بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان در امور شهری ( مطالعه موردی: مناطق 8 گانه شهر اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه جامعه شناسی سیاسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی سیاسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

3 استاد مدعو گروه جامعه شناسی سیاسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران و استاد گروه جامعه‌شناسی سیاسی، واحد چمران،

10.22055/qjsd.2022.32312.2142

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان اهواز است. جامعه آماری شامل افراد 60-18 ساله و روش نمونه گیری چند مرحله ای یا تلفیقی می باشد. این تحقیق با مراجعه به کتابخانه ها و اسناد معتبر و نیز به صورت میدانی انجام گرفته است.متغیرهای احساس بی قدرتی، دینداری، اعتماد اجتماعی، احساس تعلق اجتماعی و پایگاه اقتصادی- اجتماعی و متغیرهای زمنیه ای( سن، جنس، وضعیت تاهل) به عنوان متغیر مستقل و مشارکت اجتماعی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان داد که بین متغیرهای احساس بی قدرتی، دینداری، اعتماد اجتماعی، احساس تعلق اجتماعی و پایگاه اقتصادی- اجتماعی و متغیرهای زمینه ای با مشارکت اجتماعی شهروندان، رابطه مستقیم و معنادار ولی در مورد متغیر احساس بی قدرتی همبستگی معکوس وجود دارد امّا بین جنس و سن با مشارکت اجتماعی شهروندان رابطه ای دیده نمیشود. اما مشارکت اجتماعی در زنان متاهل بیشتر از مردان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting the Social Participation of Citizens in Urban Affairs (Case Study: 8 Districts of Ahvaz City)

نویسندگان [English]

  • eskandar lotfalizadeh 1
  • yousef amini 2
  • Alihossein Hosseinzadeh 3
1 PhD student in Political Sociology, Shushtar Branch, Islamic Azad University, Shushtar, Iran
2 Assistant Professor, Department of Political Sociology, Shushtar Branch, Islamic Azad University, Shushtar, Iran
3 Visiting Professor, Department of Political Sociology, Shushtar Branch, Islamic Azad University, Shushtar, Iran and Professor, Department of Political Sociology, Chamran Branch, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the factors affecting social participation of Ahwaz citizens. The population consisted of 18-60 years old and multistage sampling method. This research has been done by referring to libraries and valid documents as well as field studies. The variables of feelings of powerlessness, religiosity, social trust, sense of social belonging and socioeconomic status and background variables (age, sex, marital status) were considered as independent variables and social participation as dependent variable. Findings showed that there is a direct and significant relationship between the variables of feeling of powerlessness, religiosity, social trust, sense of social belonging and socioeconomic status and contextual variables with social participation of citizens, but there is an inverse correlation with the variables of feeling of powerlessness. But there is no relationship between gender and age with social participation of citizens. But social participation in married women is greater than in men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Participation
  • Variable
  • Correlation