بررسی وضعیت توسعه اجتماعی در استان‌های کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه پژوهشی توسعه اجتماعی جهاد دانشگاهی واحد استان مرکزی، اراک، ایران

2 دانشجو دکتری و عضو گروه پژوهشی توسعه اجتماعی جهاد دانشگاهی واحد استان مرکزی، اراک، ایران

10.22055/qjsd.2023.36524.2390

چکیده

پیچیدگی و قضاوت‌های ارزشی در توسعه اجتماعی موجب شده الگوی آن میان صاحب‌نظران غامض و در بسیاری از مواقع مخدوش جلوه کند. خلاء نشانگرهای معتبر و مورد اجماع، رصد روند توسعه اجتماعی کشور را سخت و غیر ممکن کرده است. گذشته از این، مناقشه بر سر دلایل انتخاب شاخص‌های معرف آن هم وجود دارد. فقدان تعریف، شاخص‌های قابل اجماع برای شناخت وضعیت در سری‌های زمانی، عملی نشدن ارزیابی برنامه‌ها و عملکردهای نهادها و ارگان‌های متولی را به مسئله و چالش پیشروی حوزه توسعه اجتماعی بدل نموده است. بنابراین موضوع این مقاله دستیابی به تعریف و وضعیت شاخص‌های توسعه اجتماعی با توجه به ویژگی‌های ساختاری کشور ایران است. با در نظر گرفتن شریط بومی جامعه، تعریف و شاخص‌هایی برای سنجش توسعه اجتماعی در نظر گرفته شد که ضمن قرابت با شاخص‌های بین‌المللی، امکان مقایسه‌پذیری در سطوح استانی، ملی و بین‌المللی را ممکن و با خصلت تکاملی، امکان رفع نواقص موجود را فراهم نماید. روش این مطالعه ترکیبی از نوع اکتشافی، دسته توسعه ابزار از نوع‌شناسی کراسول و پلانو ـ کلارک است. ابتدا با تکنیک فراترکیب در الگوی نوبلت و هیر اسناد،گزارشات بین‌المللی و ملی توسعه اجتماعی بررسی، طبقه‌بندی و با اجرای تکنیک دلفی اعتبارسنجی گردید. سپس با طی مراحل شاخص‌سازی، 107 شاخص به دست آمد که هر یک از آنها با روش تحلیل ثانویه در تمامی استان‌های کشور سنجش و اندازه‌گیری گردید. طبق نتایج میانگین 19 استان، پایین‌تر از میانگین کشوری است. فاصله بین استان‌های بالا و پایین از نظر میانگین توسعه اجتماعی قابل توجه و الگوی توسعه اجتماعی در ایران ماکروسفالی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Situation of Social Development in the Provinces of the Country

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mobaraki 1
  • zohreh shahbazi 1
  • Najme Mostafavi 2
1 Academic staff member of the Social Development Research Group of Academic Jihad, Central Province Branch, Arak, Iran
2 Ph.D student and member of the research group of social development of academic Jihad branch of central province, Arak, Iran
چکیده [English]

Complexity and value judgments in social development have caused its model to appear ambiguous and distorted in many cases among experts. The absence of reliable and consensus social development has made monitoring a country’s social development process challenging. Besides, there is also a controversy over the reasons for choosing its social development. No clear definition of agreed-upon social development indicators to recognize the situation in time series has made the failure to evaluate programs and functions of institutions in charge a challenge for advancement in social development. The present study aims to achieve precise and agreed-upon definitions and situations of social development indicators according to the Iranian structural characteristics. as a result, the definitions of social development indicators were determined concerning the local conditions of Iranian society. While being close to international standards, the indicators made provincial, national, and international comparability possible and fixed the existing defects with their evolutionary features. The study employed exploratory sequential mixed methods instrument development design developed by Creswell and Plano Clark. First, international and domestic documents and reports on social development were examined, classified, and validated using the Delphi technique using Noblit and Hare’s meta-synthesis technique. Then, 107 indices were obtained through indexing, each evaluated and measured by secondary analysis in all Iranian provinces. As the results show, the mean scores of 19 provinces are lower than the national mean score. The distance between upper and lower provinces is significant in terms of average social development, and the pattern of social development in Iran is macrocephaly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Development
  • Social Justice
  • Quality of Life
  • Social Security
  • Social Capital
Abdulahi, M. (1999). “Social development from the perspective of today's sociology. Proceedings of the Social Development Conference”, pp. 215-249, Tehran: Scientific and Cultural Publications. (Persian).
Abdulahi, M. (2005). “The concept of social development. Proceedings of the Conference on Policies and Management of Growth and Development Programs in Iran”, Vol. 3rd Tehran: Higher Institute of Management and Planning Education and Research. (Persian).
Abdulahi, M. (2005). The concept of social development. Proceedings of the Conference on Policies and Management of Growth and Development Programs in Iran (3rd volume). Tehran: Higher Institute of Management and Planning Education and Research. (Persian).
Akbari, G. (1999). “The current state of Iranian society in terms of social development indicators”, Proceedings of the Social Development Conference (pp. 29-50). Tehran: Scientific and Cultural Publications. (Persian).
Alizad, A. (2014). Reflection of social development in the development programs of the Islamic Republic of Iran (first to fifth programs), Social Sciences Quarterly, Year 25, No. 70, 124-159. (Persian).
Aspalter , C., & Singh, S. (2008). Debating social development: an introduction. In s. singh, & c. aspalter, debating social development (pp. 1-10), manchester: casa verde.
Azad Aramaki, T., Mubaraki, M., Shahbazi, Z. (2011). “Identifying and examining the practical indicators of social development (with an emphasis on the Delphi method)”, Scientific and research quarterly of social and cultural development studies, first year, No. 1-23. (Persian).
Azkia, M. and Ziarati, S. (2001). “Poverty, vulnerability and social development with emphasis on the rural society of Iran”, Proceedings of the Social Development Conference (pp. 51-69). Tehran: Scientific and Cultural Publications. (Persian).
Azkia, M., Ghaffari, G. (2005). Sociology of development. Tehran: Kahan. (Persian).
Bukharai, A. (2001). Micro and macro view of social development. Proceedings of the Social Development Conference (pp. 1-12). Tehran: Scientific and Cultural Publications. (Persian).
Creswell, J. W. (2007). Research design: qualitative. quantitive and mixed methods approches.
Davsi, G. (2004). A History of the Social Development Network in The World Bank, 1973-2002. Washington, DC: word bank.
Estes, R. (2001). Social welfare and social development : partner or competitor. pensylvania: university of pensylvania.
Firozabadi, A., Hosseini, R. and Ghasemi, R. (2010). Studying the indicators and ranking of social development in the provinces of the country and its relationship with social capital. 10th Year Social Welfare Quarterly 57-93. (Persian).
Frank, A. (1980). Sociology of development and underdevelopment of sociology, (M. Senajian) Tehran: Sharif University of Technology Press. (Persian).
Frank, A. G. (1967). Capitalism and Underdevelopment in Latin America . New York: Monthly Review Press.
