تدوین مدل مدیریت منابع انسانی مبتنی بر نظام حکمرانی و مسئولیت اجتماعی (مورد مطالعه : شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین المللی خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین المللی خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

4 استادیار، گروه اقتصاد، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

10.22055/qjsd.2023.38758.2519

چکیده

مدیریت کارآمد منابع انسانی، عامل اساسی و مهم درتوسعه اثربخش استراتژی های سازمانی است. هدف از تحقیق حاضر، تدوین مدل مدیریت منابع انسانی مبتنی بر نظام حکمرانی و مسئولیت اجتماعی در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی می باشد. تحقیق حاضر از حیث هدف، کاربردی و اکتشافی و روش آن ترکیبی با ترتیب کیفی - کمی است. جامعه آماری شامل مقالات و متون مرتبط و خبرگان و متخصصان صنعت شکر استان خوزستان می‌باشند. در مرحله کیفی، نمونه آماری برای روش فراترکیب مقالات و متون مرتبط در این حوزه و برای فن دلفی فازی 17 نفر از خبرگان می باشند که به روش هدفمند انتخاب شدند. در مرحله کمی نیز نمونه آماری برای مدل سازی ساختاری تفسیری و مدل یابی معادلات ساختاری، 40 نفر از خبرگان بصورت تمام‌شماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در مرحله کیفی فهرست مقالات و متون مرتبط و پرسشنامه و درمرحله کمی شامل پرسشنامه محقق ساخته مدل مدیریت منابع انسانی مبتنی بر نظام حکمرانی و مسئولیت اجتماعی است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در مرحله کیفی، از روش فراترکیب و دلفی فازی و در مرحله کمی از روش مدلسازی ساختاری تفسیری و مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. ابتدا با روش فراترکیب، الگوی اولیه استخراج و با استفاده از فن دلفی فازی مهمترین عوامل به تایید خبرگان رسید، بعد به کمک تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری سطح و روابط ابعاد الگو تعیین و برازش شد. در نهایت مدل پژوهش با 4 بعد، 17 مولفه و 85 شاخص از برازندگی لازم برخوردار می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Develop a human resource management model based on governance and social responsibility (Case study: Sugarcane and Ancillary Industries Development Company)

نویسندگان [English]

  • hossein drisavi bahmanshir 1
  • Fereydoun Omidi 2
  • foad makvandi 3
  • mehdi basirat 4
1 Department of Business Management, Khorramshahr Branch, Islamic Azad University, Khorramshahr, Iran.
2 Department of Business Management, Khorramshahr International Branch, Islamic Azad University, Khorramshahr, Iran.
3 Department of Management, Shushtar Branch, Islamic Azad University, Shushtar, Iran.
4 Department of Economics, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Effective human resource management is a fundamental and important factor in the effective development of organizational strategies. The purpose of this study is to develop a human resource management model based on the system of governance and social responsibility in the Sugarcane Development Company and ancillary industries. The present research is a combination of qualitative-quantitative in terms of purpose, applied and exploratory and its method. The statistical population includes related articles and texts and experts and specialists in the sugar industry of Khuzestan province. In the qualitative stage, the statistical sample for the method of hybridization of related articles and texts in this field and for the fuzzy Delphi technique are 17 experts who were selected by a purposeful method. In the quantitative stage, 40 experts were selected by statistical sample for interpretive structural modeling and structural equation modeling. The data collection tool in the qualitative stage is a list of related articles and texts and a questionnaire and in the quantitative stage includes a researcher-made questionnaire of the human resource management model based on the system of governance and social responsibility. For qualitative analysis of information in the qualitative stage, fuzzy meta-combination and Delphi method and in the quantitative stage interpretive structural modeling and structural equation modeling were used. First, the initial pattern was extracted by meta-combination method and the most important factors were approved by experts using fuzzy Delphi technique. Finally, the research model with 4 dimensions, 17 components and 85 indicators has the necessary fitness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resource management
  • governance
  • social responsibility
  • Sugarcane and Ancillary Development Company