تبیین مدل تأثیر زمینه‌های فرهنگی– اجتماعی و حمایت قانون بر پیشرفت شغلی زنان با تاکید بر سبک زندگی ‌اسلامی ‌ایرانی (مورد مطالعه : سازمان تأمین اجتماعی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی دکتری بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری،دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

10.22055/qjsd.2023.39490.2570

چکیده

تعداد زنان در سال‌های اخیر‌ در‌ محیط کار رو به افزایش است. امـا زنان‌ در مشاغل مدیریتی و ارتقا به سطح‌ عالی‌ سازمان‌ پیشرفت چندانی‌ نـداشته‌اند. هدف اصلی این تحقیق تبیین مدل تأثیر زمینه‌های فرهنگی– اجتماعی و حمایت قانون بر پیشرفت شغلی زنان با تاکید بر سبک زندگی -اسلامی‌ایرانی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، رویکرد کمی بوده است که با استفاده از تکنیک پیمایش این مطالعه انجام یافته است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بوده و جامعه آماری را، کارکنان اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ شامل 1540 نفر تشکیل می‌دهند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 305 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. آزمون فرضیه‌ ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS انجام شد. بر اساس نتایج تحقیق آمادگی زنان برای ارتقا به مدیریت ارشد، حمایت قانون و سبک زندگی اسلامی ایرانی با پیشرفت شغلی زنان رابطه دارد. زمینه‌های فرهنگی– اجتماعی با آمادگی زنان برای ارتقا به مدیریت ارشد و آمادگی زنان برای ارتقا با سبک زندگی اسلامی ایرانی رابطه دارد. ولی آمادگی زنان برای ارتقا و سبک زندگی اسلامی ایرانی با پیشرفت شغلی زنان از طریق نقش تعدیلگر حمایت قانون رابطه معنی داری ندارند. همچنین نتایج مربوط به معیار ضریب تعیین (R2) نشان داد که متغیرهای مستقل ۸۳ درصد از تغییرات پیشرفت شغلی زنان را توانسته اند تبیین نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Impact of Social-Cultural Context and Law Protection on Career progression with Emphasis on the Islamic Iranian Life Style (Case Study: Social Security Organization)

نویسندگان [English]

  • hosein rahimi kelor 1
  • zahra kazemi 2
  • iman ghasemi hamedani 3
1 Associate Professor, Department of Business Management, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
2 PhD Student in Marketing, Department of Business Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3 PhD Student in Marketing Management, Department of Business Management, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

The number of women in the workplace has increased in recent years.
But women have not made much progress in management and high-level careers.The aim of this study was to explaining the impact of social-cultural context and law protection on career progression with emphasis on the islamic Iranian Lifestyle. Methods in this study was quantitative approach that this study was conducted using a survey technique. The data collecting tool was questionnaire. The statistical population consists of 1540 employees of the General Department of Social Security in East Tehran, including 305 people who were selected using Krejcie and Morgan table using a simple random sampling method. Hypotheses test with using structural equation modeling and pls software. Based on the results, women's readiness for promotion of senior management, law protection and Islamic -Iranian lifestyle is related to the of women's career progression. Social-cultural context is related to women's readiness for promotion of senior management and readiness for promotion is related to islamic Iranian lifestyle. Women's readiness for promotion and islamic Iranian lifestyle has no significant relationship with progress of the women's work through the moderating role of law protection. Also, the results of the coefficient of determination (R2) showed that the independent variables could explain 83% of the changes in women's career advancement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • career advancement
  • Iranian Islamic lifestyle
  • socio-cultural context
  • women's readiness for promotion
  • law protection