استراتژی های مقاومت و باز اندیشی: تجربه ی زنان در فرایند نابرابری جنسیتی درون خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه یزد، یزد، ایران

10.22055/qjsd.2022.32512.2158

چکیده

نابرابری جنسیتی در سطوح و اشکال متفاوت، سال‌های متمادی است نظر پژوهشگران، تحلیلگران و متخصصان حوزه‌های مختلف را جلب نموده است و تفسیرها و تعبیرهای مختلفی از آن به‌ عمل ‌آمده است. تغییرات حاصل از مدرن شدن جوامع سبب افزایش آگاهی در زنان شده است و نگرش جدیدی را در آن‌ها ایجاد کرده است. در نتیجه افزایش آگاهی، زنان شروع به بازاندیشی کرده و راهبردها و استراتژی‌هایی را در جهت مقاومت در برابر اعمال نابرابری اتخاذ کرده‌اند. لذا هدف ما در این پژوهش کشف تفسیر و تجربه‌ی زنان از شکل‌های نابرابری جنسیتی درون خانواده و راهبردها و پیامدهای حاصل از آن است. رویکرد پژوهش کیفی و روش اجرای آن روش گراندد تئوری می‌باشد. نمونه‌گیری مبتنی بر نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی با حداکثر تنوع است. با 27 نفر از زنان 38-18 ساله‌ی ساکن در شهر اصفهان مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام‌ شده است. یافته‌ها با استفاده از روش کدگذاری نظری تجزیه‌ و تحلیل شده است. در نهایت 8 مقوله اصلی کشف شد که عبارت‌اند از: بی‌عدالتی رفتاری، کنترل و مراقبت از حریم خصوصی، ضعف در حمایت مالی، چالش‌های احساسی، ضعف گزینشی و عملکردی، ناهنجاری تعاملی، تخصیص نقش سنتی و ابراز توانمندی. و در آخر مقوله هسته مرکزی دوگانگی عاطفی و منطقی زنان به‌عنوان مقوله هسته کشف گردید. نتایج حاصل از مصاحبه‌ها بیانگر این امر است که تبعیض‌ها و نابرابری‌هایی که در میان دختران و پسران در خانواده‌ها اعمال می‌شود، برای دختران باعث سخت شدن گذران زندگی روزمره‌ی آنان یا به‌عبارتی تنگنای زیست جهانشان شده است؛ لذا به دنبال تنگنای زیست جهان، عادت‌واره‌ی زنانه‌ای با مؤلفه‌هایی چون زیر بار ظلم نرفتن، مقاومت، اعتراض و اثبات خود در زنان شکل گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Resistance Strategies and Reflection: Women's Experience in the Process of Gender Inequality within the Family

نویسندگان [English]

