian).
Kavas, S. & Thornto, A. (2013). “Adjustment and Hybridit in Turkish Family change perspectives from Developmental Idealism”, Journal of family History, Vol. 38, Issue 2, 223-241.
Kyung-Sup, Chang, Min-Young, Song (2010). “The stranded individualizer under compressed modernity: South Korean women in individualization without individualism”, The Briths Journal of sociology, Vol 61, Issue 3,539-546.
Kazemipour, Sh. and Calligrapher, A. (2013). “Meta-analysis of studies conducted on the level, trend and determinants of divorce in Iran and selected countries during 1986-90”, Population Quarterly, Vol. One, No. 1, 59-33. (Persian)
Mashonis, J. (2019). Social Issues, translated by Houshang Naebi, Vol. 2, Tehran: Culture, Art and Communication Research Institute Publications. (Persian).
Mehr News Agency (2020). Divorce alarm was sounded in Ilam province / the average of the province is higher than a country, Mehr News Agency, 11/30/1400 https://www.mehrnews. com/news. (Persian).
Moltafat, H.; Shahpari, D.; Mohebbi Meymandi, M. and Hashemi, F. (2021). “A Study of the Dynamics of Divorce in Iran in the Period of 2004-2015”, Family Research Quarterly, Year 16, No. 64, 568-547. (Persian).
Parrillo, N. V. (2004). Contemporary social problem, American: publishe Pearson.
Poor Najaf, H. (2002). “Youth and the Family in Ilam”, Ilam Culture Quarterly, No. 6-5, 113-103. (Persian).
Rezaei Nasab, Z. and Fotouhi, S. (2021). “Analysis of Demographic Characteristics of Divorce in Ilam Province”, Quarterly Journal of Cultural Sociology, Vol. 11, No. 3, 145-172. (Persian).
Sabteahval Organization (2020). Yearbook of Demographic Statistics of the General Registry Office of Ilam Province in 2018, Ilam: Sabteahval Organization. (Persian).
Statistical Center of Iran (2021). Report of the Statistics Center of Iran, https://www.amar.org.ir (Persian).
Vignoli, D., Styrc, M., Matysiak, A., & Tocchioni, Valentina (2018). “The positive impact of women’s employment on divorce: Context”, selection, or anticipation?, Demographic Research: Vol 38, 1058- 1110.
Williamson, M. (2005). “The Impact of Structural Changes in the 1960s and 1970s on Family Structure in America”, Western Tourism, No. 17, 59-51. (Persian).