بررسی تطبیقی الگوی جامعه پذیری سیاسی در کتب درسی متوسطه دوم دردولت های اصلاحات و عدالت محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه جامعه شناسی،واحد شوشتر،دانشگاه آزاد اسلامی،شوشتر،ایران.

10.22055/qjsd.2022.39872.2600

چکیده

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی الگوی جامعه پذیری سیاسی درکتب درسی متوسطه دوم در دوران دولت های اصلاحات و عدالت محور است.به همین منظور کتابهای درسی دوره ی دوم متوسطه علوم انسانی، هنر و معارف اسلامی،علوم تجربی، ریاضی فیزیک و فنی حرفه ای و کارو دانش به عنوان جامعه آماری و بر اساس روش نمونه گیری هدفمند، کتب مطالعات اجتماعی به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. برای سنجش مولفه ها از روش ویلیام اسکات1 استفاده شد که بر پایه آن ضریب توافق 20 /93 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ازآمار توصیفی و استنباطی و از نرم افزار اس پی اس اس استفاده گردید.
همچنین در چارچوب این پژوهش،الگوی جامعه پذیری سیاسی و ابعاد و مولفه های آموزشی آن در متون کتب درسی، از طریق شناسایی و کد گذاری سنجه ها و گویه های مرتبط با آن و طبقه بندی و مقوله بندی آن ها، با بکارگیری روش تحلیل محتوا و مقایسه ی تطبیقی یافته های بدست آمده از بررسی متون کتب درسی دوران دو دولت اصلاحات و عدالت محور، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
یافته ها نشان داد مولفه هایی مانند جمهوریت و حکمرانی خوب مورد کم توجهی قرار گرفته ، مولفه های هویت سیاسی دینی و ارزشهای سیاسی انقلاب اسلامی از طریق غیریت سازی یا معرفی و نقد ایدئولوژیک هویت های سیاسی غربی مورد توجه قرار گرفته اند. همچنین ارزشهای سیاسی انقلاب اسلامی بیشتر از ارزشهای اجتماعی و اقتصادی آن مورد تأکید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the pattern of political socialization in secondary school textbooks In reform and justice-oriented governments

نویسندگان [English]

  • Majid Jameinasab
  • Ahmad Ali Hesabi
  • yousef amini
  • nabiallah ider
Department of Sociology,Shoushtar branch,Islamic Azad University,Shoushtar,Iran.
چکیده [English]

Abstract:
The aim of this research is to comparatively study the pattern of political socialization in secondary schools in the era of reform and justice-oriented governments.For this purpose, the textbooks of the second year of high school of humanities, Islamic arts and education, experimental sciences, professional mathematics, physics and technology and work knowledge as a statistical community and based on purposeful sampling method, social studies books as a statistical sample were considered.The William Scott method was used to measure the components, based on which an agreement coefficient of 93.20 was obtained. Descriptive and inferential statistics and SPSS software. were used to analyze the data. Also in the framework of this research, the model of political socialization and its educational dimensions and components in textbook texts, by identifying and coding related metrics and items and classifying and categorizing them, using content analysis method A comparative comparison of the findings obtained from the study of textbook texts during the two reform and justice-oriented governments was analyzed. Findings showed that components such as republic and good governance have been neglected, components of religious political identity and political values of the Islamic Revolution through alienation or the introduction and ideological critique of Western political identities. Also, the political values of the Islamic Revolution have been emphasized more than its social and economic values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Reform
  • Justice-Oriented
  • Education
  • Political socialization
  • Secondary textbooks