بررسی جامعه شناختی رابطه بین ادراک فساد اداری و اعتماد نهادی دربین شهروندان شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه جامعه‌شناسی سیاسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 استادگروه جامعه شناسی،واحدشوشتر،دانشگاه آزاداسلامی،شوشتر،ایران وگروه جامعه شناسی،دانشگاه شهیدچمران اهواز،اهواز،ایران

3 استادیار گروه جامعه شناسی،واحد شوشتر،دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

10.22055/qjsd.2022.41808.2726

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بررابطه بین ادراک فساد اداری و اعتماد نهادی درجامعه انجام شده است. روش تحقیق ازنوع آمیخته(کیفی – کمی) که دربخش کیفی بارویکردنظریه زمینه ای و دربخش کمی باروش پیمایش می باشد.برای گردآوری داده ها ازجامعه آماری دربخش کیفی از اساتید دانشگاهی و خبرگان رشته های جامعه شناسی ومدیریت دولتی شهراهوازکه ازمسئولان اجرایی وعلمی مرتبط باموضوع بوده اند ،با استفاده از روش نمونه گیری هدفمندتعداد 15نفربعنوان نمونه آماری دربخش مصاحبه انتخاب شدند و دربخش کمی ، شهروندان شهر اهواز، با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد394 نفربعنوان جامعه نمونه برای توزیع پرسشنامه انتخاب شدند. روایی مصاحبه هادربخش کیفی با نظرخبرگان و برای پایایی از روش درون موضوعی و دو کدگزار و در بخش کمی روایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ وبرای روابط بین متغیرها ازتحلیل عاملی تأییدی درنرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ادراک فساد اداری و اعتماد نهادی در جامعه رابطه معنی داری وجود دارد.هرچه میزان ادراک فساد در همه مولفه هایش افزایش و گسترش یابد، باعث کاهش میزان اعتماد نهادی درجامعه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological investigation of the relationship between the perception of administrative corruption and institutional trust among the citizens of Ahvaz city

نویسندگان [English]

  • Eskandar Arami 1
  • Alihossein Hossein zade 2
  • Manucehr Kordzangene, 3
1 PhD student, Department of Political Sociology, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran
2 Professor,Department ofSociology, Shoushtar branch, Islamic Azad university, Shoushtar, Iran and Department, of Sociology , Shahid Chamran University Ahvaz ahvaz Iran
3 Assistant Professor, Department of Sociology, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran
چکیده [English]

This research was conducted with the aim of investigating the factors affecting the relationship between the perception of administrative corruption and institutional trust in the society. The research method is of a mixed type (qualitative-quantitative) which uses grounded theory in the qualitative part and surveys in the quantitative part. To collect data from the statistical community in the qualitative part, university professors and experts in the fields of sociology and public administration in Hawaz, who were among the executive and scientific officials related to the subject. Using the purposeful sampling method, 15 people were selected as a statistical sample in the interview section, and in the quantitative section, the citizens of Ahvaz city, with a simple random sampling method, 394 people were selected as the sample population for distributing the questionnaire. The validity of the interviews was used in the qualitative part with the opinion of experts, and for the reliability of the within-subject method and two coders, and in the quantitative part of the questionnaires, the Cronbach's alpha method was used, and for the relationships between the variables, confirmatory factor analysis was used in Lisrel software. The results showed that there is a significant relationship between the perception of administrative corruption and institutional trust in the society. As the perception of corruption in all its components increases and expands, it causes a decrease in the level of institutional trust in the society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Perception of corruption
  • "social trust"
  • institutional trust"
  • Ahvaz city