بررسی تطبیقی الگوی جامعه‌پذیری سیاسی در کتب درسی متوسطه دوم در دولت‌های اصلاحات و عدالت‌محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جامعه‌شناسی سیاسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی سیاسی،واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

3 استادیار گروه جامعه‌شناسی سیاسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

10.22055/qjsd.2022.39872.2600

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی الگوی جامعه‌پذیری سیاسی در کتب درسی متوسطه دوم در دوران دولت‌های اصلاحات و عدالت‌محور است. بر اساس روش نمونه‌گیری قضاوتی ـ تعمدی، کتاب‌های نمایانگر شاخص‌های گفتمانی ایدئولوژیک بعنوان جامعه آماری انتخاب و با روش تحلیل محتوای کیفی بررسی گردید. پایایی مؤلفه‌ها از روش ویلیام اسکات با ضریب توافق 20/93 بدست آمد. در این پژوهش، الگوی جامعه‌پذیری سیاسی با ابعاد (جمهوریت، تساهل و مدارا، مشروعیت سیاسی، هویت سیاسی، پداگوژی انتقادی، عدالت اجتماعی، ارزش‌های سیاسی انقلاب اسلامی، اقتصاد، حکمرانی خوب، نگرش سیاسی، مشارکت سیاسی و آگاهی سیاسی) در گفتمان کلان انقلاب اسلامی و گفتمان این دو دولت، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش، ضمن معرفی الگوهای جامعه‌پذیری سیاسی دو دولت و بیان تشابه و تفاوت و میزان انطباق آنها با گفتمان انقلاب اسلامی، نشان داد: الگوی جامعه‌پذیری سیاسی دولت عدالت‌محور نسبت به همین الگو در دوران دولت اصلاحات، انطباق بیشتری با الگوی جامعه‌پذیری سیاسی و گفتمان کلان انقلاب اسلامی داشته است. مع‌الوصف، با اینکه حرکت دو دولت در چارچوب و روح گفتمان جمهوری اسلامی بوده اما در جهاتی نیم نگاهی نیز به فضای جهانی داشته‌اند. در دوران اصلاحات تلاش گردیده تغییرات جهانی به نوعی در کتب درسی دوران خود انعکاس یابند. دولت عدالت‌محور نیز مبنای حرکتش با درصد بالایی مطابق گفتمان کلان جمهوری اسلامی بوده و سوژه مد نظر این دولت، سوژه سیاسی است که با عناصر و دقیقه‌های گفتمانی نظام سنت‌گرای ایدئولوژیک انطباق دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Model of Political Socialization in Secondary School Textbooks in Reform and Justice-Oriented Governments

نویسندگان [English]

  • Majid Jameinasab 1
  • Ahmad Ali Hesabi 2
  • yousef amini 2
  • nabiallah ider 3
1 PhD Student Department of Political Sociology, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran
2 Assistant Professor, Department of Political Sociology, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran
3 Assistant Professor, Department of Political Sociology, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran
چکیده [English]

The purpose of the current research is to investigate the pattern of political socialization in secondary school textbooks in the era of reforms and justice-oriented governments. Based on the judgmental-purposive sampling method, the books representing the ideological discourse indicators were selected as the statistical population and analyzed by the qualitative content analysis method. The reliability of the components was obtained by the William Scott method with an agreement coefficient of 93.20. In this research, the model of political socialization with dimensions (republic, tolerance, political legitimacy, political identity, critical pedagogy, social justice, political values of the Islamic Revolution, economy, good governance, political attitude, political participation and political awareness) was examined in the macro discourse of the Islamic revolution and the discourse of these two governments. The results of the research, while introducing the political socialization patterns of the two governments and stating their similarities and differences and the extent of their compliance with the discourse of the Islamic Revolution, showed that the political socialization pattern of the justice-oriented state is more compatible with the socialization pattern than the same pattern during the reform government. Political and macro discourse of the Islamic revolution. However, although the movement of the two governments was within the framework and spirit of the Islamic Republic's discourse, in some ways they also had a partial view of the global environment. During the reform era, it was tried to somehow reflect the global changes in the textbooks of their era. The justice-oriented government is the basis of its movement with a high percentage according to the macro discourse of the Islamic Republic, and the subject of this government is a political subject that conforms to the discourse elements of the ideological traditionalist system.          

