مطالعه مقایسه‌ای قالب‌های ساختاری و چارچوب‌های محتوایی خبرگزاری‌ها در شبکه‌های اجتماعی‌مجازی (نمونه مورد مطالعه: مطالب و پست‌های اخبار ایرنا، ایسنا، آناتولی و رویترز در اینستاگرام و توییتر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه طباطبایی تهران تهران، ایران

10.22055/qjsd.2023.35418.2322

چکیده

توسعه زیرساخت‌های فناروی اطلاعات و ارتباطات، شکل‌گیری انواع شبکه ‌اجتماعی، فعالیت 3.5 میلیارد نفر از سراسر جهان و 47 میلیون کاربر ایرانی در این شبکه‌ها موجب شده تا خبرگزاری‌ها نیز برای گردآوری، انتشار اخبار و دسترسی به مخاطبان به فعالیت در این شبکه‌ها روی آورند. هدف این پژوهش با استفاده از نظریه همگرایی رسانه‌ای، تبیین چگونگی استفاده خبرگزاری‌ها از شبکه‌های اجتماعی است. این پژوهش عملکرد خبرگزاری‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی (ایرنا، ایسنا، آناتولی و رویترز) در اینستاگرام و توییتر را مورد مطالعه قرار داده است. پژوهش حاضر از روش تحلیل محتوای کمی برای داده‌های متنی مکتوب استفاده کرده است. جامعه آماری در این پژوهش، پست‌های منتشر شده این خبرگزاری‌ها در شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام در یک دوره شش ماه (از ابتدای دی ماه 98 تا 31 خرداد 99) معادل 3978 پُست و 800 توییت منتهی به یکم سپتامبر 2020 (11 شهریور 99) یعنی 3200 توییت به صورت کل شمار است. با توجه به تمام شماری، حجم نمونه بالا و خطای تصادفی به حداقل رسیده بنابراین این پژوهش از پایایی قابل قبولی برخوردار است. از نرم‌افزار SPSS و آزمون خی دو برای تحلیل داده‌ها، استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بیشترین توییت‌های منتشر شده مربوط به اخبار مثبت و یا خنثیِ داخلی با 22 درصد و اخبار منفی خارجی با 16 درصد بوده است، خبرگزاری‌ها برای بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی دارای رویه واحد نیستند، نوع تعامل آنها با مخاطبان خود تحت تأثیر نوع شبکه اجتماعی است و همچنین رفتار مخاطبان در هر شبکه اجتماعی نیز متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Criteria for Using Structural Criteria and the Framework of Construction Materials in Virtual Social Networks (Study Sample: IRNA, ISNA, Anatoly and Reuters News Content and Posts on Instagram and Twitter)

نویسندگان [English]

