مقایسه تطبیقی اندیشه سیاسی میرزای نائینی و امام خمینی در مورد مؤلفه‌های شکلی و محتوایی نظام سیاسی در دوران غیبت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، گروه مسایل ایران، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار علوم سیاسی، گروه مسایل ایران، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه مسایل ایران، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22055/qjsd.2022.39241.2552

چکیده

مقاله حاضر در پی نگاهی تطبیقی بر دیدگاه‌های آیت‌الله نایینی و امام خمینی در باب نظام سیاسی در دوره غیبت می‌باشد. هر دو فقیه بر تشکیل نظام سیاسی در دوران غیبت نظر داشته‌اند، اما در نحوه تشکیل حکومت و ویژگی‌های حاکمیت با توجه به برداشت و تفسیر خویش از ادله نقلی و عقلی که بر اساس آن اجتهاد کردند اختلاف و افتراق نظر داشتند به نحوی که محوری‌ترین دیدگاه‌های سیاسی علامه نائینی به مثابه آغازگر این حرکت در سنت فقهی و سیاسی شیعه دفع استبداد و توجیه فقهی حکومت مشروطه بود، که بر اساس رهیافت سلبی او بنا می‌شد. در مقابل، حضرت امام خمینی به‌عنوان خلف علامه نایینی در این حرکت با نگرشی وسیع و همه‌جانبه و بر پایه رهیافتی ایجابی به اندیشه‌ورزی در این باب پرداخت. به نحوی که در باب نظام سیاسی به جمهوری اسلامی با حاکمیت ولایت الهی مردمی به ولایت مطلقه فقیه رسید. همچنین استدلال شده است که اندیشه سیاسی امام خمینی در باب نظام سیاسی در دوران غیبت نسبت به اندیشه سیاسی آیت‌الله نائینی کامل‌تر و جامع‌تر می‌باشد در این مقاله با روش تحلیل مقایسه‌ای مؤلفه‌های یک نظام سیاسی در دو بخش کلی مؤلفه‌های شکلی و مؤلفه‌های محتوایی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Comparison of Political Thought of Mirza Naeini and Imam Khomeini about the Components of the Form and Content of the Political System during Absenteeism

نویسندگان [English]

  • abdola pirozi 1
  • Abdolhossein Allah karam 2
  • Ahmad Bakhshayeshi Ardestani 3
  • Aliakbar Amini 2
1 PhD Candidate in Political Science, Department of Iran Issues, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Political Science, Department of Iran Issues, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor of Political Science, Department of Iran Issues, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present article seeks a comparative look at the views of Ayatollah Naeini and Imam Khomeini on the political system during the absence. Both jurists had an opinion on the formation of a political system during the absenteeism, but they had different opinions on the formation of the government and the characteristics of the government according to their perception and interpretation of their narrative and rational arguments on which they practiced ijtihad in the most central way. On the contrary, Imam Khomeini, as the successor of Allameh Naeini in this movement, with a broad and comprehensive approach and based on a positive approach to thinking in this regard. In a way, regarding the political system, the Islamic Republic came to an absolute jurisprudence with the rule of the divine guardianship of the people. Moreover, it has been argued that Imam Khomeini's political thoughts about the political system during absenteeism is more complete and comprehensive than Ayatollah Naini's. In this article, the comparative analysis of the components of a political system in two general parts of formal components and content components has been carried out and compared. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • Ayatollah Naeini
  • Political Thought
  • Political System
Ansari, M. (2006). “Democracy in Imam Khomeini's Political Thought”, Journal of Matin Research, 32-31. (Persian).
Berlin, I. (1989). Four articles on freedom, translated by Mohammad Ali Movahed, Tehran: Kharazmi Publishing. (Persian).
Fawzi Tuiser Kani, Y. (2005). "Imam Khomeini's Political Thought, Qom: Representation of the Supreme Leader in Universities", Journal of Maaref Publishing of the Supreme Leader in Universities". (Persian).
Fawzi, Y. (2009). “Imam Khomeini's Political Thought, Tehran: Vice Chancellor for Research”, Islamic Education, First Edition. (Persian).
Feirahy, D. (2004). “The Political System and Government in Islam, Tehran”, Journal of Samat Publications. (Persian).
Jamshidi, M. H. (2005). Imam Khomeini's Political Thought, Tehran: Imam Khomeini Research Institute and the Islamic Revolution. (Persian).
Jamshidi, M. H. (2000). “Good government in the thought of Imam Khomeini (PBUH)”, Journal of Matin Research, 9. (Persian).
Imam Khomeini, S. R. (2002). "Velayat-e Faqih Islamic Government", Journal of Tehran Institute for Organizing and Publishing the Works of Imam Khomeini. (Persian).
Imam Khomeini, S. R. (2006). “Sahifa Imam, Tehran: Institute for Organizing and Publishing the Works of Imam Khomeini (PBUH)”, Journal of Orouj Publishing, Fourth Edition.
Imam Khomeini, S. R. (2000). “Sahifa Imam (Collection of Lectures and Statements of Imam Khomeini”, Journal of Institute for Organizing and Publishing the Works of Imam Khomeini", Second Edition. (Persian).
Kadivar, M. (1999). “Provincial Government, Tehran”, Journal of Nashr-e Ney, Second Edition. (Persian).
Lake Zaee, N. (2004). “Imam Khomeini's Revolution; Naini Constitution”, Journal of Zamaneh, 3(26). (Persian).
Naeini, M. H. (1979). “Tanbih al-Ummah and Tanzih al-Mullah, with introduction and explanation by Seyyed Mahmoud Taleghani”, Journal of Anteshar Co, fifth edition. (Persian).
Naeini, M. H. (1979). “Tanbih al-Ummah and Tanzih al-Mullah, with introduction and explanation by Seyyed Mahmoud Taleghani”, Journal of Anteshar Co, fifth edition. (Persian).
Naeini, M. H. (2003). “Tanbih al-Ummah and Tanzih al-Mullah, Qom”, Journal of Qom Book Park, Qom Seminary Islamic Propaganda Office Publications. (Persian).
Najafi Khansari, M. (2009). “Minya al-Talib in the margins of gains, nowhere”, Journal of Rushdieh Publications. (Persian).
Qaderi, H. (1999). “Democracy and Task: A Case Study of Imam Khomeini”, Journal of Other Thoughts, Tehran: Citizen.  (Persian).
Qaderi, H. (2004). “Political Thought in Islam and Iran, Tehran”, Journal of Samat Publications. (Persian).
Qolipour, R. (2008). “Good Governance and Proper Government Model”, Tehran, Strategic Research Center of the Expediency Council.
Rosenthal, F. (2009). “The Concept of Freedom from the Perspective of Muslims”, translated by Mansour Mir Ahmadi, Qom Book Garden, Second Edition. (Persian).
Shariat Madar, J., Noureddin, S., & Moghimi, G. H. (2000). “Political Law in the Thought of Mohaghegh Naeini”, Journal of Quarterly Political Science, 3(10). (Persian).
Tajani, B. (2000). “Constitution of the Islamic Republic of Iran”, Journal of Andisheh Asr Publications Tehran. (Persian).