شناسایی بسترها و عوامل تاثیرگذار بر تیراندازی‌های غیر مجاز در شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران

10.22055/qjsd.2022.37917.2472

چکیده

تیراندازی‌های غیرمجاز در سال‌های اخیر و در بسیاری از استان‌های کشور به‌ویژه استان‌ خوزستان و شهرستان اهواز شیوع چشم‌گیری داشته که در سال‌های اخیر وقایع بسیار تلخی را رقم زده و جان بسیاری از شهروندان را گرفته است. به‌دلیل این‌که تیراندازی غیرمجاز یکی از مسائل و چالش‌های مهم در این شهرستان به شمار می‌رود، هدف از انجام این تحقیق شناخت بسترها و عوامل موثر بر تیراندازی‌های غیرمجاز در شهر اهواز بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل جمعیت ساکن در شهرستان اهواز بوده است. نمونه‌ای به حجم 320 نفر به‌صورت کاملاً تصادفی از بین جمعیت ساکن در مناطق هدف انتخاب شده و سپس داده‌های پیمایشی جمع‌آوری شده در بستر نرم‌افزارSPSS و نرم‌افزار Amos با استفاده از آزمون‌های معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل گردیدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل‌های انجام شده در این پژوهش نشان داد که شدت مجازات کیفری(کنترل رسمی) بر گرایش به تیراندازی غیرمجاز تاثیر معناداری دارد. از سوی دیگر، با توجه به نتایج این پژوهش اثر قوم‌گرایی بر گرایش به تیراندازی-های غیرمجاز در شهر اهواز تایید شد. افزون بر این، اثر متغیر قانون‌گذاری و هم‌چنین وضعیت روانی افراد بر گرایش افراد به تیراندازی‌های غیرمجاز رد شد. مطابق نتایج پژوهش مبنی بر اثرگذاری متغیرهای برون‌زای قوم‌گرایی و شدت اعمال مجازات‌های کیفری (کنترل رسمی) بر متغیردرون‌زای گرایش به تیراندازی‌های غیرمجاز در شهر اهواز، سیاست‌های مقابله با تیراندازی در این شهر نیز باید در راستای این دو موضوع باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Substrates and Factors Affecting the Tendency to Unauthorized Shootings in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Seyed Karim Mousavi 1
  • Saeed Abasynia 2
1 Master's degree in Criminal Law and Criminology, Department of Law, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Theology and Islamic Studies, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran
چکیده [English]

During the recent years, unauthorized shootings in most of provinces of the country particularly in Khouzestan province has significantly increased. This has led to many disastrous events including death of many of citizens. The purpose of this study was to identify influencing grounds and factors on one of the most important challenges of Ahvaz city that is unauthorized shootings. The statistical population of the research included residential population of the city among whom 380 people were chosen randomly. The collected data were analyzed based on variance analysis and linear regression models using Structural Equation Models in Amos and SPSS software packages. The results of the analysis indicated that the severity of criminal penalties (formal control) has a significant effect on unauthorized shooting phenomenon. On the other hand, according to the results of this study, the effect of ethnicity on the tendency to unauthorized shooting in Ahvaz was confirmed. In addition, the effect of the legislative variable as well as the mental state of individuals on the tendency of individuals to illegal shootings was rejected and according to the data obtained from the analysis of the research sample, the two mentioned hypotheses were not supported.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tendency to Unauthorized Shootings
  • Ethnicism
  • legalism
  • severity of criminal punishment