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reform
  • Justice-Oriented
  • Education
  • Political Socialization
  • Secondary Text Books
Amir Poursaid, M. A. (2020). “Political Socialization: Levels”, Factors and Functions of Applied Studies in Social Sciences and Sociology Spring 2020, Year 3 - Number 10, pp. 55-63. (Persian).
Bagheri, M.; Hosseinzadeh, A. H.; Shojaei, H. (2019). A Study of the Relationship between Political Socialization and Women's Political Participation in Ahvaz with the Structural Equation Modeling Approach Magazine: Cultural and Educational Women and Family. (Persian).
Bullis, C. and B. Bach (2003). Socialization Turning Points: An Examination of Change in Organizational Identification, Paper Peresented at the Annual Meeting of the Western Speech Communication Association Spokane, W A. ERIC Document Number ED.
Data, A., Education and Society (2001). A Sociology of African Education Macmillan. M.a University.
Essen, A. J. A. (2010). Implication for Secondary Education in Nigeria
Ghaale, R.; Elmi, M. (2019). “A Study of Social Factors Related to Religious and Political Socialization of Secondary Students in Parsabad”, Journal: Sociological Studies, Winter 2019, No. 45 Scientific-Research Pages 105 to 122. (Persian).
Graneheim U. H. & Lundman, B. (2018). “Qualitative Content Analysis in Nursing Research”, Nusre Education Today, vol 24, p. 105-112.
Kamarbeigi, M. T. (2021). “An Introduction to the Concept of Socialization in Public Diplomacy: A Study of Sociological Approaches and International Relations”, Journal Research of Nations, July 2021 - No. 65, pp. 89-112. (Persian)
Karimi, M. K. (2018). “A Comparative Study of Political Socialization in the Safavi Government and the Islamic Republic Journal: Islam and Social Studies”, Winter 2018-Issue 23, pp. 105-133. (Persian).
Kushki, A. (2017). The Role of Informal Education in Citizens' Political Socialization, Second National Conference on New Approaches in Education and Research, Mahmoud Abad, Mahmoudabad Education-Mahmoudabad Technical and Vocational College. (Persian).
Langton, K. P. (2012). Political Socialization, London, Oxford University Press.
Paper presented at the 40th All Nigeria Conference of Principals of Secondary Schools. (ANCOPSS).
Rashidi, A.; Ekhtiari Amiri, R.; Seifollahzadeh, S. (2019). “Analysis of the components of political socialization in high school textbooks (case study of new sociology textbooks in the humanities)”, Journal: Sociology of Social Institutions», Fall and Winter 2019 - No. 14 pp. 207-231. (Persian).
Safari Badi, M; Safari Badi, F. (2018). Pathological study of the dimensions of political socialization in schools, 3rd International Conference on New Studies in the Field of Educational Sciences, Psychology and Social Studies, Iran, Soroush Hekmat Mortazavi Center for Islamic Studies and Research. (Persian).
Shipman, M. D. (1995). The Sociology of the School, London: Longman.
Taheri, S. M.; Darabi, A. (2021). “A Study of the Components of Political Development in the Textbooks of the First and Second High School (2015-2016)”, Journal: Education », Spring 2021, No. 145 Scientific-Research Pages 73-88. (Persian).
Vahedi, R.; Khosravi Bab Anari, M. (2020). “The Role of Non-Governmental Organizations in the Political Socialization of Women Heads of Households (with Emphasis on East Azarbaijan Province)”, Journal: Approach to the Islamic Revolution »Fall 2020- Issue 52. (Persian).