تحلیل محتوای کیفی کانال های اصفهانی تلگرام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22055/qjsd.2022.31015.2040

چکیده

کاربران در روند استفاده از شبکه‌های اجتماعی هر روز انتخاب‌های متعددی انجام می‌دهند که هر انتخاب نشان‌دهنده بخشی از نظرات و علایق آن‌ها است. در این پژوهش از طریق تحلیل محتوای کیفی پست‌های پربازدید کانال‌های تلگرامی با هویت اصفهانی به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که کاربران تلگرامی این کانال‌ها از چه پست‌هایی بیشتر استقبال می‌کنند؟ و این پست‌ها حامل چه محتوایی هستند؟ روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی عرفی با منطق استقرائی است و اطلاعات به روش گردآوری سیستمی اطلاعات (DCS) با کمک نرم‌افزار ابتکاریِ طراحی‌ شده جمع‌آوری شده است که می‌تواند اتفاقی نوآورانه در تحقیقات و مطالعات علوم اجتماعی به‌ویژه در ارتباط با مطالعات شبکه‌های اجتماعی باشد. نمونه‌گیری به روش ترکیبی هدفمند از میان پست‌های اشتراک‌گذاری شده 18 کانال دارای هویت اصفهانی بر اساس معیارهای تعریف‌شده انجام شد و نهایتاً مراحل کدگذاری بر روی 135 پست صورت گرفت. بر اساس نتایج تحقیق پنج مقوله اصلی در پست‌های پسندیده شده توسط کاربران اصفهانی قابل‌ مشاهده است که بر اساس نام‌گذاری صورت گرفته عبارت‌اند از «میل به انتقاد و نارضایتی»، «امتداد مجازی روابط واقعی»، «فرهنگ عوامانه ـ عُرفی»، «میل به دانستن» و «هویت اصفهان» در ادامه هر کدام از مقوله‌ها و زیر مقوله‌ها با ذکر نمونه‌هایی شرح و تفسیر گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Content Analysis of Isfahan Telegram Channels

نویسندگان [English]

  • Ahmad Mehrshad 1
  • ali rabbani-khorasgani 2
  • abdolhosein kalantari 3
  • Mohammad mahdi Zolfaghar zadeh 4
1 PhD student of Sociology, Isfahan University, Isfahan, Iran
2 Professor, Department of Social Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Sociology, University of Tehran, Tehran
4 Assistant Professor, Department of Public Administration, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Users make many choices every day in the process of using social networks, each of which represents a part of their opinions and interests. In this research we looking for this question, are the telegram users have most interest to which type of posts from content analysis method and what is the content of this posts? The research method is conventional qualitative content analysis with inductive logic. Data collection is done from DCS method by an innovation software That can be an innovative event in social science study and research specially social networks studies. Purposeful sampling was done among 18 channels of Isfahan-based shared posts based on defined criteria and finally coding was done on 135 posts. According to the results of the research, five main categories are visible in posts liked by Isfahan users, namely "tendency for criticismtendency to know" and "Isfahan's Identity" is described below with examples of each of the categories and sub-categories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Social Networks
  • Telegram
  • Qualitative Content Analysis
  • Isfahan
ایمان، محمدتقی؛ نوشادی، محمودرضا (1390). تحلیل محتوای کیفی، پژوهش، سال سوم، شماره­ی 2.
ببی، ارل (1381). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه­ی رضا فاضل، تهران: سمت.
بصیریان جهرمی، حسین (1392). رسانه‌های اجتماعی ابعاد و ظرفیت‌ها، تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها.
جلالی، رستم (1391). "نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی"، مجله‌ی تحقیقات کیفی در علوم سلامت، سال اول، شماره‌ی 4.
رفیع­پور، فرامرز (1382). تکنیک‌های خاص تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: سهامی انتشار.
رفیع­پور، فرامرز (1393). دریغ است ایران که ویران شود، تهران: سهامی انتشار.
کریپندورف، کلوس (1390). تحلیل محتوا مبانی روش‌شناسی، ترجمه­ی هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی.
 
Bauman Zygmunt & D. L. (2013). Liquid Surveillance; A Conversation Polity press; Malden: USA
Hepp, A. (2013). Cultures of mediatization, Cambridge, Polity press.
Hjarvard, S. (2008). The Mediatization of Society A Theory of the Media as Agents of Social and Cultural Change, Nordicom Review, 29 (2).
Hjarvard, S. (2013). The mediatization of culture and society, London and New York Routledge.
Lundby, K. (2014). Mediatization of communication Università Della Svizzera italiana–University of Lugano 2014 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston.
Turkle, Sh. (2011). Alone together, Newyork, Basic Books.
Van Dijck, J. & Poell, T. (2013). Understanding Social Media Logic, Media and Communication, 1(1), 2-14.