  • Alireza Abdollahinejad 1
  • mohammad zamanirad 2
1 Associate Professor of Communication Sciences, Allameh Tabatabai University of Tehran, Tehran, Iran
2 Master of Journalism, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The development of information and communication technology infrastructures, the formation of various social networks, the activities of 3.5 billion people from all over the world and 47 million Iranian users in these networks have caused news agencies to collect, publish news and reach audiences. The purpose of this study is to explain how news agencies use social networks using media convergence theory. The study examined the performance of national, regional and international news agencies (IRNA, ISNA, Anatolia and Reuters) on Instagram and Twitter. The present study has used the method of quantitative content analysis for written textual data. 800 tweets ending September 1, 2020 (September 11, 1999) means 3200 tweets in total. Due to the total number, high sample size and random error are minimized, so this study has acceptable reliability. SPSS software and Chi-square test were used to analyze the data. Findings show that most of the published tweets were related to positive or neutral domestic news with 22% and foreign negative news with 16%. News agencies do not have a single procedure for using social networks, the type of interaction with their audience. It is influenced by the type of social network and also the behavior of the audience in each social network is different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • News Agency
  • Social Media
  • IRNA
  • Anatoly
  • Reuters
Abdollahi Nejad, A., & Afkhami, H. A., (2013). “News agencies and new media technologies (comparative study of the functions of Reuters, Associated Press, PTA and IRNA in the Internet age with emphasis on the performance of the Islamic Republic News Agency)”, Communication Culture Studies. Spring 2013. No. 53. (Persian).
Aliabadi, G., & Asadi, A., (2003). "Identity card of world news agencies", Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance. (Persian).
Allam, A., (1994). "Political Science Foundations", Tehran: Ney Publishing. (Persian).
Azari, G., & Omidvar, T., (2012). “Investigating the role of virtual social networks on social capital”, Communication Culture Quarterly. Vol. 2 No. 6. (Persian).
Baym, N. K., (2015). "Social Media and the Struggle for Society". Social Media +Society 1-2.
Castells, M. (2009). "Communication power", New York: Oxford University Press.
Chalapy, N. (1994). “Network Analysis in Sociology”, Social Science Quarterly. Autumn and winter (5 and 6), 9-48. (Persian).
Carlinger, F. A. (2003). “Fundamentals of Behavioral Science Research”, translated by Hassan Pasha Sharifi and Jafar Najafi Zand. Second Edition, Tehran: Avaye Noor Publications. (Persian).
Divsalar, M. (2015). “The power of communication or the power of information (a critique of Manuel Castells' theory of network power)”, Information and Communication Book Review Quarterly. First year, Nos. 3 and 4, 92-110. (Persian).
Farhangi, A. and Abtahi, A. (2012). "Future Radio and Future Radio". Radio Monthly, No. 60. (Persian).
Griessner, M. C. (2012). "News Agencies And Social Media: A Relationship With A Future?", Reuters Institute Fellowship Paper University of Oxford.
Hosseini, S. E. (2019). “TV Post TV Developments in the Age of Media Convergence”, Journal of Interdisciplinary Communication and Media Studies, 115-150. (Persian).
HosseiniPakdehi, A., & Karampour, M. A., (2013). “How political developments in the Arab countries of the Middle East and North Africa are reflected in the media: A Comparative Study of BBC Persian and Irna”, Radio and Television Quarterly, Year 9, Issue 21, Winter 2013. (Persian).
Islamifard, G. H., Masoudi. O. A., Aghili., S. V., and Nasrallah., A. A. (2019). “Media Convergence: News Coverage in the Presidential Elections of Iran and France”, Journal of Media Studies, Summer 1398 - No. 45. (Persian).
Jamalzadeh, N., & KhajehAli, M. (2015). “Explaining the victory process of the Islamic Revolution of Iran based on the power model of Manuel Castells network", Islamic Revolution Quarterly. (Persian).
McPhail, T. (2006). "Global Communication: Theories, Stakeholders and Trends (Second Edition)", Blackwell Publishing.
Mehdizadeh, M. (2010). "Media Theories: Common Thoughts and Critical Perspectives (First Edition)", Tehran: Hamshahri Publications. (Persian).
Morgenthau, H. J., & Thompson, K. W. (1985). "Politics Among Nations, The Struggle for Power and Peace", New Dlhi – Lundhiana: Kalyani Publishers.
Motamednejad, K. (2010). "International Communications. Volume one", Tehran: Office of Media Studies and Development. (Persian).
Ofcom (2013). "The International Communications Market 2008", Convergence, London: Ofcom.
Rahmandad, H. S., (2006). "Iranians on Orkut: Trends and Characteristics". ISG research report.
Read, D. (1992). "The Power of News (The history of Reuters 1849-1989)", Oxford University Press.
Rife, D., & et. al., (2009). "Analysis of Media Messages; Application of Quantitative Content Analysis in Research", Translated by Mahdokht Boroujerdi Alavi, Tehran: Soroush Publications. (Persian).
Seruven, W., and Tankard, J. (2002). "Communication theories", Translator: Alireza Dehghan, First Edition, Tehran: University of Tehran Press.
Stephen, L. J. (2005). "Foundations of Social Theory (Second Edition)", Translator: Manouchehr Sabouri, Tehran: Ney.
Shrivastava, K. (2007). "News Agencies from Pigeon to Internet", India: New DawnPress, INC.
We Are Social (2019). Global Digital 2019. https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates.