بررسی تطبیقی الگوی جامعه‌پذیری سیاسی در کتب درسی متوسطه دوم در دولت‌های اصلاحات و عدالت‌محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جامعه‌شناسی سیاسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی سیاسی،واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

3 استادیار گروه جامعه‌شناسی سیاسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

10.22055/qjsd.2022.39872.2600

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی الگوی جامعه‌پذیری سیاسی درکتب درسی متوسطه دوم در دوران دولت‌های اصلاحات و عدالت‌محور است. به همین منظور کتاب‌های درسی دوره دوم متوسطه علوم انسانی، هنر و معارف اسلامی، علوم تجربی، ریاضی فیزیک و فنی حرفه‌ای و کار و دانش به‌عنوان جامعه آماری و بر اساس روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف، کتب خوشه مطالعات اجتماعی به‌عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. برای سنجش مؤلفه‌ها از روش ویلیام اسکات استفاده شد که بر پایه آن ضریب توافق 20/93 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی و از نرم‌افزار SPSS استفاده گردید. در چارچوب این پژوهش، الگوی جامعه‌پذیری سیاسی از منظر آموزش مقوله‌های جمهوریت، تساهل و مدارا، مشروعیت سیاسی، هویت سیاسی، پداگوژی انتقادی، عدالت اجتماعی، ارزش‌های سیاسی انقلاب اسلامی، اقتصاد، حکمرانی خوب، نگرش سیاسی، مشارکت سیاسی و آگاهی سیاسی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها حاکی از آن است که در کتاب‌های مورد مطالعه رویکرد غالب ترویج مؤلفه‌های سیاسی و ایدئولوژیک انقلاب اسلامی است که در فرایند آن مؤلفه‌های جمهوریت و حکمرانی خوب مورد کم توجهی قرار گرفته است. مؤلفه‌های هویت سیاسی دینی و ارزش‌های سیاسی انقلاب اسلامی مهم‌ترین مقولات مربوط به جامعه‌پذیری سیاسی در این کتاب‌ها می‌باشند که از طریق غیریت‌سازی یا معرفی و نقد ایدئولویک هویت‌های سیاسی غربی مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ همچنین ارزش‌های سیاسی انقلاب اسلامی بیشتر از ارزش‌های اجتماعی و اقتصادی آن مورد تأکید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Model of Political Socialization in Secondary School Textbooks in Reform and Justice-Oriented Governments

نویسندگان [English]

  • Majid Jameinasab 1
  • Ahmad Ali Hesabi 2
  • yousef amini 2
  • nabiallah ider 3
1 PhD Student Department of Political Sociology, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran
2 Assistant Professor, Department of Political Sociology, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran
3 Assistant Professor, Department of Political Sociology, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran
چکیده [English]

The aim of this research is to comparatively study the pattern of political socialization in secondary schools in the era of reform and justice-oriented governments. For this purpose, the textbooks of the second year of high school of humanities, Islamic arts and education, experimental sciences, professional mathematics, physics and technology and work knowledge as a statistical community and based on objective sampling method, social studies cluster books as a statistical sample  were considered. The William Scott method was used to measure the components, based on which an agreement coefficient of 93.20 was obtained. Descriptive and inferential statistics and SPSS software. Were used to analyze the data. In the context of this study, the model of political socialization in terms of teaching the categories of republic, tolerance, political legitimacy, political identity, critical pedagogy, social justice, political values of the Islamic Revolution, economics, good governance, political attitude, political participation and awareness Political analysis.Findings indicate that in the studied books, the dominant approach is to promote the political and ideological components of the Islamic Revolution, in the process of which the components of republic and good governance have been neglected.The components of religious political identity and political values of the Islamic Revolution are the most important categories related to political socialization in these books, which have been considered through alienation or ideological introduction and critique of Western political identities.Also, the political values of the Islamic Revolution are emphasized more than its social and economic values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reform
  • Justice-Oriented
  • Education
  • Political Socialization
  • Secondary Text Books
Amir Poursaid, M. A. (2020). “Political Socialization: Levels”, Factors and Functions of Applied Studies in Social Sciences and Sociology Spring 2020, Year 3 - Number 10, pp. 55-63. (Persian).
Bagheri, M.; Hosseinzadeh, A. H.; Shojaei, H. (2019). A Study of the Relationship between Political Socialization and Women's Political Participation in Ahvaz with the Structural Equation Modeling Approach Magazine: Cultural and Educational Women and Family. (Persian).
Bullis, C. and B. Bach (2003). Socialization Turning Points: An Examination of Change in Organizational Identification, Paper Peresented at the Annual Meeting of the Western Speech Communication Association Spokane, W A. ERIC Document Number ED.
Data, A., Education and Society (2001). A Sociology of African Education Macmillan. M.a University.
Essen, A. J. A. (2010). Implication for Secondary Education in Nigeria
Ghaale, R.; Elmi, M. (2019). “A Study of Social Factors Related to Religious and Political Socialization of Secondary Students in Parsabad”, Journal: Sociological Studies, Winter 2019, No. 45 Scientific-Research Pages 105 to 122. (Persian).
Graneheim U. H. & Lundman, B. (2018). “Qualitative Content Analysis in Nursing Research”, Nusre Education Today, vol 24, p. 105-112.
Kamarbeigi, M. T. (2021). “An Introduction to the Concept of Socialization in Public Diplomacy: A Study of Sociological Approaches and International Relations”, Journal Research of Nations, July 2021 - No. 65, pp. 89-112. (Persian)
Karimi, M. K. (2018). “A Comparative Study of Political Socialization in the Safavi Government and the Islamic Republic Journal: Islam and Social Studies”, Winter 2018-Issue 23, pp. 105-133. (Persian).
Kushki, A. (2017). The Role of Informal Education in Citizens' Political Socialization, Second National Conference on New Approaches in Education and Research, Mahmoud Abad, Mahmoudabad Education-Mahmoudabad Technical and Vocational College. (Persian).
Langton, K. P. (2012). Political Socialization, London, Oxford University Press.
Paper presented at the 40th All Nigeria Conference of Principals of Secondary Schools. (ANCOPSS).
Rashidi, A.; Ekhtiari Amiri, R.; Seifollahzadeh, S. (2019). “Analysis of the components of political socialization in high school textbooks (case study of new sociology textbooks in the humanities)”, Journal: Sociology of Social Institutions», Fall and Winter 2019 - No. 14 pp. 207-231. (Persian).
Safari Badi, M; Safari Badi, F. (2018). Pathological study of the dimensions of political socialization in schools, 3rd International Conference on New Studies in the Field of Educational Sciences, Psychology and Social Studies, Iran, Soroush Hekmat Mortazavi Center for Islamic Studies and Research. (Persian).
Shipman, M. D. (1995). The Sociology of the School, London: Longman.
Taheri, S. M.; Darabi, A. (2021). “A Study of the Components of Political Development in the Textbooks of the First and Second High School (2015-2016)”, Journal: Education », Spring 2021, No. 145 Scientific-Research Pages 73-88. (Persian).
Vahedi, R.; Khosravi Bab Anari, M. (2020). “The Role of Non-Governmental Organizations in the Political Socialization of Women Heads of Households (with Emphasis on East Azarbaijan Province)”, Journal: Approach to the Islamic Revolution »Fall 2020- Issue 52. (Persian).