Ganei Rad, M. (2005). “Social development approach to poverty alleviation programs in Iran”, Social welfare quarterly, fifth year, number 18, 1-34. (Persian).
Ghaffari, Gha and Omidi, R. (2008). Quality of life index of social development, Tehran: Shiraz. (Persian).
Ghasemi, R.; Kamran, R. (2006). “Investigation of social development indicators and its stratification in Isfahan province”, Social Welfare Quarterly, Vol. 6, No. 23, 248-225. (Persian).
Gholampour Ahangar, A. (without). Social development at a glance. Tehran: Office of Political Studies. (Persian).
Griffin, K. (1974). The Political Economy Agrarian Change. Cambridge: Harvard University Press.
Gui, D. (1992). “Investigating the human and social indicators of development”, The Village and Development of Jihad Construction Magazine, No. 4. (Persian).
Hariri Akbari, M. (2002). “Social Development: From Weber to Habermas”, Proceedings of the Social Development Conference, pp. 131-148, Tehran: Scientific and Cultural Publications. (Persian).
holister, C. (1977). Social work skills for social development. social development issues 1, 9-16.
Iranian Students' Opinion Survey Center (2016). The situation of Iran in the social progress index report 2016-2014, Tehran: Academic Jihad. (Persian).
Kalantari, A. (2013). Social development, global perspective and the situation of Iran, Tehran: Tehran University Press. (Persian).
Kalantari, Kh. (2011). Quantitative models in planning (regional, urban and rural) Tehran: Farhang Saba. (Persian).
Lashkari, M. (1998). “Social welfare indicators”, Specialized monthly political and economic information number 131-132. (Persian).
Lewis, O. (1966). The Culture of Poverty. Scientific American, 19-25.
Lipton, M. (1977). Why Poor Peaple stay Poor. London:Temple Smith.
Madani, S. (2014). Social Development. Tehran: Reflection Publications. (Persian).
Mejli, J. (2018). Social development of theory and practice. (S. Firouzabadi, and H. Dabaghi, translator) Tehran: Scientific and Cultural Publications. (Persian).
Miah, M. (2008). social development. In m. T, & d. I, encyclopedia of social work (pp. 38-41). new york: oxford university press.
Midgley, J. (1995). Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare. Lonon: sage.
Migdely, D. (2014). Social development : theory & peractice, sage. poblication pub.
Mobaraki, M., Shahbazi, Z.; and Mostafavi, N. (2018). Investigating the status of social development indicators in the provinces of the country. Tehran: University Jihad by order of the country's budget program organization. (Persian).
Mousavi, A. & et. al. (2015). “Dimensions and components of social development in development programs”, Social welfare quarterly, year 16, No. 63, 55-88. (Persian).
Mubaraki, M. and Shahbazi, Z. (2013-2014). Investigating the status of social development indicators in the cities of the central province. Arak: Central Governorate. (Persian).
Myrdal, G. (1970). the challenge of world poverty. harmondsworth : panguin.
Nazari, M. (1998). The characteristics of labor market evolution in the last four decades of 1956-1978, Specialized monthly political and economic information number 131-132. (Persian).
Nili, M. (2011). “Mechanisms of realizing social justice in Iran”, International Market Year 3, No. 13, 26-30. (Persian).
Noblit, G., & Hare, R. (1998). Meta ethnography : synthesizing qualitative studies. london: sage.
omer, S. (1979). social development . international social work 22, 11-26.
paiva, F. (1977). A conception of social development. social service review 51, 327-336.
pandey, R. (1981). Strategies for social development. In J. J, & p. r, social development: conceptual, methodological and policy (pp. 33-49). new york: ST martin press.
Piran, P. (2005). Globalization and social development. Policies and management of growth and development programs in Iran. Tehran: Management and Planning Education and Research Institute. (Persian).
Rahnema, M., & Bawtree, V. (1997). The Pose- Development Reader. New York: Zed Books.
Roberto & Jeffery, F. C. (2016). Methodology of the Indices of Social Development. World Bank, pp. 1-70.
seers, D. (1969). The meaning of development. international development review 11(4), 1-6.
Seers, D. (1969). The Meaning of Development. International Development Review, 1-6.
Shamedani Haq, A. (2001). “Methodological dimensions of social development (quantitative and qualitative indicators)”, Proceedings of the Social Development Conference, pp. 249-276, Tehran: Scientific and Cultural Publications. (Persian).
Smith, d. (1979). where the grass is greener living in an unequal world. penguim.
spergel, O. (1978). social development and social work. In s. s, social administration (pp. 24-35). new york: howorth press.
Titmuss, R. M. (1968). Commitment to Welfar. London: Allen & Unwin. (June 2000). Achieving social development in a globalizing world., (pp. 26-30). Geneva-witzerland.
World Bank. (1975). The Assault on Poverty. Baltimor: Johans Hopkins Univercity Press.