  • mahnaz farahmand 1
  • maryam Baharluoei 2
1 Associate Professor, Department of Sociology, Yazd University, Yazd, Iran
2 PhD student in sociology, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Gender inequality in different levels and forms, for many years, it has attracted the attention of researchers, analysts and experts in various fields and there have been various interpretations and interpretations of it.  The changes resulting from the modernization of societies have increased awareness among women and it has created a new attitude in them. As a result, women have adopted strategies to resist inequality through reflexivity. Therefore, our aim in this study is to explore and interpret women's experience of forms of gender inequality within the family and Strategies and consequences it. So our aim in this qualitative study, Discovering and interpreting women's experiences is a process of actioning gender inequality and strategies and consequences. The research carried out by grounded Theory qualitative research method. Participants included 27 women (18-38 years old) that selected by the participants selected by Purposeful sampling and snowball with maximum variation technique. Interviews manuscripts analyzed in theoretical coding and 8 main categories constructed: Behavioral Injustice, Privacy Control and Care, Weak financial support, Emotional challenges, Selective and functional weaknesses, Interactive Anomalies, Traditional role assignment and expressing ability and finally, the core category of girls' emotional and logical duality was discovered as the core. The paradigmatic model outlines the relationships between categories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender inequality
  • Women
  • Family
  • Emotional and Logical Duality
Ahmadi, V. (2014). “Changing Attitudes toward Gender Inequality during the Population Transition Process”, Applied Sociology, 3 (24), 15-34. (Persian).
Amin Aghaei, M., & Mushtaqian, M. (2015). “Gender justice and sustainable human development”, Presidential Strategic Review Center. (Persian).
Ata Can, B., Ljubica, D., & Can, S. (2020). “Gender Inequality and Economic Growth: Evidence from Industry-Level Data”, International Monetary Fund.
Branisa, B., Klasen, S., & Ziegler, M. (2013). “Gender Inequality in Social Institutions and Gendered Development Outcomes”, World Development, 45, 252–268.
Bukharaie, A. (2015). “An Analysis of Socio-Cultural Factors Affecting Gender Inequality”, Socio-Cultural Development Studies, 4(3), 59-82. (Persian)
Checchi, D. (2006). “The Economics of Education: Human Capital, Family Background and Inequality”, Cambridge: Cambridge University Press.
Enayat, H., & Roozbahani, M. (2014). “An Investigation of Socio-Cultural Factors Related to Gender Inequality among 3 to 5-year-old Girls in Tehran”, Journal of Azad University Social Sciences, 3(22), 123-152. (Persian).
Gaye, A., Klugman, J., Kovacevic, M., Twigg, S., & Zambrano, E. (2010). “Measuring key disparities in human development: The gender inequality index”, Human development research paper, 46, 1-37.
Grossi, S. (2004). “Investigating the Impact of Formal Beliefs on Gender Inequality in Kerman City and its Villages”, Doctoral Thesis, Shiraz University. (Persian).
Hakura, M. D., Hussain, M. M., Newiak, M. M., Thakoor, V., & Yang, M. F. (2016). “Inequality, gender gaps and economic growth: Comparative evidence for sub-Saharan Africa”, International Monetary Fund.
Hemmati, R., & Maktoubian, M. (2013). “Investigating the Status of Gender Inequality among Selected Middle East Countries: Emphasizing on Iran”, Women's Research Quarterly, 4(8), 115-142. (Persian).
Juhn, C., Ujhelyi, G., & Villegas-Sanchez, C. (2014). “Men, Women, and Machines: How Trade Impacts Gender Inequality”, Journal of Development Economics, 106, 179-193.
Kalantari, A., & Imani, F. (2013). “Meta-Analysis of Research on Gender Inequality”, Woman in Culture and Art, 5(1), 123-140. (Persian).
Kazandjian, R., Kolovich, L., Kochar, K., & Newiak, M. (2016). “Gender Equality and Economic Diversification”, IMF Working Paper 16/140.
Klasen, S. (2002). “Low Schooling for Girls, Slower Growth for All? Cross-Country Evidence on the Effect of Gender Inequality in Education on Economic Development”, The World Bank Economic Review, 16(3), 345-373.
Klasen, S., & Lamanna, F. (2009). “The Impact of Gender Inequality in Education and Employment on Economic Growth: New Evidence for a Panel of Countries”, Feminist economics, 15(3), 91-132.
Knowles, S., Lorgelly, P.K., & Owen, P.D. (2002). “Are Educational Gender Gaps a Brake on Economic Development? Some Cross-Country Empirical Evidence”, Oxford Economic Papers, 54(1), 118-149.
Kochhar, M. K., Jain-Chandra, M. S., Newiak, M. M., Gonzales, M. C., & Zeinullayev, M. T. (2015). “Catalyst for Change: Empowering Women and Tackling Income Inequality”, (No. 2015/020). International Monetary Fund.
Movaahed, M., Eniyat, H., & Gorgi, A. (2005). “Socio-economic factors affecting women's attitudes toward gender inequalities”, Women in Development and Politics, 3 (2), 95-113. (Persian).
Movahed, M., Enayat, H., & Gregi, A. (2005). “Social Economic Factors Affecting Women's Attitude toward Gender Inequality”, Women in Development and Politics, 3(2), 95-113. (Persian).
Naseri, S., & Naseri, M. (2015). “Investigating Factors Affecting Students' Attitude toward Gender Inequality", Ilam Culture. 17(53), 98-114. (Persian).
 Nikpei, A., & Mila Elmi, Z. (2014). “The Effect of Gender Discrimination in Education on Economic Growth in the Middle East and North Africa”, Journal of Economic Development Policy, 2(3), 95-120. (Persian).
Partovi, B., Amini, S., & Godarzi, A. (2010). “Investigating the effect of gender inequality on Iran's economic growth”, Economic Modeling Quarterly, 3(3), 51-76. (Persian).
Permanyer, I. (2013). “A Critical Assessment of the UNDP’s Gender Inequality Index”, Feminist Economics 19(2): 1–32.
Reitzer, G. (1995). “Contemporary Sociological Theories”, Mohsen Salei, Tehran, Scientific.
Riyahi, M. (2010). “Social factors affecting the acceptance of gender stereotypes”, Women in Development and Politics, 1(2), 53-75. (Persian).
Safari, H., Danesh, P., Safiri, K., & Ghakraei, C. (1979). “Explaining Gender Inequality in East Azarbaijan NGOs”, Social Studies and Research, 7(1), 179-200. (Persian).
Safiri, KH., & Baghestani, A. (2014). “Investigating the Feeling of Gender Discrimination among Faculty Members and Factors Affecting it”, Iranian Higher Education Association, 6(3), 31-62. (Persian).
Seguino, S. (2000). “Gender Inequality and Economic Growth: A Cross-Country Analysis”, World Development, 28(7), 1211–30.
Sidman, S. (2007). “Controversy in Sociology”, Translated by Jalili, H. Ney Publishing, Tehran.
Tolaii, N., & Falah Pisheh; A. (2011). “Studying the Effect of Inequality on Cooperation", Iranian Social Issues, 2(2), 33-61.  (Persian).
Turner, J. (2005). “The Making of Sociological Theories”, Translated by Lalsaizadeh, A. Shiraz: Navid.